Rekrutacja trwa

Psychologia dzieci i młodzieży – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia dzieci i młodzieży – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

Program studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia dzieci i młodzieży opary został na Konwencji o Prawach Dziecka – United National Rights of the Child (UNCRC).  Stanowi szerokie przygotowanie psychologiczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym w obszarze diagnozy psychologicznej, leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, psychopatologii, farmakoterapii, organizacji opieki i lecznictwa psychiatrycznego oraz podstawami prawnymi dotyczącymi dziecka i jego rodziny.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia dzieci i młodzieży nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności do definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, osobowości i zachowania oraz samodzielnego ich różnicowania; formułowania i sprawdzania hipotez diagnostycznych; interpretowania i integrowania informacji pozyskanych z testów psychologicznych i wywiadu oraz odniesienia uzyskanych wyników badań do celów psychoterapeutycznych. Potrafi wskazać adekwatne metody do postępowania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb chorego a także posiada wiedzę z zakresu farmakoterapii i podstawowym działaniu najczęściej stosowanych leków.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.)- Psychologia dzieci i młodzieży umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do wspomagania typowego lub nietypowego rozwoju dziecka w obszarze: potrzeb emocjonalnych, trudności adaptacyjnych (naturalne reakcje na trudne, nowe okoliczności), trudności szkolnych (np. dysleksja), kształtowania i rozwoju tożsamości, godności i poczucia własnej wartości u dziecka, zaburzeń psychodermatologicznych (dysmorfofobia) oraz zachowań podwyższonego ryzyka (np. buntowniczość).

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia dzieci i młodzieży będą przygotowani do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w zakresie rozumienia i rozwiązywania problemów dziecka z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, w tym problemów osób w wieku rozwojowym i ich rodzin.

PROGRAM STUDIÓW

Moduł I – Diagnoza psychologiczna
 • diagnoza i psychopatologia zaburzeń rozwoju
 • diagnoza funkcjonalna
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza dysleksji i dysgrafii
 • diagnoza integracji sensorycznej
 • konceptualizacja przypadku
Moduł II – teoria i praktyka w modelach psychoterapii
 • podejście poznawczo-behawioralne
 • podejście psychodynamiczne
 • podejście humanistyczno-doświadczeniowe
 • podejście integracyjne
Moduł III – Psychoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym
 • leczenie zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych
 • specyficzne problemy kliniczne w wieku rozwojowego
 • konceptualizacja przypadku
Moduł IV – Psychoterapia w podejściu psychodynamicznym
 • leczenie zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych
 • specyficzne problemy kliniczne w wieku rozwojowego
 • konceptualizacja przypadku
Moduł V – Psychoterapia w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym
 • leczenie zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych
 • specyficzne problemy kliniczne w wieku rozwojowego
 • konceptualizacja przypadku
Moduł VI – Psychoterapia w podejściu integracyjnym
 • leczenie zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych
 • specyficzne problemy kliniczne w wieku rozwojowego
 • konceptualizacja przypadku
Moduł VII – Neuropsychologia kliniczna dziecka
 • neuroanatomia
 • neuroprzekaźnictwo
 • ontogeneza – rozwój mózgowia
 • plastyczność mózgu
 • badanie neuropsychologiczne
 • metody oceny funkcji wykonawczych, uwagowych, mnestycznych, ruchowych i sensorycznych
Moduł VIII – Orzecznictwo i opiniowanie
 • rola opinii psychologicznych w polskim systemie prawnym
 • opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne
 • diagnoza i opinia psychologiczna do orzecznictwa
 • opiniowanie psychologiczne w orzekaniu o niepełnosprawności
Moduł IX– Pomoc psychologiczna
 • działania profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne
 • pomoc uczniom z trudnościami
 • konsultacje z rodzicami
 • przeciążenie nauczycieli edukacją zdalną
 • nadużywanie mediów elektronicznych
 • odbudowywanie relacji rówieśniczych
 • pogorszenie samopoczucia i trudności w nauce
Moduł X – Psychoseksuologia dziecięca
 • rozwój psychoseksualny dziecka
 • tabu seksualności dziecka
 • przedwczesna seksualizacja dziecka (sexchaty, sexting, cybersex)
 • edukacja seksualna

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Psychologia dzieci i młodzieży – Master of Science (MSc.) są studiami doskonalącymi, dzięki którym Absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności, które są fundamentalne w ramach tworzenia i realizacji efektywnych programów profilaktycznych, które w efekcie mają wspierać osoby uzależnione oraz narażone na uzależnienia.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom z tytułem Master of Science w języku angielskim – Child Psychologist –  opłata: 900 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji Psychologa dzieci i młodzieży  – opłata 900 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900 zł
2 wpłaty półroczne
3600 zł
4 wpłaty kwartalne
1900 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA