Rekrutacja trwa

Konferencja Naukowa „Ryzyko prawne niejedno ma imię” – 25.09.2019 r.

Collegium Humanum oraz Polska Federacja Szpitali wspólnie zorganizowały prestiżową, elitarną Konferencję „Ryzyko prawne niejedno ma imię”.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c Rektor Collegium Humanum. Podczas konferencji omówiono „kodeks dobrych praktyk zarządczych”, który dotyczy standaryzacji rozwiązań umożliwiających sprawniejsze, efektywniejsze zarządzanie podmiotami leczniczymi. Podmioty medyczne, które wdrożą kodeks dobrych praktyk, będą miały możliwość zwiększonego finansowania ze środków publicznych.

„Kodeks dobrych praktyk zarządczych” przedstawiony był wspólnie przez Pana Adama Niedzielskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa Polskiej Federacji Szpitali  Pana Jarosława J. Fedorowskigo, prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC.

 

Podczas konferencji odbyła się debata zaproszonych gości z Panią Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, przedstawicielkami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Panią Prezes Zofią Małas, Panią Wiceprezes Mariolą Łodzińską oraz Panem Grzegorzem Błażewiczem, przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Jakub Gołąb Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Rzecznika Praw Pacjenta, Pan Paweł Pawliszak Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej, Pani Zuzanna Maria Kosakowska Inspektor Ochrony Danych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pan Michał Chrobot ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach; Prezes Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Pani Izabela Marcewicz-Jendrysik z Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Pan Piotr Welenc z Wolters Kluwer, Instytutu Nowych Technologii Collegium Humanum, Pani Małgorzata Zaława – Dąbrowska z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz oraz wielu innych znakomitych gości.

 

Podczas konferencji powołany został  Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych (IZISS) Collegium Humanum którzy tworzą liderzy branży medycznej, instytucji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, przedstawiciele publicznego i niepublicznego systemu ochrony zdrowia oraz organizacji, które mają na celu dobro Pacjenta i rozwój systemu opieki zdrowotnej i spraw społecznych.

 

Do głównych zadań i celów Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych należą:

  • inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych w systemie ochrony zdrowia i spraw społecznych,
  • realizacja projektów badawczych przydatnych dla systemu zarządzania w ochronie zdrowia,
  • podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów systemu zarządzania w ochronie zdrowia,
  • przedstawianie i upowszechnianie propozycji zmian systemowych dla systemu ochrony zdrowia i spraw społecznych,
  • wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii nowoczesnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia,
  • inicjowanie debat publicznych dotyczących zdrowia i spraw społecznych,
  • sygnalizowanie zagrożeń w zakresie systemu zarządzania w ochronie zdrowia i życia społecznego,
  • tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną nt. zdrowia publicznego,
  • budowanie pomostów pomiędzy naukowcami, działaczami społecznymi, politykami, środowiskami biznesowymi, mediami.
 

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych jest członkiem wielu struktur zrzeszających organizacje pozarządowe, takich jak na przykład Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Młodych Menedżerów Medycyny, Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

 

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzi badania, przygotowuje, ekspertyzy i rekomendacje dotyczące systemu zarządzania w ochronie zdrowia i spraw społecznych. Jest także organizatorem wielu polskich i międzynarodowych konferencji, seminariów i odczytów. Z Instytutem współpracuje wielu badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce oraz działaczy politycznych i społecznych.

 

Podczas konferencji powołany został  Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych (IZISS).

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa.