Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY (Distance learning)
 • Liczba godzin 525
 • ECTS 47

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia nadają kwalifikacje do nauczania w klasach I – III szkół podstawowych oraz realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach.

PROGRAM STUDIÓW

Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

 • Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
 • Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka nauczania j.polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka nauczania matematyki w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego
 • Literatura dla dzieci
 • Elementy logopedii
 • Metodyka nauczania muzyki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Techniki dramy w wychowaniu
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna wieku dziecięcego
Formy współpracy z rodzicami
 • Podstawy nauki o języku
 • Metody początkowej nauki czytania i pisania
 • Umiejętności wychowawcze
 • Gry i zabawy umysłowe w edukacji dziecka
 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Dydaktyka w szkole
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • PRAKTYKA

UMIEJĘTNOŚCI

Studia nadają kwalifikacje do nauczania w klasach I – III szkół podstawowych oraz realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego – (do pobrania)
 • Wykonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:

COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA 00-014 WARSZAWA, UL. MONIUSZKI 1A,

PKO Bank Polski 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463.

 • Przesłanie skanu formularza oraz skanu dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na adres edusfera@humanum.pl
 • Po przesłaniu skanów na podany adres e-mail prześlemy dalszą procedurę rekrutacyjną

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900,00 zł
3 wpłaty semestralne
1450,00 zł
10 wpłat miesięcznych
450,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Nr rachunku: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: edusfera@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych

mgr inż. Dariusz Sroka

Czynne:

 • poniedziałek- piątek- w godz. 9.00-17.00
 • sobota- w godz. 9.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW