Rekrutacja trwa

Dyrektor finansowy

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Dyrektor finansowy
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Studia skierowane są do grona osób, które poszukują wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku Dyrektora Finansowego (CFO).  Pozwolą uczestnikom posiąść praktyczne umiejętności oraz poznać od strony technicznej procesy takie jak:

 •  zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej,
 • analitykę rachunku kosztów,
 • przygotowanie budżetów finansowych oraz monitorowanie ich wykonania
 • przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne
 • controlling finansowy
 • compliance w finansach
 • optymalizację podatkową
 
Kompetencje Dyrektora Finansowego przenikają przez wszystkie pionowe jak i poziome struktury w schemacie organizacyjnym. Wychodzą one również poza wewnętrzne procesy organizacji, a w szczególności kooperacje z zewnętrznymi instytucjami finansowymi czy państwowymi organami nadzoru finansowego.
doktor finansowy

 

Absolwent studiów podyplomowych Dyrektor Finansowy  uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze Dyrektora Finansowego zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych. 

 

Studia oferują wiedzę z zakresu zarządzania pionami finansowymi przedsiębiorstwa, przygotowują do wdrażania strategii optymalizacji podatkowej i budżetowej oraz pozwalają posiąść wiedze z zakresu odpowiedzialności prawnej zarządu – compliance. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (praktyków) z Polski i za granicy.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Cel kształcenia

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Dyrektor Finansowy jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu dyrektora finansowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006).

Dla kogo

 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych,
 • aktualnych i przyszłych kontrolerów finansowych,
 • kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań dyrektora finansowego CFO.
CH Gold

PROGRAM Studiów

 1. Zarzadzanie projektami w finansach
 2. Środowisko etyczne, prawne i społeczne przedsiębiorstwa
 3. Finanse międzynarodowe
 4. Rynek kapitałowy i finansowy
 5. Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja
 6. Zarządzanie podatkami i optymalizacja
 7. Zasady sprawozdawczości
 8. Prawo w finansach
 9. Fuzje, konsolidacje, przejęcia
 10. Prawo pracy
 11. Compliance w przedsiębiorstwie
 12. Controlling strategiczny i operacyjny
 13. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 14. Analiza ekonomiczna i inwestycyjna
 15. Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 16. Study Case

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Certyfikat poświadczający uprawnienia i kompetencje do pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego – CFO (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006).

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)  – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1900,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA