Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Pharmaceutical Management

Rekrutacja na edycję jesienną (zajęcia na żywo)
zapisy do 29 października 2021!LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe MBA
 • Kierunek studiów PHARMACEUTICAL MANAGEMENT
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 160

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)- Pharmaceutical Management organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to jedyne, najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Studia Master of Business Administration (MBA) – Pharmaceutical Management realizowane są pod patronatem merytorycznym  Naczelnej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Warszawie.

MBA w Collegium Humanum podlegają ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ oraz The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA.

Studia MBA-Pharmaceutical management zapewnią przekrój informacji i specjalistyczną wiedzę dotyczącą całego rynku farmaceutycznego oraz specyfiki obrotu produktami leczniczymi. Absolwent MBA Pharm. pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejszymi obszarami rynku farmaceutycznego. Zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem, relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Branża farmaceutyczna odgrywa krytyczną rolę dla skuteczności działania systemów ochrony zdrowia. Wraz z branżami teleinformatyczną, energetyczną i militarną należy do najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się obszarów technologicznych. Na całym świecie miliardy osób rocznie korzystają z osiągnięć naukowych komercjalizowanych przez firmy farmaceutyczne, a komfort i długość życia dzięki produkowanym przez nich lekom ulegają nieustannej poprawie. Ze względu na bardzo duże skomplikowanie regulacji oraz drogi od wynalazku do dostarczenia opakowania leku do ręki pacjenta, skuteczne i efektywne zarządzanie w strukturach firmy farmaceutycznej wymaga doskonałej znajomości wszystkich obszarów wpływających na finalny efekt biznesowy.

Absolwenci studiów MBA – Pharmaceutical Management nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

FAKULTATYWNIE

 • Kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

 • Certyfikat Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Apsley Business School - London
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali

ADRESACI STUDIÓW

 • Specjaliści i managerowie wszystkich szczebli zatrudnieni w firmach farmaceutycznych
 • Pracownicy organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze rynku farmaceutycznego
 • Farmaceuci
 • Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne
 • Prawnicy specjalizujący się w obszarze branży farmaceutycznej
 • Przedstawiciele organizacji pacjenckich i organizacji parasolowych/branżowych

Program studiów

 1. Rynek farmaceutyczny – wprowadzenie
  • Who is who na rynku farmaceutycznym
  • Kategorie asortymentowe, czyli kim są główni bohaterowie na scenie farmaceutycznej?
  • Rola organizacji parasolowych
  • Znaczenie rynku aptecznego
 2. Prawo w farmacji
  • Otoczenie prawne firmy farmaceutycznej
  • Regulatory affairs – czym to się je?
  • Znaczenie regulacji wspólnotowych
  • Prawo w biznesie (unijne, konstytucyjne, administracyjne, podatkowe, pracy, gospodarcze)
 3. Refundacja leków i świadczeń
  • Finansowanie świadczeń ochrony zdrowia i leków w Polsce
  • Praktyczne aspekty refundacji leków
 4. E-farmacja
  • Elementy e-zdrowia
  • Weryfikacja oryginalności leków w praktyce
  • Zintegrowany System Monitorowania Produktów Leczniczych
 5. Systemy jakości w farmacji
  • Good Manufacturing Practice
  • Good Distribution Practice
  • Good Clinical Practice
  Marketing
  • Reklama produktów leczniczych
  • Trademarketing
 6. Badania kliniczne
  • Wprowadzenie do badań klinicznych
  • Role w badaniach klinicznych
  • Badania kliniczne a strategia dostępu do rynku
 7. Zarządzanie strategiczne
  • Podstawy zarządzenia w Unii Europejskiej i na szczeblach rządowych
  • Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
  • Uwarunkowanie prawne zarządzania w Unii Europejskiej i na szczeblu rządowym
 8. Ład korporacyjny
  • Pogłębione rozumienie Ładu korporacyjny jako sztuka kształtowania wewnętrznych regulacji firmowych.
  • Trójpodział władzy korporacyjnej
  • Jak nie dopuścić do inflacji prawa?
 9. Zarządzanie projektami
  • „Thinking Tools” – narzędzia diagnozy strategicznej w niepewnych czasach
 10. Zarządzanie talentami i HR
  • Metodyka Lean Management w ochronie zdrowia
  • Przywódca i lider we współczesnym świecie
 11. Ekonomia menedżerska
  • Finanse publiczne
  • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
  • Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych
  • Podatek VAT w sektorze publicznym
 12. Etykieta i savoir vivre w biznesie
 13. Etyka biznesu i CSR
 14. Wykłady specjalne

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach).

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)
 • dyplom o uzyskaniu kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

Fakultatywnie

 • Kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).
 • Certyfikat Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)

W języku angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

Koordynator kierunku:

Michał Byliniak

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i Prezydent Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) w Brukseli.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae (musi zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”)

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na edycję jesienną (zajęcia na żywo) do 29 października 2021!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900 zł
2 wpłaty półroczne
5200 zł
4 wpłaty kwartalne
2750 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

Opłaty fakultatywne (dobrowolne)

 • Opłata za uprawnienia ustawowe do pełnienia funkcji Kierownika Podmiotu Leczniczego (Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654): 1900,00 zł
 • Opłata za Certyfikat Dobrych Zasad Klinicznych (GCP): 1900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

 

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Patron merytoryczny

Partnerzy programowi

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.