Rekrutacja trwa

STUDIA I STOPNIA

Bezpieczeństwo

Wpisowe 0 zł do 31 PAŹDZIERNIKA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje wykfalifikowanych specjalistów do pracy i służby jako funkcjonariusz od zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa jako istotny elementem polityki wewnętrznej państwa. Absolwenci specjalności nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, w kontekście regulowania obszarów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca wykfalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej koncentrującej się na bezpieczeństwie państwa w obszarze ochrony potrzeb i wartości państwa tj. terytorium, ludności i władzy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność nadaje kompetencje przyszłej kadrze zarządzającej i kierującej bezpieczeństwem wewnętrznym, polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej jak również identyfikowania oraz proponowania rozwiązań dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca specjalistów w tym do pełnienia funkcji inspektorów, menedżerów i konsultantów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje wykwalikowanych specjalistów dla sektora transportu z wiedzą i kompetencjami do organizacji oraz zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenia firm transportowych, wykonywania zadań w zakresie spedycji z zapewnieniem wysokiej efektywności procesów i bezpieczeństwa w sektorze prywatnym jak i państwowym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność kształci specjalistów, którzy nabywają kompetencję do sprawnego zarządzania w zespołach kryzysowych, systemami ratowniczymi i ochroną ludności. Absolwenci specjalności uzyskają kompetencje wynikające z połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do przygotowania się na potencjalne kryzysy i zarządzania nimi.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność nadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie realizacji usług i zadań z zakresu bezpieczeństwa firm, osób, obiektów, a także posiadających praktyczne umiejętności taktyki i techniki ochrony. Absolwent zdobywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę związaną z pracą na wszystkich szczeblach zarządzania, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca wykfalifikowanych specjalistów z obszaru przeciwdziałania i likwidowania skutków zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia obywateli i majątku ogólnonarodowego. Absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę w szczególności z zakresu metod i technik wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ocenę stanu zagrożeń i jego monitorowania w ujęciu społecznym, politycznym i ekonomicznym, zagrożenia terroryzmem, czynności operacyjno-rozpoznawczych, techniki operacyjnej, zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje specjalistów posiadających merytoryczną wiedzę oraz umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego oraz zdrowia. Profesjonalnie identyfikują i diagnozują problemy współczesnego świata oraz dynamiczny rozwój cywilizacyjny jak również zagrożenia z niego wynikające związane z podstawowymi wskazaniami wyrażanymi poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, edukację i profilaktykę zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne diagnozowanie, skuteczne leczenie jak i potencjalne zagrożenia epidemiologiczne.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność kształcąca specjalistów z obszarów strategii stosowanej w krajowej i międzynarodowej polityce energetycznej, sposobów planowania inwestycji w energetyce, regulacji prawnych w sektorze energetycznym, rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie energetyki.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje specjalistów z obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową oraz negocjacji kryzysowych bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje specjalistów zajmujących się profesjonalną ochroną przedsiębiorstw i podmiotów administracji państwowej przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak; cyberataki, utrata informacji, korupcja czy naruszenie mienia oraz monitoringu i audytu bezpieczeństwa. Zdobyta praktyczna wiedza pozwala na sprawne z zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, koordynacją i wdrażaniem kluczowych dokumentów oraz narzędzi w zakresie bezpieczeństwa oraz analizą i oceną ryzyka związanego z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie i administracji publicznej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność wyposaża absolwenta w kompleksową wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, a także podstaw prawnych funkcjonowania instytucji z nim związanych, znajdujących się w obszarze przygranicznym, jak również najważniejszych problemów – ochrony granicy państwowej, nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca wykfalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie obrony i bezpieczeństwa państwa, którzy będą wyposażeni w wiedzę i kompetencje, niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian w obszarze współczesnego bezpieczeństwa militarnego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca profesjonalnych specjalistów w zakresie organizacji, zarządzania podmiotami w tym zasobami ludzkimi przy realizacji zadań z zakresu humanitarnego, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.