Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Psychologia transportu – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia transportu – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 Semestry
 • LICZBA ECTS 30
 • LICZBA GODZIN 180

Studia przeznaczone są dla magistrów psychologii, zorientowanych na rozwój dyscypliny psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz chcących ubiegać się o uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców i osób obsługujących urządzenia, które  wymagają szczególnej sprawności psychotechnicznej, pełnienia funkcji biegłego sądowego, czy też prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnych kompetencji z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzbogaconych o wiedzę i umiejętności z  psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, psychologii i medycyny pracy, a także metodyki badań wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów. Ambicją Uczelni jest przygotowanie wykwalifikowanych psychologów do samodzielnego diagnozowania, wykonywania badań oraz wydawania stosownych opinii i orzeczeń.

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Transport Psychology

Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie uprawniało absolwentów Collegium Humanum do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o przeciwskazaniu bądź braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, do prowadzenia pojazdu kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, prowadzenia tramwaju, do pracy na stanowisku instruktora bądź egzaminatora jazdy, kierowcy uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne, oraz orzekania w stosunku do osób po utracie prawa jazdy.

Absolwent będzie mógł założyć własną pracownię psychotechniczną lub też zatrudnić się na stanowisku psychologa w placówce zajmującej się psychotechniką (np. medycyna pracy).

Studia ukierunkowane są na najważniejsze praktyczne i teoretyczne aspekty, gwarantujące absolwentom zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji natychmiastowe, w pełni kompetentne podjęcie pracy psychologa transportu – zaraz po odebraniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Duży nacisk położony jest zatem w szczególności na metodykę badań (dobór narzędzi psychometrycznych, diagnozę psychologiczną) oraz wykorzystanie aparatury badawczej. Dużo czasu zaplanowano nie tylko na teorię, ale w szczególności na praktykę, dbając o solidne przygotowanie słuchaczy do rzetelnego wykonywania zawodu psychologa transportu.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

PROGRAM STUDIÓW

 • Prawne podstawy orzecznictwa psychologicznego
 • Przyczyny wypadków samochodowych
 • Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie w ruchu drogowym
 • Człowiek, jako uczestnik ruchu drogowego
 • Osobowościowe uwarunkowania stylu kierowania prowadzenia pojadem.
 • Etyka zawodu psychologa transportu i etyczne problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego
 • Rola i zadania psychologów transportu w systemie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Metodyka psychologicznych badań kierowców i osób wykonujących inne czynności
 • Procedura kierowania na badania psychologiczne w świetle nowych uwarunkowań prawnych
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w zakresie nowoczesnych metod oceny i metod poprawy funkjonowaniu kierowcy w ruchu drogowym
 • Diagnoza psychologiczna w psychologii transportu
 • Diagnoza psychologiczna, formułowanie orzeczeń
 • Badania kwestionariuszowe w diagnozie psychologicznej
 • Stres kierowców zagrożeniem w ruchu drogowym
 • Badania aparaturowe i interpretacja wyników badań
 • Diagnostyka i opiniowanie psychologiczne osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • Zasady współpracy psychologów oraz przedsiębiorstw prowadzących pracownię psychotechniczną

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

W języku Angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz.1791) – opłata 100 zł
• dyplom: Master of Science – Transport Psychology

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 30 września 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN