Rekrutacja trwa

Logopedia – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Logopedia – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 4 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 610

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Logopedia skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, filologii lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

Program studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Logopedia stanowi szerokie przygotowanie logopedyczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych. Studia przygotowują do pracy m.in. w placówkach oświatowych i służby zdrowia.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Logopedia nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności do definiowania i rozpoznawania problemów związanych z wadami wymowy, posiada przygotowanie logopedyczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi, z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach i instytucjach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych występujących w systemie opieki nad dzieckiem, młodzieżą i osobami dorosłymi oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach na płaszczyźnie szeroko pojętej diagnozy, pomocy i opieki logopedycznej.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.) – Logopedia, jako prężnie rozwijającej się specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do diagnozowania i terapii zaburzeń  mowy i komunikacji u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

PROGRAM STUDIÓW

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, logopeda to specjalista ochrony zdrowia (zawód: logopeda – powyżej 600 h) lub specjalista nauczania (nauczyciel logopeda).

 • I semestr (150 h)

  Anatomia i patologia narządów mowy (20 h)

  Diagnoza i terapia logopedyczna (10 h)

  Emisja i higiena głosu (10 h)

  Fonetyka i fonologia języka polskiego (30 h)

  Ortofonia i ortoepia (10 h)

  Periodyzacja mowy (20 h)

  Podstawy psychiatrii dziecięcej (10 h)

  Psychologia rozwojowa (20 h)

  Zaburzenia mowy i komunikacji językowej (20 h)

   

 • II semester (150 h)

  Diagnoza i terapia logopedyczna (10 h)

  Komputer jako narzędzie pracy logopedy (10 h)

  Metodyka zajęć korekcyjnowyrównawczych (10 h)

  Neuropsychologia (10 h)

  Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki (20 h)

  Zaburzenia mowy i komunikacji językowej (20 h)

  Zaburzenia rozwoju pschychoruchowego (20 h)

  Metodologia pracy dyplomowej (studium przypadku) (10 h z 20 h)

  Praktyki zawodowe  diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń mowy (40 z 120 h)

   

 • III semestr (150 h)

  Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) (20 h)

  Logorytmika (10 h)

  Morfologia, składnia i semantyka języka polskiego (10 h)

  Podstawy fizjoterapii (20 h)

  Podstawy integracji sensorycznej (20 h)

  Wczesna interwencja logopedyczna (20 h)

  Metodologia pracy dyplomowej (studium przypadku) (10 h z 20 h)

  Praktyki zawodowe diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń mowy (40 z 120 h)

   

 • IV semestr (160 h)

  Diagnoza i terapia logopedyczna osób jąkających się (30 h)

  Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzonym słuchem (30 h)

  Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niesprawnością intelektualną (30 h)

  Diagnoza i terapia logopedyczna osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (30 h)

  Praktyki zawodowe  diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń mowy (40 z 120 h)

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom z tytułem Master of Science w języku angielskim – Speech therapy
  opłata: 900 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji Speech therapy – opłata 900 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • Obrona pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
Płatność jednorazowa
4900 zł
2 raty
2600 zł
4 raty
1400 zł

Faktury

Faktury wystawiane są po zaksięgowaniu wpłaty poprzez platformę eHumanum, do której każdy Słuchacz otrzymuje dostęp po podpisaniu Umowy o naukę. Szczegółowe informacje dostępne są w Poradniku Studenta w dziale: Opłaty, faktury, str.9.

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych i potrzeby wystawienia faktury proforma, prosimy o kontakt z Kwesturą pod adresem: ksiegowosc@humanum.pl.

 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA