fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Psychologia sądowa – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia sądowa – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu Biegłego psychologa sądowego zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. 

Studia Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa stanowią subdyscyplinę psychologii stosowanej, która zajmuje się gromadzeniem, analizą oraz przedstawianiem dowodów, biorących udział w procesach sądowych. Biegły psycholog sądowy skupia się głównie na osobach biorących udział w procesie, szczególnie na podejrzanych, oskarżonych, świadkach czy ofiarach przestępstwa.

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.)- Psychologia sądowa umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności  w ramach przeprowadzania badań psychologicznych, sporządzaniu opinii psychologiczno-sądowych a także analizie i wnioskowaniu akt sądowych. Zadaniem Biegłego psychologa sądowego jest ustalanie wiarygodności zeznań świadków i określanie przyczyn popełnianego czynu. Na podstawie przeprowadzanych analiz ustala poczytalność osoby. Biegły psycholog sądowy przeprowadza również badania na podstawie których opiniuje możliwość przedterminowego zwolnienia oraz bierze udział w przesłuchaniach niepełnoletnich.

Psychologia sądowa

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa będą przygotowani do realizacji zadań dotyczących wydawania opinii oraz ekspertyz w trakcie postępowań sądowych. Słuchacze nabędą wiedzę związaną z: oceną świadków oraz oceną ich zeznań w ujęciu neuropsychologicznym, diagnozą psychologiczna oraz profilowaniem psychologicznym.

Akredytowane przez: The Academic Center of Health Humanum

 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody tworzenia ekspertyz w wielu obszarach współpracy psychologów z wymiarem sprawiedliwości. Studia kładą nacisk na poszerzenie kompetencji związanej z tworzeniem diagnozy psychologicznej oraz zdobycie umiejętności orzekania psychologicznego, które są niezbędne w pełnieniu funkcji Biegłego psychologa sądowego.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

PROGRAM STUDIÓW 

 • Psychologia sądowa
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo karne
 • Wprowadzenie do prawa rodzinnego
 • Elementy prawa cywilnego
 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Przestępczość zorganizowana
 • Opiniowanie psychologiczne rodzinno-opiekuńcze oraz osób małoletnich
 • Procesy karne – opiniowanie
 • Procesy cywilne – opiniowanie
 • Diagnoza zaburzeń osobowości oraz diagnoza parafilii sprawców przestępstw
 • Wiarygodność zeznań świadków
 • Kryminalistyczne aspekty przesłuchiwania świadka
 • Etyka zawodowa Biegłego psychologa sądowego
 • Psychologiczne podstawy orzecznictwa osób małoletnich
 • Profilowanie psychologiczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Penitencjarna diagnoza psychologiczna

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Zgodnie z treścią biegłych sądowych regulowanych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) wydane na podstawie art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 98 poz.1070 ze późniejszymi zmianami) studia podyplomowe dają podstawy do wpisu na listę Biegłych Sądowych.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom z tytułem Master of Science w języku angielskim – Forensic psychologist (w języku angielskim)
  opłata: 900 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji psychologa sądowego – opłata 200 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 9 czerwca 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1400,00 zł

Faktury

Faktury wystawiane są po zaksięgowaniu wpłaty poprzez platformę eHumanum, do której każdy Słuchacz otrzymuje dostęp po podpisaniu Umowy o naukę. Szczegółowe informacje dostępne są w Poradniku Studenta w dziale: Opłaty, faktury, str.9.

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych i potrzeby wystawienia faktury proforma, prosimy o kontakt z Kwesturą pod adresem: ksiegowosc@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW