Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Studia Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to pierwsze studia organizowane we współpracy uczelni wyższej z Fundacją Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pomocy społecznej, systemu oświaty, ochrony zdrowia, policji, sądu, organizacji pozarządowych oczekujących jedynie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Akredytacje i członkostwa

Program studiów

(definicja przemocy w rodzinie, rozróżnienie przemocy od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych, rodzaje przemocy w rodzinie, skala zjawiska, cykle przemocy w rodzinie, czynniki ryzyka w tym szczególnie: płeć, wiek, stan zdrowia itd. Trening interpersonalnych w kierunku analizy własnych mocnych i słabych stron pod kątem, pracy w tym obszarze. Analiza własnych doświadczeń z przemocą

Szczegółowe formy współpracy w Zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych (specyfika tworzenia i funkcjonowania grup; specyfika pracy grupowej; uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb; kierowanie pracą zespołów interdyscyplinarnych; prowadzenie podstawowej dokumentacji; praca gminnych zespołów interdyscyplinarnych; powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej; czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie; realizacja procedury „Niebieskie Karty”, wskazówki dotyczące wypełniania formularzy „Niebieskie Karty”; Tworzenie i realizacja Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

(Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie – portret psychologiczny osób doznających przemocy w rodzinie – omówienie procesu wiktymizacji; mechanizmy psychologiczne zatrzymujące osobę doznającą przemocy w związku opartym na przemocy; specyfika PTSD u osób doświadczających przemocy. Przemoc w rodzinie wobec kobiet, dane statystyczne dotyczące płci osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie; społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy ze względu na płeć; przemoc seksualna wobec kobiet; diagnoza sytuacji i pomoc kobiecie doznającej przemocy w rodzinie). Praca z osobami doznającymi przemocy w rodzinie (specyfika kontaktu i pracy z osobą doświadczająca przemocy w rodzinie; analiza problemów współistniejących z przemocą w rodzinie, porządkowania i systematyzowania pracy z rodziną z problemem przemocy – plan pracy, przekazywanie informacji członkom rodziny, budowanie współpracy; zasady tworzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy – role i zadania trenera grupowego, elementy pracy grupowej, narzędzia i specyfika pracy grupowej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie,

Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie, przyczyny stosowania przemocy w rodzinie – portret psychologiczny osób stosujących przemoc w rodzinie; osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie – stereotypy, uprzedzenia, przekonania; strategie postępowania osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do usprawiedliwienia swego zachowania, źródła przemocy w rodzinie. Przygotowanie do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w oparciu o metodę z Duluth. Scenariusz zajęć pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Przemoc a alkohol

(Diagnoza sytuacji dziecka/dzieci w rodzinie z problemem przemocy – przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego i zaniedbania; portret psychologiczny dziecka krzywdzonego i jego funkcjonowanie w rodzinie; dziecko jako świadek przemocy; pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna dziecku krzywdzonemu; postępowanie z rodzicami stosującymi przemoc wobec dzieci – rola rodziców w procesie pomocy dziecku dotkniętego przemocą; podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia występowania przemocy wobec dziecka – rozpoznawaniu symptomów i analiza zagrożenia).

Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (należy zwrócić uwagę, że przestępstwo znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej dni siedmiu jest ścigane z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonych); podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej; umiejętność przygotowania wybranych pism procesowych – m.in. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosek o wgląd w sytuację dziecka itd.; odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie.

(Skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych; diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych; szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej).

Osoby, poza otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów na kierunku Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, będą dodatkowo spełniać kryteria uprawniające do pracy korekcyjno-edukacyjnej i edukacyjno-terapeutycznej ze sprawcami przemocy w rodzinie. (dotyczy osób, które ukończyły studia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; oraz posiadają min. 3 staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy pracują w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz we wszystkich instytucjach pracujących z rodzinami i dziećmi, w których spotykają się z ujawnianiem przemocy i chcieliby skutecznie reagować i pomagać dzieciom i rodzinom uwikłanym w przemoc.

Wykładowcy

Daniel Mróz

Joanna Sokołowska Jachyra

Ewa Kloc

Izabela Banasiak

Adam Grochoła

Katarzyna Grochola

Michał Trojnar

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2500,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1300,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.