Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Studia podyplomowe (2 semestry)  skierowane są do: kierowników i osób odpowiedzialnych za zakupy i zarządzanie zespołami operatorów BSP w samorządach i administracji samorządowej a także w przedsiębiorstwach prywatnych. Bezpieczna i świadoma realizacja celów jest gwarantem szybkiego i bezkolizyjnego wdrożenia nowych technologii w każdym obszarze.

 

Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z regulacjami prawnymi oraz możliwościami zastosowania BSP w każdej dziedzinie gospodarki.

 

Atutem studiów podyplomowych jest możliwość przygotowania się do egzaminu państwowego  dla operatorów BSP z licencjonowanymi instruktorami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

dron

Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji wynika z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) i jest nałożony na osoby będące operatorami bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

 

Nasi wykładowcy i trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie a także w zastosowaniu nowych technologii.

Akredytacje i członkostwa

Dlaczego właśnie BSP?

 • Wyróżnia je atrakcyjność technologiczna i finansowa, czyli niski koszt produkcji i eksploatacji oraz uniwersalność zastosowań, co szczególnie zaowocowało w czasie pandemii Covid19.

CH Gold

PROGRAM Studiów

Moduł 1. Europejska i międzynarodowa społeczność lotnicza.

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
 • Federalna Administracja Lotnictwa (FAA)
 • Podmioty zrzeszające operatorów BSP

 

Moduł 2. Teoretyczny zakres wiedzy nt. transportu bezzałogowych statków powietrznych.

 • Geneza powstania bezzałogowego lotnictwa
 • Prawo lotnicze BSP
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów
 • Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem ( BVLOS)
 • Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP oraz zasady wykonywania lotów BSP
 • Człowiek jako operator BSP
 

Moduł 3. Aspekty praktyczne w pilotażu BSP. 

 • Case Study – analiza ryzyka i zagrożenia związane z BSP
 • Szkolenie praktyczne na ziemi i w locie (dla chętnych którzy przystąpią do kursu na operatora BSP)
 • Szkolenie – symulator

 

Moduł 4. Obszary zastosowań BSP.

 • Dobre praktyki wykorzystania BSP
 • Przykład zastosowania BSP w cargo, przesyłkach kurierskich, do inspekcji i monitoringu infrastruktury krytycznej itp.

 

Moduł 5.   Główne zadania zarządzającego zespołem operatorów BSP.

 • Jak integrować pracownika z nowymi technologiami w celu efektywnego rozwoju gospodarki światowej.
 • Przygotowanie programów bezpieczeństwa i ochrony, które będą wspomagać działania kadry zarządczej.
 • Przygotowanie zespołów i zasobów technicznych do wzajemnej i bezpiecznej współpracy
 

Moduł  6.    Zasoby informatyczne i sztuczna inteligencja w komunikacji z BSP. 

 • Podstawowa wiedza na temat oprogramowania i ustalania trasy
 • Składanie planów lotu, gdzie i kiedy?
 • Aplikacja dedykowana BSP – DroneRadar
 • Awarie systemowe i co wtedy?


Moduł 7. Zarządzanie innowacyjnością w zespole BSP

 • Porównanie ulepszeń, racjonalizacji i innowacji przełomowych w kontekście własnej efektywności ekonomicznej, zapotrzebowania rynkowego i ram wyznaczonych przepisami prawa lotniczego.
 • Metody pozyskiwania i weryfikacji informacji o potrzebnych innowacjach ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Budowanie sieci rozwoju innowacji na własne potrzeby w oparciu o działania lokalnego samorządu, jednostek naukowych i zainteresowanych przedsiębiorstw.

Menedżer nowych technologii

W dobie kryzysu jakim jest globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa Covid19 dostrzegamy znaczenie nowych technologii, które mają wpływ na skuteczność podejmowanych działań w sytuacji kryzysowej a także redukcję negatywnych skutków. To właśnie nowe technologie stały się wsparciem dla człowieka i gospodarki w tym trudnym czasie.

 

Szczególnie wyróżniła się potrzeba zagospodarowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) potocznie zwanych dronami, definiowanymi jako konstrukcje latające wyposażone w napęd, sterowane za pomocą systemów autonomicznych, bądź zdalnie przez operatora.

 

Unia Europejska poprzez wprowadzanie szeregu przepisów i rezolucji dąży do usystematyzowania prawa związanego z BSP pojawiającymi się w przestrzeni publicznej.

Od 1 stycznia 2021 roku po wieloletnich konsultacjach i analizach przestrzeń powietrzna między krajami UE zostanie uwolniona dla tych wszechstronnie wykorzystanych konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych. Stwarza to duże możliwości dla rozwoju gospodarki i usług transportowych.

 

 

Czy jesteśmy wystarczająco przygotowani na wprowadzenie w życie nowych technologii?

Czy kierownicy i pracownicy samorządów, administracji a także prywatnego sektora potrafią wykorzystać potencjał bezzałogowego transportu?

Jakie nowe stanowiska pracy powstaną w relacji maszyna – człowiek?

Przykładowe zastosowanie BSP w obszarze bezpieczeństwa i ochrony:

 • patrolowanie miast, dróg ekspresowych, autostrad, dróg dojazdowych do miast i aglomeracji w celu przekazywania informacji o intensywności ruchu drogowego, wypadkach i innych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
 • monitorowanie przebiegu akcji ratowniczych na miejscach katastrof i klęsk żywiołowych i informowanie ludności,
 • patrolowanie granic (nielegalne przekroczenia, przemyt towarów i ludzi),
 • monitorowanie przebiegu imprez masowych (koncerty, zawody sportowe i inne) pod kątem organizacji zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wykorzystywanie systemów monitorujących w działaniach operacyjnych, inspekcja niebezpiecznych miejsc i przedmiotów,
 • transport i zrzut chemicznych środków, owadobójczych środków a także leczniczych
 • transport krwi i organów ludzkich itd.
 • Wprowadzenie bezzałogowych statków powietrznych w codzienne życie społeczeństwa wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Powinny one być dostosowane do strategii rozwoju inteligentnych miast, w tym również zintegrowane z systemami i platformami cyfrowymi wspomagającymi wykonywanie zadań własnych samorządów oraz podporządkowane priorytetom usług świadczonych przez miasta. Czas więc na uświadamianie i edukowanie społeczeństwa w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Do tego potrzebni są managerowie nowych technologii.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • absolwenci otrzymują uprawnienia Menedżera nowych technologii

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

Wykładowcy

dr Tomasz Hoffmann

dr inż. Mariusz Krzyżanowski

Tomasz Zakrzewski

Ekspert

dr Małgorzata Żmigrodzka

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2550,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1350,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Marta Drużna

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.