Rekrutacja trwa

Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 30
 • LICZBA GODZIN 250
Zasadniczym celem studiów podyplomowych na kierunku finanse i rachunkowość jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które umożliwią uczestnikom samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu zagadnień rachunkowych oraz tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które są związane z praktyką rachunkowości, a ich znajomość jest niezbędna w przypadku profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych oraz wypełniania deklaracji podatkowych, a także nabędzie wiedzę na temat różnego rodzaju źródeł finansowania. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy finansów i rachunkowości w sposób kompleksowy nabędą niezbędną wiedzę i przeanalizują zjawiska finansowe przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla jego efektywności oraz znaczenia dla ryzyka gospodarczego, w tym podatkowego oraz rynki finansowe. Studia pozwalają obejmować absolwentom stanowiska zarządcze, eksperckie i specjalistyczne w organizacjach sektora finansowego, a także efektywnie kierować własnym przedsiębiorstwem.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA KIERUNKU:

 • analizy finansowej w procesie zarządzania,

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • rozwiązywania problemów z zakresu prawa gospodarczego,

 • prawa handlowego,

 • prawa cywilnego,

 • oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy, instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych,

 • podstaw prawa pracy,

 • księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych,

 • możliwości wyboru optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,

 • identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji,

 • zasad optymalizacji opodatkowania z uwzględnieniem ryzyka podatkowego.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 3. Zarządzanie finansami
 4. Prawo: cywilne, podatkowe, handlowe, pracy
 5. Rachunkowość podatkowa
 6. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 7. Analiza finansowa
 8. Controlling
 9. Zarządzanie podatkami
 10. Sprawozdawczość finansowa
 11. Ubezpieczenia społeczne
 12. Postępowanie administracyjne
 13. Postępowanie podatkowe
 14. Seminarium

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

pracownicy służb
finansowo – księgowych

Pracownicy biur rachunkowych

Kadra kierownicza

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE I MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY!

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI:

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
 • opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania podatkowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu zasad finansów przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej,
 • wiedza z zakresu zagadnień finansowo – księgowych,
 • znajomość zasad procesów biznesowych,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa gospodarczego,
 • znajomość zasad współpracy z organami podatkowymi,
 • umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowych,
 • praktyczna znajomość przepisów w dziedzinie prawa bilansowego oraz zasad rachunkowości.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne, jak i praktykę zawodową, przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć na naszych studiach.  

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • absolwenci otrzymują uprawnienia Menedżera nowych technologii

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
wpłata jednorazowa
3000,00 zł
wpłata semestralna
1600,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki STUDIÓW

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA