Rekrutacja trwa

Diagnoza psychologiczna – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Diagnoza psychologiczna – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Specjalistyczne studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.)- Diagnoza psychologiczna adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w tym między innymi pracowników placówek oświatowych, ochrony zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Diagnoza psychologiczna nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu Psychologa diagnosty zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, które określone zostały w Ustawie z dnia 8 czerwca 2008 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

Diagnoza psychologiczna traktowana jest jako podstawowa dziedzina psychologii, a niekiedy bywa wręcz z nią mylona. W ramach utworzonego specjalistycznego kierunku podyplomowego, spośród klasycznych teorii z zakresu diagnozy psychologicznej, zostały przygotowane materiały, które są najwartościowsze dla współczesnej praktyki diagnostycznej. Diagnoza psychologiczna stanowi profesjonalną kompetencję w działalności każdego magistra psychologii.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.)- Diagnoza psychologiczna umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności  w ramach przeprowadzania badań psychologicznych, sporządzaniu opinii psychologicznych a także analizie i wnioskowaniu danych uzyskanych podczas wywiadu i przeprowadzania badania testami psychologicznymi. Zadaniem Psychologa diagnosty jest ustalanie w jaki sposób funkcjonuje pacjent oraz czy i jakiej potrzebuje w tym funkcjonowaniu pomocy. Określa także, czy do korzystania ze swojego potencjału w pełni potrzebne będzie pacjentowi specjalistyczne wsparcie specjalisty – psychologa lub psychiatry.

Diagnoza psychologiczna

Studia Master of Science (MSc.) – Diagnoza psychologiczna stanowią subdyscyplinę psychologii stosowanej, która sprowadza się do stawiania diagnozy psychologicznej przez psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sądach, szkołach, w służbach mundurowych, w przedsiębiorstwach, ośrodkach zdrowia czy prywatnych gabinetach. Niezależnie od celu w jakim stawiana jest diagnoza (na potrzeby orzeczenia, wystawienia opinii, postawienia rozpoznania czy właściwego prowadzenia psychoterapii) jej sporządzenie wiąże się z posiadaniem odpowiednich kompetencji diagnostycznych, wiedzy i umiejętności sprowadzających się do zbierania wywiadu i przeprowadzania testów psychologicznych.

Akredytowane przez: Akademickie Centrum Zdrowia Humanum w Warszawie (eng. The Academic Health Center Humanum in Warsaw).

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Diagnoza psychologiczna nabędą nowe umiejętności z diagnozowania psychologicznego a w tym:
 • zrozumienia istoty danego przypadku a także rozpoznanie problemu
 • umiejętne dobieranie metod diagnostycznych w ujęciu nomotetycznym jak i idiograficznym
 • efektywnego stosowania procedur diagnostycznych
 • opracowywania wyników diagnozy psychologicznej oraz formułowanie na ich podstawie zaleceń
 • dostarczania pacjentom/klientom zrozumiałych oraz użytecznych informacji zwrotnych.

PROGRAM STUDIÓW

 • Miary statystyczne stosowane w diagnozie psychologicznej
 • Podstawy diagnozy psychologicznej
 • Planowanie i przeprowadzanie diagnozy psychologicznej
 • Emocje w ujęciu psychopatologicznym
 • Zdrowie psychiczne oraz osobowość
 • WAIS-R – zastosowanie testu inteligencji w indywidualnej diagnozie psychologicznej
 • WISC-R – zastosowanie testu inteligencji w indywidualnej diagnozie psychologicznej
 • MMPI-2 – zastosowanie psychologicznego testu osobowości
 • RISB – ocena nieprzystosowania w diagnozie psychologicznej dorosłych, młodzieży oraz dzieci
 • Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży – przegląd
 • Diagnozowanie zaburzeń osobowości
 • Diagnozowanie uzależnień
 • Różnicowanie diagnostyczne w zaburzeniach psychicznych
 • Diagnoza zaburzeń u dzieci oraz młodzieży
 • Techniki diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie klinicznej
 • Następstwa uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w ujęciu neuropsychologicznym
 • Raport diagnostyczny w diagnozie psychologicznej
 • Neuropsychologiczne aspekty diagnozy zdrowia psychicznego
 • Zaburzenia osobowości – różne spojrzenia i próby ich integracji
 • Diagnostyka psychologiczna u osób chorych somatycznie

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na diagnozie psychologicznej. Psychologów, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r. oraz pracowali w zawodzie co najmniej dwa lata, wpisuje si´ na list´ psychologów Regionalnej Izby Psychologów, na której obszarze wykonują zawód.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom z tytułem Master of Science w języku angielskim – Diagnostic Psychologist – opłata: 900 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji Psychologa diagnosty – opłata 200 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA