Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Menedżer Sportu i Kultury
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

 

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

 

Studia MBA Menedżer Sportu i Kultury przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, zarządzania ośrodkami sportowymi czy kulturalnymi, które chcą nauczyć się, jak rozumieć biznes sportowy, analizować kierunki rozwoju ośrodków sportowych czy kulturalnych i realizować działania odpowiadające potrzebom organizacji sportowych i kulturalnych.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).  

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy chcą awansować w struktury ścisłej kadry kierowniczej oraz dla osób ,które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu prowadzenia pod względem ekonomicznym i organizacyjnym klubów sportowych, młodzieżowych szkółek sportowych, ośrodków sportowych i kulturalnych w strukturach samorządu terytorialnego, a także do czynnych sportowców, sportowców po zakończeniu kariery, osób odpowiedzialnych za rozwój sportu w gminach, powiatach i miastach,  nauczycieli wychowania fizycznego, scoutów, osób chcących zajmować się marketingiem sportowym, trenerów personalnych i ogólno rozwojowych, osób które maja ambicje pełnić funkcje dyrektora sportowego lub dyrektora rozwoju w klubach sportowych –  lub zasiadać w radach nadzorczych jednostek sportowych.

CO WYRÓŻNIA KIERUNEK PROJEKTANTÓW KARIERY?

Absolwenci MBA po zakończeniu studiów podyplomowych MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. Uzupełniaja wykształcenie do wymaganego przez pracodawce. Absolwenci studiów podyplomowych mba spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dz.u. Z 2018, poz. 1182).

Po ukończeniu Studiów uczestnik otrzymuje dyplom menedżera sportu. Uzyskane w ten sposób zaświadczenia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent otrzymuje zaświadczenie men oraz certyfikat ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim, umożliwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach unii europejskiej. Dodatkowo dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej każdy z absolwentów po ukończeniu kursu może uzyskać dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnię w postaci: świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. (fakultatywnie )

Instruktora danej dyscypliny sportu ( piłka nożna , siatkówka itp.) (fakultatywnie )

Zdobywa ewentualnie uprawnienia bhp (fakultatywnie )

Moduły programu studiów podyplomowych

 • MBA / Menedżer sportu i kultury
 • Marketing sportowy
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • Public relations, social media i brand management
 • Etyka biznesu i csr
 • Ekonomia menedżerska
 • Przywództwo i coaching
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO ) i członków rad nadzorczych
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie, sporcie i kulturze
 • Psychologia biznesu, sportu i mentoring
 • Podstawy anatomii , biomechaniki i fizjologii człowieka
 • Fizjologia wysiłku fizycznego) – żywienie i dietetyka
 • Reklama i promocja w sporcie i kulturze
 • Streching, ćwiczenia fitness w praktyce

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach).

Studia pomogą uzupełnić wykształcenie do prowadzenia wszelakich jednostek Centrów Promocji Sportu i Kultury, Muzeów, Bibliotek oraz przygotować do prowadzenia działalności gospodarczych związanych bezpośrednio z branżą sportową oraz dla osób, które pracują w obszarze B2B oraz C2B. Ponadto osoba posiadająca ww. studia może współpracować przy projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez menedżera uprawnień zawodowych. Studia proponowane są także dla kadry piastującej stanowiska menedżerskie w związkach i stowarzyszeniach sportowych.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

W języku angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Podstawy prawne

 • Dokumentacja wydawana jest na podstawie odpowiednich rozporządzeń i jest dożywotnia! Nie wymaga dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów

   

 • Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje DYPLOM MENEDŻERA SPORTU oraz ZAŚWIADCZENIE potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru z rozporządzenia MEN. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Aktualne podstawy prawne działalności:

 • Kursy instruktorskie Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.

 • Kursy instruktorskie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe Dz.U. 2017 nr 0 poz. 59 ze zm.

 • Kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zm.

 • Kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2017 nr 0, poz. 1632 ze zm.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Obejrzyj film z Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA