Rekrutacja trwa

Inspektor BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Inspektor BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji lub chcących rozpocząć pracę zawodową w tym zakresie. Przygotowują do pełnienia funkcji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia poruszają wymagania związane bezpośrednio przepisami polskiego prawa oraz pozwalają pozyskać wiedzę z zakresu norm międzynarodowych dotyczących zarządzania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacz na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy tym samym ma możliwość uzyskania uprawnień:

 • Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg. ISO 9001 oraz ISO 45001
 • Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg. ISO 9001 oraz ISO 45001

Uprawnienia wydawane przez Instytut Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Optymalizacji.

studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy dla pracowników w różnych sektorach i branżach. Program studiów podyplomowych w służbach BHP umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikacji, oceny i minimalizacji ryzyka występującego w miejscu pracy.

 

Studia w zakresie BHP przygotowują specjalistów, którzy posiadają kompleksową wiedzę na temat przepisów i standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci zdobywają umiejętność analizy środowiska pracy, identyfikacji potencjalnych zagrożeń, oraz opracowywania i wdrażania strategii zarządzania ryzykiem. Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące chorób zawodowych, zasad udzielania pierwszej pomocy, ergonomii, bezpiecznego użytkowania sprzętu, a także psychologii pracy i zarządzania kryzysowego.

 

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mają szerokie możliwości zawodowe. Mogą pracować jako inspektorzy BHP w firmach różnych sektorów, w administracji publicznej, w instytucjach rządowych zajmujących się nadzorem i regulacją bezpieczeństwa pracy, jak również w firmach konsultingowych ds. BHP. Dodatkowo, mogą pełnić rolę doradców, inspektorów, audytorów lub trenerów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

PROGRAM STUDIÓW

 • Służba BHP w organizacjach
 • Ocena ryzyka zawodowego – warsztaty
 • Ergonomia pracy
 • Fizjologia pracy
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy
 • Czynniki szkodliwe – metody pomiarowe i analiza
 • Wypadek przy pracy – pierwsza pomoc
 • Przygotowanie pedagogicznej instruktora BHP
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
 • Ochrona P.POŻ. budynku
 • Ochrona środowiska – wpływ organizacji na środowisko naturalne
 • Warsztat metodyczny instruktora BHP
 • Choroby zawodowe, wypadki przy pracy – analiza, warsztaty

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności jakie zdobędzie słuchacz pozwolą mu na:
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników z zakresu BHP
 • samodzielną analizę ryzyka na stanowiskach pracy
 • samodzielną ocenę wypadków przy pracy, w drodze z i do pracy
 • analizę czynników szkodliwych
 • analizę wpływu działania organizacji na środowisko naturalne (opłaty emisyjne, pozwolenia wodnoprawne, etc.)
 • pomiar czynników szkodliwych na stanowisku pracy (hałas, zapylenie etc.)
 • ciągły nadzór nad przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowanie do pełnienia funkcji pełnomocnika/audytora wewnętrznego ds. zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom uzyskania kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r., Nr 109, poz. 704 zm., Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468)).
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)  – opłata 100 zł
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3800 zł
2 wpłaty półroczne
2000 zł
4 wpłaty kwartalne
1100 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA