Proces naprawy i restrukturyzacji uczelni

KOMUNIKAT DLA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 
COLLEGIUM HUMANUM
 
Proces naprawy i restrukturyzacji uczelni. Zarządca, nowy Rektor oraz nowa Prorektor.
 
Postanowieniem z dnia 14 marca 2024 r. Prokuratury Regionalnej delegatura Prokuratury Krajowej został wyznaczony zarządca restrukturyzacyjny w osobie Pana Bartosza Klepacza, którego zakres uprawnień i działań obejmuje m.in. uczelnię Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie.
 
Zgodnie z prokuratorskim postanowieniem, Zarządca – który obecnie wykonuje obowiązki jako założyciel – powołał do ścisłej współpracy zespół ekspertów w celu realizacji dwóch głównych celów: zabezpieczenia majątku instytucji oraz zapewnienia jej dalszego, zgodnego z prawem działania. Realizacja drugiego celu jest sytuacją bez precedensu, w której organy ścigania kierując się dobrem społecznym podjęły taką decyzję u podstaw, której leży ochrona interesu studentów, umożliwienie im dalszego studiowania, przywrócenie wartości dyplomu uczelni, możliwość dalszego godnego zatrudnienia zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji, a ponadto zabezpieczenie, ochrona i dalsze rozwijanie procesu kształcenia.
 
Milowym krokiem w procesie uzdrawiania instytucji jest powołanie w dniu 23 kwietnia 2024 r. nowego rektora w osobie pana dr hab. Pawła Poszytka, a w dniu 24 kwietnia 2024 r. nowej Pani prorektor ds. rozwoju i współpracy w osobie pani adw. Magdaleny Stryi, która od chwili powierzenia zarządcy obowiązków postanowieniem prokuratorskim tj. z dnia 14 marca 2024 r. została zaproszona do zespołu restrukturyzacyjnego uzyskując jednocześnie pełnomocnictwo zarządcy do działania także w jego imieniu.
 
Nowy Rektor i nowa Prorektor dynamicznie i bez zbędnej zwłoki rozpoczęli proces weryfikacji wszelkich procedur i procesów w uczelni w tym procesu dyplomowania, w szczególności w ramach Biura Obsługi Studenta zespołu dyplomowania, dzięki czemu ruszyły przygotowania do pierwszych obron.
 
Od pierwszych dni trwają prace nad nową strukturą.
 
Nowi rektorzy zadbali również o medialną stronę postrzegania instytucji poprzez uruchomienie komunikacji medialnej, która już przyniosła pozytywne rezultaty. Publikacje na temat naprawy uczelni i wdrażanego procesu restrukturyzacji pojawiły się już w Rzeczpospolitej, TVP Info, PAP. Nowi rektorzy udzielili również wywiadu dla TVN24.
 
W pierwszych trzech tygodniach urzędowania nowe władze rektorskie zorganizowały spotkania z pracownikami administracji, odbyły się dwa spotkania z samorządem studenckim oraz z przedstawicielami filii.
 
Codziennie mają miejsce liczne spotkania z pracownikami poszczególnych biur, z indywidualnymi studentami, z pracownikami, z przedstawicielami firm z którymi uczelnia wcześniej podpisała liczne umowy oraz na bieżąco rozwiązywane są wszystkie problemy. Nowi rektorzy urzędują w murach uczelni do późnych godzinnych wieczornych będących dla każdego w każdej sprawie.
 
W poprzednim tygodniu, przy wsparciu dyrekcji filii w Rzeszowie ruszyły szkolenia w siedzibie uczelni w Warszawie z programu BAZUS, a także weryfikowany jest proces implementacji tego systemu. W miniony piątek władze rektorskie spotkały się z pracownikami dydaktycznymi, a w zeszły czwartek kolejny raz z samorządem studenckim.
 
Rozpoczęte zostały również prace nad procesem kształcenia pod kątem zgodności programów studiów prowadzonych w uczelni z przepisami prawa oraz wymaganiami PKA.
 
Nadrzędnym celem nowych władz rektorskich, ściśle współpracujących z zarządcą jest dbałość o przestrzeganie prawa, najwyższych standardów i procedur w uczelni w celu eliminacji ryzyka wystąpienia takich nieprawidłowości jakie miały miejsce przed dniem 14 marca 2024 r. czyli przed dniem powołania przez prokuraturę zarządcy restrukturyzacyjnego.
 
Równoległym celem działania zarządcy, jego zespołu, nowego rektora i nowej prorektor jest podjęcie działań mających na celu uzdrowienie procesów w uczelni w celu zapewnienia jej dalszego działania i rozwijania się.
 
Nowy Rektor i nowa Prorektor to eksperci wywodzący się ze środowisk akademickich, z olbrzymim doświadczeniem zarówno na polu zarządzania, organizowania, restrukturyzowania, wprowadzania nowych systemów i procedur tak w szkolnictwie wyższym jak i w instytucjach edukacyjnych. Oboje posiadają także doświadczenie na polu działalności dydaktycznej, badawczej, współpracy międzynarodowej co stanowi kompetencje nie do przecenienia.
 
BIO NOWYCH WŁADZ REKTORSKICH
Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.
 
Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.
 
Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 
Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.
 
Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.
 
Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.
 
Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.
 
Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.
 
Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;
Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.
 
Powyższe działalności to tylko przykładowe wyliczenia aktywności nowego rektora i nowej prorektor.
 
Zarówno zarządca jak i nowy rektor oraz prorektor w swoich priorytetach mają założenie szybkiego przejścia z etapu porządkowania do etapu odbudowywania.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.