STUDIJNÍ PROGRAMY
OBORY

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku (Česká republika)

nabízí studijní program / obor PEDAGOGIKA

POPIS OBORU

Studijní program / obor Pedagogika patří mezi oblasti vzdělávání sociálních a humanitních věd. Předmět pedagogického výzkumu se nachází v oblasti idejí (ideály, normy, povinnosti) a v oblasti sociální praxe. Pedagogika, jako věda o výchově a vzdělávání propojuje dvě perspektivy: humanistickou, zaměřenou na podstatu vzdělávání, výchovy a učení; sociální, týkající se výchovného prostředí, systému vzdělávacích a výchovných institucí, funkce a významu vývoje člověka. Pedagogika se zabývá chápáním lidského rozvoje, celoživotního vzdělávání a kritickou analýzou podstaty vědy a porozumění dimenze individuálních a sociálních dopadů výchovně vzdělávacího procesu na člověka. Pedagogika se zabývá analýzou vzdělávacích procesů, systémů, přístupů a jejich kulturních, sociálních, politických, historických a ekonomických kontextů.

Absolventi studijního programu / oboru Pedagogika získají teoretické vědomosti, znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro práci ve státním i soukromém sektoru, v institucích formálního i neformálního vzdělávání v České republice i v zahraničí. Absolvent využije vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti školní i mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Absolventi mají široce uplatnitelné pedagogické vědomosti, znalosti a dovednosti, práce s odborným textem, v oblasti komunikačních dovedností, které mohou využít v celé řadě zaměstnání na českém i evropském trhu práce.

Získaný titul

Absolvent studijního programu/oboru Pedagogika je oprávněn používat titul pouze ve znění, které umožňuje polská legislativa, tedy v případě bakalářského (licencjackého) studijního programu (I. stupně) titul lic. (licencjat), případě  magisterského studijního programu (II. stupně) titul mgr (magistr). Udělený titul nelze modifikovat na český vysokoškolský titul. Při neoprávněném užití titulu dle § 93m zákona o vysokých školách, se absolvent dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až 5.000 Kč.

Rovnocennost dokladů

Rovnocennost dokladů řeší Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.).

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou polské republiky o vzájemném uznávání, rovnocennosti dokladů a vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice