Logopedia

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów LOGOPEDIA
 • CZAS TRWANIA 4 SEMESTRY (Distance learning)
 • Liczba godzin 600
 • ECTS 60

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,

Przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami, przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi.

PROGRAM STUDIÓW

Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej
 • Rozwój mowy i języka dziecka
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Elementy integracji sensorycznej w rozwijaniu sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka
 • Metodyka postępowania logopedycznego
 • Warsztat pracy logopedy
 • Surdologopedia
 • Afazja i dysfazja
 • Audiologia
 • Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Logorytmika, emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów
 • Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego dla logopedów
 •  Kultura języka polskiego
 • Technika mowy
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia)
 • Komunikacja alternatywna
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Typologia zaburzeń mowy
 • Diagnoza i terapia jąkających się
 • Diagnoza i terapia upośledzonych umysłowo
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów głosu, mowy i słuchu
 • Foniatria
 • Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosja)
 • Psychiatria i neurologia dziecięca
 • Neurologia z elementami geriatrii
 • Praktyka (120 godzin – 60 z dziećmi + 60 z dorosłymi)

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.Mogą też założyć prywatny gabinet logopedyczny.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego – (do pobrania)
 • Wykonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:

COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA 00-014 WARSZAWA, UL. MONIUSZKI 1A,

PKO Bank Polski 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463.

 • Przesłanie skanu formularza oraz skanu dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na adres edusfera@humanum.pl
 • Po przesłaniu skanów na podany adres e-mail prześlemy dalszą procedurę rekrutacyjną

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1400,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Nr rachunku: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: edusfera@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych

mgr inż. Dariusz Sroka

Czynne:

 • poniedziałek- piątek- w godz. 9.00-17.00
 • sobota- w godz. 9.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW