Rekrutacja trwa

Psychologia kliniczna – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia kliniczna – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Studia podyplomowe Master of Science (MSc.) – Psychologia kliniczna to współczesna wiedza w zakresie diagnozy, uwarunkowań, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego dzieci i dorosłych.

 

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Clinical Psychology

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Cel studiów

Zapoznanie słuchaczy z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń.

Rozwijanie umiejętności i kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych obszarach i środowiskach.

Nabycie praktycznych umiejętności komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną.

Wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Absolwenci studiów nabywają

Wiedzę

 • uwarunkowań i rodzajów zaburzeń psychicznych
 • poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby
 • profilaktyki zaburzeń
 • form pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
 • etycznych problemów pracy

Umiejętności

 • nawiązywania kontaktu z dzieckiem i dorosłym z zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi
 • planowania i organizowania pracy w zespole leczącym, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • współpracy z rodziną chorego i rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub somatycznego
 • rozwoju osobistego – świadomości siebie i umiejętności samooceny

PROGRAM STUDIÓW 

Moduł I:  

 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Miejsce psychologii klinicznej we współczesnej psychologii i medycynie
 • Różne formy pomocy psychologicznej (poradnictwo, psychoterapia i in.)
 • Psychologia komunikacji (komunikowanie się z chorym i jego rodziną – przedstawienie diagnozy, rokowania; kontakt terapeutyczny, współpraca z chorym i rodziną)
 • Etyka zawodowa 

 

Moduł II:  

 • Psychologia zaburzeń psychicznych
 • Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych
 • Główne klasyfikacje psychologicznych problemów zdrowotnych ( ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10 i DSM V)
 • Psychopatologia ogólna

 

Moduł III:  

 • Neuropsychologia
 • Struktura i czynność ośrodkowego układu nerwowego jako podstawa funkcjonowania psychicznego człowieka
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń neuropsychologicznych oraz terapia i rehabilitacja osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Specyficzne problemy psychologiczne osób z różnymi zespołami neurologicznymi
 •  Psychogeriatria

 

Moduł IV:  

 • Psychologia zdrowia i psychologia kliniczna w chorobach somatycznych  
 • Psychiczne, społeczne i zawodowe konsekwencje choroby somatycznej (specyfika chorób przewlekłych, terminalnych i in.)
 • Koncepcja i obraz własnej choroby oraz funkcjonowanie w roli chorego
 • Elementy psychoonkologii i psychologii bólu
 • Wsparcie psychologiczne i psychoterapia  

 

Moduł V:

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD), zaburzenia ze spektrum autyzmu i zaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Depresja, próby samobójcze i inne zachowania autoagresywne
 • Upośledzenie umysłowe
 • Diagnoza zasobów osobistych i społecznych w problemach klinicznych dzieci i młodzieży (rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, osobowość, emocje, system rodzinny) oraz specyfika terapii psychologicznej w okresie rozwojowym

 

Moduł VI (dobrowolny tylko dla psychologów)

 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnoza osobowości ( NEO-PI-R ACL, MMPI)
 • Diagnoza funkcji poznawczych

  

Koordynator kierunku:

Dr Teresa Panas

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawód Psycholog kliniczny wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

 

2 – SPECJALIŚCI
2634 – Psycholodzy i pokrewni
263403 – Psycholog kliniczny

Dz.U. 2014 poz. 1145

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom wraz z nadaniem tytułu: Master of Science – Clinical Psychologist
  – opłata: 900,00 zł,
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu Psychologa klinicznego
  – opłata: 200,00 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 30 września 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2000,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1100,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA