fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Logopedia – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Logopedia – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 270

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata (studia pierwszego stopnia) lub magistra (po studiach drugiego stopnia) z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Logopedia po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu Logopedy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Studia Logopedia przygotowują w pełni do wykonywania zawodu logopedy, czyli specjalisty zajmującego się niwelowaniem problemów związanych z nieprawidłową wymową i artykulacją z pomocą terapii logopedycznej. Program studiów ukierunkowany jest na zdobywanie praktycznej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy z zaburzeniami mowy. Studia podyplomowe na kierunku logopedia to również doskonały sposób na wyróżnienie się na rynku pracy – w kraju jak i poza jego granicami. Specjalizacja w tej dziedzinie pozostawia ponadto szerokie możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy.

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Speech Therapist

Studia na kierunku logopedia


Ukończenie studiów podyplomowych Logopedia przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy, tzn. do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju (o różnej etiologii i patomechanizmie) zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych zaburzeń.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Logopedia będą przygotowani do wykonywania zwodu logopedy i nauczyciela logopedy w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz opieki medycznej, jak poradnie logopedyczne, audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne, domy pomocy społecznej, sanatoria.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

PROGRAM STUDIÓW

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Afazja i dysfazja
 • Afazja sensoryczno-metodyczna
 • Podstawy oligofrenopedagogiki
 • Anatomia układu nerwowego
 • Niedosłuch
 • Komunikacja z pacjentem z dysfunkcją słuchu
 • Laryngektomia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Zaburzenia mowy
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Emisja i higiena głosu
 • Podstawy foniatrii
 • Autyzm, mutyzm – diagnoza i profilaktyka
 • Opóźnienia w rozwoju mowy
 • Współpraca logopedy z ortodontą
 • Fizjoterapeutyczne metody terapii
PRAKTYKI:
Realizowane stacjonarnie podczas zjazdów w formie wideopraktyk (obserwacja i warsztat na bazie filmów z diagnozy i terapii prowadzonej przez wykładowcę).
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN:
80 godzin dydaktycznych (zajęcia dydaktyczne, wideopraktyki).

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia dają możliwość do wykonywania zawodu Logopedy lub nauczyciela Logopedy.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji logopedy – opłata 200 zł
 • dyplom wraz z nadaniem tytułu: Master of Science – Speech Therapist – opłata: 900,00 zł,

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
Płatność jednorazowa
4900 zł
2 raty
2600 zł
4 raty
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 900 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW