Instytut Kontroli Wewnętrznej,
Audytu i Optymalizacji

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Instytut Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Optymalizacji Collegium Humanum utworzony został w celu wsparcia organizacji rządowych i pozarządowych oraz przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, usługowych w zakresie opiniowania, audytu wewnętrznego, optymalizacji procesów biznesowych, systemów zarządzania czy analiz finansowych.

 

Zwiększanie świadomości postrzegania procesów wewnętrznych opartych o wymagania norm i standardów zarówno krajowych jak i międzynarodowych przyczynia się bezpośrednio do wzrostu wydajności funkcjonowania organizacji.

Rada programowa IKWAiO:

Członkowie rady:

1. Robert Sosiński
Auditor wiodący – TÜV SÜD Polska
2. mgr Sławomir Trzciński
Audytor wewnętrzny, doradztwo biznesowe – NIK
3. Michał Smagała
Marketing i rozwój – Quality Austria Polska
4. mgr Krystian Wilk MBA
Radca prawny
5. mgr Kamil Kozubek MBA
Radca prawny
6. mgr Tadeusz Bubeła
Audyt systemów zarządzanie – TB System

Obszar działalności

IKWAiO jako niezależna jednostka (strona druga lub trzecia) wydaje opinie, przeprowadza kontrole wewnętrzne i  audyty dotyczące w szczególności:

Audytów finansowych

Audytów wewnętrznych oraz „zerowych” systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji etc.

Wydawaniu opinii strony trzeciej dotyczące stopnia przygotowania organizacji do procesu certyfikacji systemów zarządzania

Audytów zewnętrznych przebiegu szeroko rozumianych procesów biznesowych zachodzących w organizacjach handlowych, usługowych, produkcyjnych, zarówno prywatnych jak i tych z udziałem Skarbu Państwa

Modelowania i optymalizacji zidentyfikowanych procesów biznesowych

Integrację i optymalizację wdrożonych systemów zarządzania

Audytów i kontroli u dostawców produktów i usług, podwykonawców czy innych zewnętrznych firm współpracujących

Szkolenia

Instytut oferuje profesjonalne szkolenia, zamknięte oraz otwarte, podnoszące poziom wiedzy oraz kompetencje zawodowe, a w szczególności:

  • systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10
  • systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015-09
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-ISO 45001:2018-06
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  • systemów zintegrowanych

Wymagania i dobre praktyki. Zarzadzanie audytami wewnętrznymi w organizacji

  • systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10
  • systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015-09
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-ISO 45001:2018-06
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na normie PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  • systemów zintegrowanych

zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 19011:2018-08

Współpraca

Instytut współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi, notyfikowanymi oraz naukowymi w kraju i za granicą. Należą do nich między innymi:

Dzięki temu Instytut jest w stanie skutecznie wspierać organizację podczas audytów klienta czy audytów certyfikujących.

Zakres działania Instytutu oraz jego oferta konsultingowa, szkoleniowa i opiniodawcza są stale rozszerzane i modyfikowane zgodnie z rzeczywistym stanem gospodarki oraz wolnego rynku.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.