fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Neurologopedia

(Wczesna Interwencja Neurologopedyczna, Neurologopedia Dzieci i Dorosłych)

Master of Science (MSc.)

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Neurologopedia
 • Specjalność Wczesna Interwencja Neurologopedyczna
 • Specjalność Neurologopedia Dzieci i Dorosłych
 • CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 80
 • LICZBA GODZIN 424

Innowacyjny program autorski studiów podyplomowych Neurologopedia profilowana przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę neurologopedyczną w zakresie diagnozy i terapii oraz wczesnej interwencji neurologopedycznej.

 

Program studiów Neurologopedia profilowana obejmuje zagadnienia z zakresu wybranych treści: medycznych, humanistycznych, lingwistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, neurologopedycznych w tym dotyczycących profilaktyki, diagnozy, terapii dziecka lub/i osób dorosłych a także obszaru wczesnej interwencji neurologopedycznej.

 

Celem studiów Neurologopedia profilowana jest przygotowanie do podjęcia pracy w przedszkolu i szkole, w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki logopedycznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, absolwent będzie mógł otworzyć własny gabinet neurologopedyczny prowadząc diagnozę i terapię neurologopedyczną.

 

Absolwent studiów Neurologopedia profilowana uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych posiadających różne zaburzenia mowy oraz prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Neurologopedist

Po pierwszym semestrze studiów do wyboru dwie specjalności realizowane na III semestrze*:

 1. Wczesna Interwencja Neurologopedyczna,
 2. Neurologopedia Dzieci i Dorosłych.

Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalności jednocześnie. Specjalności realizowane są jednocześnie z możliwością uczestniczenia w zajęciach na obu specjalnościach.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów z zakresu logopedii na poziomie studiów magisterskich lub podyplomowych. Możliwe jest rozpoczęcie studiów w czasie 5 roku studiów magisterskich na kierunku logopedia, jednak warunkiem przystąpienia do obrony na Neurologopedii jest przedstawienie dyplomu ukończenia przez studenta studiów magisterskich na kierunku Logopedia.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 • Podstawy neurologii i przebieg chorób neurologicznych;
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego;
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna w:
  • afazji,
  • zespołach wad genetycznych,
  • zaburzeniach płynności mówienia,
  • dyzartrii,
  • psychogennych zaburzeniach mowy,
  • mowie rozszczepowej,
  • spektrum autyzmu,
  • dysfagii,
  • oligofazji,
  • wadzie słuchu,
  • nieprawidłowościach w budowie anatomicznej narządu mowy,
  • dysfunkcjach ustno-twarzowych,
  • u osób laryngektomowanych,
  • chorobach otępiennych,
  • chorobach neurologicznych,
  • zaburzeniach przetwarzania słuchowego;
  • zaburzeniach głosu o charakterze foniatrycznym,
  • zaburzeniach sprzężonych;
 • Terapia miofunkcjonalna niemowląt, dzieci i dorosłych;
 • Opóźnienie rozwoju mowy;
 • Wczesna interwencja logopedyczna;
 • Komunikacja z pacjentem i jego rodziną;
 • Fizjoterapeutyczne metody terapii;
 • Elementy integracji sensorycznej;
 • Alternatywne metody komunikacji;
 • Metoda krakowska;
 • Dysleksja rozwojowa;
 • Rozwój prenatalny i postnatalny;
 • Wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego;
 • Terapia funkcji oralnych;
 • Karmienie terapeutyczne;
 • Terapia taktylna;
 • Metoda werbo-tonalna;
 • Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • Opieka neonatologiczna;
 • Kinesiotaping w logopedii (zajęcia fakultatywne);
 • Dziecięca apraksja mowy;
 • Wykorzystanie w terapii neurologopedycznej regulatorów MFS;
 • Współpraca neurologopedy z  fizjoterapeutyczną w obrębie traktu ustno – twarzowego

PRAKTYKI:

Realizowane stacjonarnie podczas zjazdów w formie wideopraktyk (obserwacja i warsztat na bazie filmów z diagnozy i terapii prowadzonej przez wykładowcę) oraz w formie praktyk zewnętrznych w placówkach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych.

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN:

341 godzin dydaktycznych przy wyborze 1 specjalności,

431 godziny dydaktyczne przy wyborze 2 specjalności (zajęcia dydaktyczne, wideopraktyki) oraz 

50 h praktyk zewnętrznych.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym zagadnienia z przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Kierownik studiów

dr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska

Wykładowcy

 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska
 • dr hab. n. med. Krystyna Szymańska
 • dr hab. Emilia Mikołajewska
 • dr Gabriela Dragun
 • dr Teresa Kaczan
 • dr Marika Litwin
 • dr Marzena Machoś
 • dr Anna Prożych
 • dr Mira Rządzka
 • dr Marta Wawrzynów
 • mgr Marta Baj – Lider
 • mgr Zenobia Bogdanowska
 • mgr Agata Gładowicz – Bojarska
 • mgr Barbara Gilewska
 • mgr Ewa Grzelak
 • mgr Joanna Jakubowicz
 • mgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska
 • mgr Anna Łobacz
 • mgr Magdalena Mazur
 • mgr Ewelina Mendala – Kwoczek
 • mgr Anna Plonka
 • mgr Agnieszka Polak
 • mgr Marcelina Przeździęk
 • mgr Aleksandra Rosińska
 • mgr Aneta Szumska
 • mgr Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba
 • mgr Joanna Wójtowicz – Pałasz

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

Dodatkowe uprawnienia po zakończeniu studiów:
(fakultatywnie)

 • certyfikat ukończenia kursu z metody werbo – tonalnej
 • certyfikat ukończenia kursu kinesiotaping w logopedii

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wraz z nadaniem tytułu: Master of Science – Neurologopedist 
  – opłata: 900,00 zł,

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • Przygotowanie prezentacji na temat z zakresu studiów na min. 15 slajdów.

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
Opłata jednorazowa
7490 zł
2 wpłaty
3900 zł
3 wpłaty
2600 zł
6 wpłat
1300 zł

Opłata za dodatkową specjalność: 2600 zł

Opłata za dodatkowy certyfikat i uprawnienia: 535 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

ZASADY REKRUTACJI:

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów  z zakresu logopedii na poziomie studiów magisterskich lub podyplomowych. Możliwe jest rozpoczęcie studiów w czasie 5 roku studiów magisterskich na kierunku logopedia, jednak warunkiem przystąpienia do obrony na Neurologopedii jest przedstawienie dyplomu ukończenia przez studenta studiów magisterskich na kierunku Logopedia.

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW