Instytut Szkoleń i Rozwoju

O Instytucie:

Misja instytutu

Misją instytutu szkoleń i rozwoju jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji menedżerskich i naukowych zarówno studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych czy podyplomowych jak i pracowników i współpracowników Collegium Humanum.

Przewodniczący Rady Programowej

Izabella Deneau
MBA,CPA,BBSE CEO

E-mail: izabella.deneau@humanum.pl

Dane kontaktowe

COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska

Instytut Nowych Technologii

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Woj. mazowieckie

Polska

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

TEL.:+48 603692276

Rada Programowa

Obszar działalności

Do głównych zadań i celów Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych należą:

Upowszechnianie wiedzy i świadomości w zakresie technologii blockchain i sztucznej inteligencji (AI) i innych technologii znacząco wpływających na kształt współczesnego społeczeństwa wiedzy.

Inspirowanie koncepcji i zastosowań biznesowych dla nowych technologii

Współpraca z ciałami ustawodawczymi i regulatorami rynków w zakresie wypracowywania rozwiązań prawnych funkcjonowania nowych technologii w Polsce.

Promowanie międzynarodowych standardów, zasad i dobrych praktyk w obszarze ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodnością – Governance, Risk and Compliance (GRC)

Dokonywanie niezależnych ocen, opinii, audytów w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, zarządzania usługami, architektury i technologii informacyjnych, cyberbezpieczeństwa i prywatności, ochrony danych osobowych

Wsparcie sektora jednostek publicznych w dialogu z biznesem, którego celem będzie optymalne zastosowanie nowych technologii, między innymi na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozpoznawanie najnowszych trendów prawnych, organizacyjnych, technologicznych i aplikowanie ich w najbardziej zainteresowanych jednostkach rządowych i samorządowych.

Przygotowywanie opinii, ekspertyz, analiz i opracowań naukowych na temat możliwości aplikowania nowych technologii w systemach zarządzania jednostek publicznych.

Promowanie rozwoju nauk ścisłych i zainteresowania nowoczesnymi technologiami wśród studentów nauk technicznych, inicjowanie współpracy międzynarodowej inicjatyw edukacyjnych oraz umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń z wiodącymi i cenionymi zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi.

PODEJMOWANE ZAGADNIENIA W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUTU

 1. Informatyka i zarządzanie informacja 
 2. Nadzór właścicielski i zarządzanie operacyjne IT
 3. Międzynarodowe standardy zarządzania architektura informacyjna
 4. Organizacja informatyki w przedsiębiorstwie (cele zadana i funkcje)
 5. Role odpowiedzialności uprawnienia delegowanie
 6. Mapowanie celowi procesów przedsiębiorstwa na cele IT
 7. Mapowanie procesów przedsiębiorstwa na cele IT 
 8. Zarzadzanie strategiczne IT (wizja, misja, cele, inicjatywy strategiczne)
 9. Mierzenie efektywności i skuteczności działania (mierniki i wskaźniki)
 10. Typy inicjatyw strategicznych (procesy projekty programy)
 11. Ocena i optymalizacja strategii IT
 12. Nadzór na wykonaniem strategii (kontroli operacyjnej i strategicznej IT)
 13. Procesy informatyczne dotyczące planowania i organizacji
 14. Procesy informatyczne dotyczące nabywanie i wdrażania
 15. Dostarczania i wsparcia (podejście usługowe)
 16. Procesy dotyczące dostarczania i ewaluacji
 17. Nadzór inwestorski i właścicielski 
 18. Systemy wspierające zarządzanie IT
 19. Wdrażanie, ocena i doskonalenie systemów ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

INICJATYWY STRATEGICZNE

 1. Analiza, wybór i zastosowania technologii i architektury rozwiązania, projektowanie i wykonanie   oprogramowania, utrzymanie i rozwój produktów i usług, zarządzanie projektami, opinie eksperckie,
 2. Due dilligence, planowanie, analiza kosztów – korzyści, projektowanie rozwiązań: metodologii, dokumentacji i organizacji procesów wspieranych oprogramowaniem.
 3. Zapewnienie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance.
 4. Prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa, kontrola i audyt w zakresie cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania.
 5. Modelowanie procesów, analizy ryzyka, analiza rozwiązań zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, zarządzania usługami, gap analysis, 
 6. Analiza rynków, projektowanie cen, opis produktów, go to market, projektowanie i wykonywanie szkoleń, obsługa mediów społecznościach w zakresie informowania rynków o nowych technologiach.
 7. Organizowanie konsorcjów branżowych w celu dostarczania produktów, wiedzy.

Instytut Nowych Technologii prowadzi badania, przygotowuje, ekspertyzy i rekomendacje dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Jest także organizatorem i uczestnikiem polskich i międzynarodowych konferencji, seminariów i wykładów monograficznych w zakresie upowszechniania nowych technologii. Z Instytutem współpracuje wielu badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce oraz działaczy politycznych i społecznych.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.