Rekrutacja trwa

Prawo Spółek

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 3 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Prawo Spółek
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 210

Studia podyplomowe Prawo Spółek, to odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w zakresu prawa spółek oraz rosnące zainteresowanie tematem, zarówno wśród prawników, jak i przedstawicieli innych profesji: osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców), pracowników korporacji, menedżerów oraz każdego, kto chciałby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu prawa spółek i funkcjonowania spółek w obrocie.

 

Program ukierunkowany jest na łączenie teoriipraktyką, aby słuchacze zdobyli umiejętności nie tylko przydatne w praktyce prawniczej, ale także w zarządzaniu oraz interakcjach z podmiotami gospodarczymi.

 

Program obejmuje takie zagadnienia jak: różnorodne formy partycypacji gospodarczej; prawo korporacyjne oraz regulacje rynków kapitałowych; reprezentacja spółek; odpowiedzialność prawna zarządu i wspólników; prawne aspekty dotyczące fuzji, przejęć i restrukturyzacji spółek; prawne aspekty umów handlowych i transakcji międzynarodowych; elektroniczne czynności prawne w praktyce kontraktowej spółek etc.

PROGRAM

 • Wprowadzenie do prawa spółek
 • Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zasady rejestrowania spółek prawa handlowego i skutki wpisów
 • Spółka w praktyce notarialnej
 • Prawo firmowe
 • Firma
 • Prokura
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Powstanie i konstrukcja spółek osobowych
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Zagadnienia proceduralne
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Powstanie i konstrukcja spółek kapitałowych
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka akcyjna
 • Zagadnienia proceduralne
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Powstanie i konstrukcja spółek kapitałowych
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka akcyjna
 • Zagadnienia proceduralne
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Organy właścicielskie spółek handlowych – zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie
 • Kontrola i nadzór w spółkach prawa handlowego
 • Reprezentacja spółek handlowych
 • Wkłady wspólników do spółek handlowych
 • Prawa i obowiązki wspólników i akcjonariuszy
 • Zmiany kapitałowe w spółkach handlowych
 • Odpowiedzialność spółki, członków zarządu, członków organów nadzoru, likwidatorów i wspólników
 • Odpowiedzialność zbywcy udziałów i akcji za stan przedsiębiorstwa spółki
 • Zmiany w składzie wspólników
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w kontekście prawa spółek: Analiza i implikacje
 • Studium przypadku
 • Łączenie spółek
 • Przekształcanie spółek
 • Podziały spółek
 • Spółki w postępowaniu egzekucyjnym
 • Postępowanie upadłościowe spółek
 • Postępowanie restrukturyzacyjne w spółkach
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Spółki w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Spółki w działalności deweloperskiej
 • Spółki w działalności bankowej
 • Spółki w działalności ubezpieczeniowej
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach na ubezpieczanie społeczne
 • Spółki w prawie zamówień publicznych
 • Prawo pracy w stosunkach spółek
 • Prawno-karne aspekty prawa spółek
 • Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorców
 • Umowy między wspólnikami w spółkach kapitałowych
 • Elektroniczne czynności prawne w praktyce kontraktowej spółek
 • Arbitraż handlowy. Instytucje arbitrażowe
 • Studium przypadku
 • Finanse spółek
 • Zagadnienia podatkowe
 • Rachunkowość w spółkach
 • Metody wyceny spółek handlowych
 • Pomoc publiczna dla spółek prawa handlowego
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Prawo grup kapitałowych
 • Zarządzanie grupą kapitałową
 • Aspekty podatkowe w grupach kapitałowych
 • Rachunkowość w grupach kapitałowych
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku
 • Instytucjonalni uczestnicy rynku kapitałowego
 • Instrumenty rynku kapitałowego
 • Spółka akcyjna na rynku kapitałowym
 • Organizacja i funkcjonowanie rynku pierwotnego i wtórnego
 • Wycena instrumentów rynku kapitałowego i ryzyka inwestycyjnego
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione
 • Spółka publiczna
 • Przegląd orzecznictwa
 • Studium przypadku

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)  – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 3 marca 2024 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1900,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Programy dofinansowujące skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy. Więcej informacji na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

 

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/

urzędy pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

Partnerstwa i rejestry

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools