Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Controlling i Audyt

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Controlling i audyt
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 190
 • ECTS 60

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

Controlling menedżerski dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, obejmujący perspektywę teraźniejszą i przyszłą, co gwarantuje długotrwały sukces gospodarczy. Słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami i instrumentami zarządzania.

 

 

 

Program studiów pozwala na pogłębienie wiedzy dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia oferują wiedzę z zakresu poprawiania wyniku finansowego oraz usprawniania działania przedsiębiorstwa.  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (praktyków) z Polski i za granicy.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

DLA KOGO

 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych,
 • aktualnych i przyszłych controllerów finansowych,
 • kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • informatyków wdrażających i administrujących systemami controllingowymi,
 • absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań controllera finansowego.

Kierunek i specjalność ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie ma znaczenia w podjęciu studiów na kierunku Controlling i audyt.

Program studiów

 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Analiza ekonomiczna i inwestycyjna
 • Systemy informatyczne (IT) w controlingu finansowym
 • Audit systemów zarządzania
 • Analiza wartości przedsiębiorstwa
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Controlling w zarządzaniu jakością
 • Planowanie i modelowanie finansowe
 • Projektowanie systemów controllingu
 • Controlling inwestycji
 • Controlling kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
 • Pomiar i monitorowanie strategii
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
 • Controlling w zarządzaniu grupą kapitałową
 • Controlling projektu
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Seminarium projektowe

KORZYŚCI ZE STUDIÓW

Wiedza o instrumentach controllingu, której stosowanie w praktyce gospodarczej umożliwia podejmowanie racjonalnych ekonomicznie decyzji menedżerskich;

Poznanie najnowszych technik i narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego;

Umiejętność stosowania w praktyce wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych;

Wiedza i umiejętności do budżetowania przychodów i kosztów

Wiedza i umiejętności do sporządzania planów strategicznych i finansowych

Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

(fakultatywnie na życzenie)

 • moduł: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017

  Uczestnik uzyskuje kompetencje zawodowe do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji. 

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791) – opłata 100 zł
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

Wykładowcy

prof. dr hab. Sławomir Bukowski


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

mgr Jacek Dziuba


Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Finansowego

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Akademia De Virion

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 30 września 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1900,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail:kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN