Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA)
– Biznesowe oraz prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów MBA - Biznesowe oraz prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 182

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.


MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RP, CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Po pandemii, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją i upadłością ma kluczowe znaczenie dla biznesu i prawa.

Program kieruje się praktycznym podejściem, mając na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które są niezbędne w środowisku biznesowym. Kierunek MBA Biznesowe oraz Prawne Aspekty Restrukturyzacji i Upadłości dostarczy absolwentom narzędzi, które pozwolą im skutecznie zarządzać sytuacjami kryzysowymi, wybierać optymalne ścieżki restrukturyzacji, oraz zabezpieczać interesy zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników. Program oparty jest na aktualnych wyzwaniach i case studies, co pozwala słuchaczom na natychmiastową implementację zdobytej wiedzy

Absolwenci studiów MBA – Biznesowe oraz Prawne Aspekty Restrukturyzacji i Upadłości  nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

PROGRAM

 1. Aspekty teoretyczne
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Przesłanki pozytywne – Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością
 • Identyfikacja zagrożenia niewypłacalnością: wyznaczniki i czynniki
 • Minimalizacja ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw
 • Monitoring zadłużenia i skuteczne zarządzanie zobowiązaniami 
 • Wybór odpowiedniej ścieżki – restrukturyzacja czy upadłość? 

 

 1. Aspekty praktyczne
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz konsumenta 
 • Analiza dokumentów finansowych jako podstawa oceny stanu niewypłacalności dłużnika
 • Tworzenie planów naprawczych: Strategie dla przedsiębiorstw w kryzysie 
 1. Aspekty teoretyczne
 • Podstawy ogłoszenia upadłości i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości  
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika 
 • Skutki ogłoszenia upadłości: co do osoby upadłego, majątku upadłego (masa upadłości), dla zobowiązań upadłego, dla umów zawartych przez upadłego; dla prowadzonych w stosunku do upadłego postępowań sądowych, sądowo administracyjnych i administracyjnych – w tym egzekucyjnych
 • Przygotowana likwidacja, czyli pre pack– szanse i zagrożenia
 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
 • Likwidacja masy upadłości
 • Zaspokojenie wierzycieli upadłego
 • Odrębne postępowania upadłościowe
 • Upadłość konsumencka 
 • Zakończenie, umorzenie i uchylenie postępowania upadłościowego
 • Etyka i odpowiedzialność prawna w kontekście upadłości
 • Etyka w Biznesie i Prawie: Wyzwania i rozwiązania
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorców w sytuacji upadłościowej
 • Wpływ upadłości na interesariuszy biznesowych

 

 1. Aspekty praktyczne
 • Tworzenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
 • Tworzenie planu likwidacyjnego 
 • Tworzenie listy wierzytelności i planu podziału 
 • Przygotowywanie pism procesowych występujących w toku postępowania 
 • Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych
 • Analiza i rozwiązywanie zadań problemowych 
 • Case studies – analiza przypadków i studia działań praktycznych
  1. Analiza rzeczywistych przypadków upadłościowych z różnych branż
  2. Identyfikacja kluczowych problemów i wyzwań w tych przypadkach
  3. Analiza decyzji podejmowanych przez zarządców sądowych lub syndyków
 1. Aspekty teoretyczne
 • Pojęcie i rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
 • Podstawy otwarcia i materialnoprawne skutki postępowania restrukturyzacyjnego (w tym zabezpieczenie trwałości umów i ochrona przed egzekucją)
 • Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne, administracyjne, przed sądami polubownymi oraz postępowania egzekucyjne (procesowe skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym i pomoc publiczna na restrukturyzację
 • Przyjęcie układu i jego skutki
 • Odrębne postępowania restrukturyzacyjne 
 • Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych i informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych

 

 1. Aspekty praktyczne
 • Przygotowanie i składanie wniosku restrukturyzacyjnego:
  1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
  2. Wniosek o zatwierdzenie układu
  3. Wniosek o otwarcie postępowania układowego
  4. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
  5. Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
 • Wniosek restrukturyzacyjny a rachunkowość
 • Pre-pack jako narzędzie efektywnej restrukturyzacji
 • Plan restrukturyzacyjny – case study
 • Procedury tworzenia spisu wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych
 • Przygotowywanie pism procesowych oraz dokumentów nadzorcy sądowego i zarządcy 
 • Analiza przypadków i studia działań praktycznych:
  1. Case studies (analiza przypadków udanych restrukturyzacji i ich kluczowe czynniki sukcesu; przedsiębiorstwa, które zdołały odnieść sukces po procesie restrukturyzacji oraz te, które upadły pomimo podjętych działań)
  2. Identyfikacja przyczyn porażek restrukturyzacyjnych i wnioski wynikające z nich
  3. Warsztaty prawne: Analiza umów restrukturyzacyjnych
  4. Analiza wybranych transakcji restrukturyzacyjnych

 

 1. Aspekty teoretyczne
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym
 • Proceduralne aspekty upadłości i restrukturyzacji
 • Postępowanie sądowe z udziałem nadzorcy, zarządcy i syndyka 
 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika
 • Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli w nowych regulacjach prawnych
 • Ochrona praw pracowników w sytuacjach restrukturyzacyjnych
 • Upadłość i restrukturyzacja a podatki 
 • Odpowiedzialność zarządcy, nadzorcy, syndyka 
 • Mediacje i rozwiązywanie sporów w kontekście restrukturyzacji i upadłości

 

 1. Aspekty praktyczne
 • Wnioski i pozwy dotyczące nieważności i bezskuteczności czynności prawnych 
 • Egzekucja należności dłużnika 
 • Analiza orzecznictwa i praktyki sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 1. Aspekty teoretyczne

 

 • Analiza głównych wyzwań i możliwości w kontekście restrukturyzacji i upadłości
 • Modele restrukturyzacji – porównanie i ocena
  1. Modele restrukturyzacji oparte na redukcji kosztów versus inwestycjach w rozwój
  2. Analiza modeli przywracania płynności finansowej i działalności operacyjnej.
  3. Modele naprawcze a strategie długoterminowego wzrostu
 • Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw w trudnościach
 • Zabezpieczenie przed upadłością kontrahenta
 • Skuteczne strategie restrukturyzacji i ochrony przed upadłością
 • Ekonomiczne i prawne konsekwencje upadłości
  1. Wpływ upadłości na dłużników, wierzycieli i pracowników
  2. Prawne aspekty przekształceń organizacyjnych w trakcie upadłości
  3. Procedura sanacyjna a likwidacyjna: porównanie efektywności i długofalowych skutków
 • Zarządzanie majątkiem dłużnika i upadłego 
 • Koszty w upadłości – zakres i praktyczne problemy
 • Zobowiązania masy upadłości
 • Obowiązki sprawozdawcze 
 • Rada wierzycieli – komunikacja i współpraca 
 • Zasady współpracy nadzorcy/zarządcy/syndyka z sądem
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach
 • Etyka biznesu w kontekście restrukturyzacji upadłości

 

 1. Aspekty praktyczne

 

 • Trendy i prognozy w zakresie restrukturyzacji i upadłości
 • Praktyczne aspekty pełnienia roli zarządcy i syndyka
 • Współpraca doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych i adwokatów 
 • Współpraca dłużnik/upadły – nadzorca/zarządca/syndyk 
 • Prowadzenie negocjacji na linii wierzyciel-dłużnik
 • Negocjacje z wierzycielami i instytucjami publicznymi: ZUS, Urzędem Skarbowym
 • Tworzenie sprawozdań finansowych
 • Doradca restrukturyzacyjny – PR, reklama, komunikacja, media
 • Etyczne i społeczne aspekty procesów restrukturyzacyjnych
 • Studium przypadków
  • Analiza praktycznych przypadków restrukturyzacji i upadłości w różnych sektorach
  • Dyskusja nad podejściami, które przyniosły sukces lub porażkę w procesie restrukturyzacji

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA