Rekrutacja trwa

STUDIA I STOPNIA

Administracja

Wpisowe 0 zł do 31 PAŹDZIERNIKA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W/w specjalność ma za zadanie przybliżenie i osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Oferujemy bogaty program kształcenia, dzięki któremu student zapozna się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Student zostaje zaznajomiony z zasadami funkcjonowania wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w stanach zagrożenia. Specjalność ta pozwala na nabycie praktycznych umiejętności opracowania planów zarządzania kryzysowego oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej, programów prewencyjnych i mapy zagrożeń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu administracji publicznej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność ta to ukłon w stronę osób, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w organach administracji skarbowej, bądź też w komórkach administracyjnych wybranych instytucji krajowych i międzynarodowych. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby absolwenci specjalności uzyskali kompleksowe przygotowanie do pracy np. w: Krajowej Administracji Skarbowej, kancelariach prawniczych i podatkowych, w doradztwie, korporacjach finansowych, biurach rachunkowych, w administracji rządowej i samorządowej. Studia te doskonale przygotowują także do realizacji zadań związanych z prowadzeniem własnej firmy. To wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a dzięki zajęciom prowadzonym przez świetnych specjalistów absolwent otrzymuje możliwość uzyskania wysokich kompetencji i praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność idealna dla osób, które chcą dowiedzieć się na czym polega praca Dyplomaty lub Konsula. Poszerza zakres wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczący funkcjonowania i organizacji placówek dyplomatycznych oraz konsularnych. Student pozna regulacje prawne z zakresu prawa dyplomatycznego oraz konsularnego, a także protokołu dyplomatycznego. Absolwent będzie przygotowany do rozpoczęcia kariery w zagranicznych placówkach administracji państwowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zarządzanie nieruchomościami to działanie polegające na prowadzeniu i nadzorowaniu obsługi nieruchomości, zlecone przez jej właściciela. Specjalność pozwala na poznanie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz specyfiki pracy zarządcy nieruchomości. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Absolwentowi zdobycie wymaganych licencji i budowanie ścieżki kariery na takimi stanowiskami, jak rzeczoznawca majątkowy, czy pośrednik w obrocie nieruchomościami.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność pozwala zdobyć Studentowi szeroką wiedzę w zakresie administracji i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia publicznego. Pozwoli mu zapoznać się z funkcjonowaniem oraz organizacją placówek ochrony zdrowia publicznego. Student nabędzie wiedzę o regulacjach prawnych w ochronie zdrowia, finansowaniu świadczeń zdrowotnych oraz o narzędziach niezbędnych do zarządzania zakładami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej, a także o polityce społecznej i zdrowotnej państwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Dzięki tej specjalności absolwent uzyska szeroką wiedzę na temat analizowania polityki prowadzonej przez organy państwowe i organy samorządu, zadań administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. Absolwent dowie się o sposobach wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych. Specjalność ta przybliży również naszym studentom zasady działania administracji publicznej oraz pokaże w jaki sposób można kształtować relacje między administracją publiczną, a podmiotami prywatnymi. Nasi wykładowcy przybliżą również główne zasady kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej. Specjalność: Administracja publiczna oferuje program, dzięki któremu absolwent zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, połączone z kompetencjami miękkimi.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Student pozyska wiedzę na temat zakresu działalności poszczególnych komórek organizacyjnych sądów powszechnych, takich jak wydział cywilny, karny, ksiąg wieczystych itp., sądów administracyjnych, czy sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Zapozna się z prawnymi zasadami funkcjonowania i organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce i za granicą. Specjalność dedykowana osobom, które zainteresowane są problematyką polskiego sądownictwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W ramach specjalności Administracja samorządowa studenci osiągną wiedzę w zakresie publiczno-prawnych form i procedur działania administracji samorządowej oraz procedur stosowanych w administracji samorządowej. W trakcie studiów student zostanie zaznajomiony ze specyfiką aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform w administracji na szczeblu samorządowym w Polsce. Program kształcenia obejmuje taki zakres tematyczny, jak: organizacja i zasady pracy służby cywilnej, zasady i techniki przygotowywania dokumentów administracyjnych. Specjalność omawia także tematykę zarządzania publicznego. Studenci zaznajomią się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, jakością i wynikami administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji. Umiejętności studenta zostaną dostosowane do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar obejmujący zbiór norm i zasad dotyczących wykonywania pracy, a także kształtowania jej warunków. Obecnie coraz częściej dziedzina ta staje się przedmiotem zarządzania w przedsiębiorstwach. Student tej specjalności poszerzy swoją wiedzę z takich dziedzin jak medycyna i psychologia pracy, pozna tajniki ergonomii, ekonomiki i techniki. Pozna przepisy Kodeksu pracy, a także specyfikę funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalność otwierająca ścieżkę kariery na Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Administracja to kierunek przyszłości, dla wszystkich tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa i procedur administracyjnych oraz planują swoją karierę zawodową w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej i rządowej. W programie kształcenia tej specjalności odnajdziesz moduły, które nauczą Cię podstaw prawnych informatyzacji administracji publicznej i samorządowej, przybliżą zasady i warunki funkcjonowania współczesnej administracji, zyskasz wiedzę na temat źródeł finansowania publicznych projektów informatycznych. Studia te przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w działach, w których niezbędna jest wiedza dotycząca nowych zadań w ramach e-administracji, w działach, gdzie stosuje się nowoczesne technologie, która mają za zadanie podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność pozwalająca na zdobycie wiedzy z obszarów prawnych regulujących tworzenie, a także posługiwanie się tak pojedynczymi danymi, jak i zbiorami danych osobowych, w celu zachowania prawa do prywatności. Informacje niejawne to termin związany z administracją rangi państwowej. Ich nieuprawnione udostępnienie może mieć wpływ na interes państwa. Specjalność kierowana do osób, które chcą rozpocząć pracę w takich miejscach, jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub na stanowisku specjalisty do sprawa ochrony danych osobowych w innych instytucjach.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Tematyka poruszana w ramach tej specjalności dotyczy regulacji prawnych m.in. w zakresie stosunku pracy pracownika oraz pracodawcy zawartych w Kodeksie pracy, a także wpływu państwa na krajowy rynek pracy. Student poszerzy wiedzę na temat obsługi kadrowej w przedsiębiorstwie, a także instytucji państwowych zajmujących się zatrudnianiem pracowników. Specjalność pozwala nabyć umiejętności do znalezienia pracy w placówkach zajmujących się obsługą procesu, jakim jest zatrudnienie lub do założenia własnej działalności gospodarczej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oferowana specjalność pozwoli naszemu absolwentowi nauczyć się zrozumieć najważniejsze zagadnienia i regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej, zrozumieć zasady działania administracji oraz kształtowania relacji między administracją publiczną a podmiotami prywatnymi. Student pozna zasady uczestnictwa w negocjacjach biznesowych i zasady zarządzania projektami. Przedstawimy procesy dotyczące: prawidłowej obsługi przedsiębiorstwa, współpracowania z innymi podmiotami, prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa oraz wspomagania marketingu. Nasz absolwent rozwinie też umiejętności komunikacyjne oraz te z zakresu kształtowania otoczenia interesariuszy przedsiębiorstwa. Program nauczania na specjalności: Prawo w biznesie oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym biznesem i gospodarką, administracją oraz naukami prawnymi.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Jednym z elementów finansów publicznych są zamówienia publiczne. Specjalność pozwala zdobyć wiedzę z zakresu szczegółowej procedury wydatkowania i nadzorowania środków publicznych. Student dowie się m.in., w jaki sposób zgodnie z prawem przystąpić do przetargu, zaznajomi się ze szczegółowymi przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nabierze umiejętności teoretycznych oraz praktycznych do biegłego poruszania się w tym wymagającym dziale finansów publicznych. Specjalność dedykowana osobom chcącym związać swoją przyszłość z urzędami i innymi instytucjami administracji publicznej, a także przedsiębiorstwami ubiegającymi się o zamówienia publiczne.