fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Psychologia uzależnień – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia uzależnień – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia uzależnień skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności do pracowników poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. areszty śledcze, zakłady karne, punkty konsultacyjne działających na terenach gmin i powiatów, psycholodzy, pedagodzy. Oferta dedykowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu problematyki uzależnień oraz do nauczycieli, rodziców, którzy pragną pogłębić wiedzę z zakresu terapii uzależnień.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychologia uzależnień  otrzymuje niezbędną i najbardziej aktualną wiedzy z zakresu uzależnień oraz wiedzę i kompetencje, niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie studiów zostaną przekazane metody i techniki oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych jak również współuzależnionych. Dodatkowo zapoznają się z problematyką przemocy domowej oraz specyfiką funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie terapii uzależnień.

Psychologia uzależnień

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Science (MSc.)- Psychologia uzależnień   daje wiedzę w zakresie rozpoznawania rodzaju uzależnień, umożliwia nabycia umiejętności współpracy z osobą uzależnioną lub współuzależnioną. Daje możliwość wybrania metod, narzędzi i technik wykorzystywanych we współpracy z osobą uzależnioną i jej rodziną oraz pozwala zdobyć kompleksową wiedzę o substancjach psychoaktywnych

 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychologia uzależnień będą przygotowani do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie diagnozowania i profilaktyki uzależnień. Absolwenci tego kierunku z wykształceniem pedagogicznym nabywają uprawnień do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia uzależnień nabywają rozległą wiedzę z zakresu tematyki używania, nadużywania oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych) w ramach świadomego i kompetentnego zapobiegania. Absolwenci nabywają także uprawnień do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychopatologia zaburzeń
 • Uzależnienie od alkoholu, narkotyków i leków
 • Metody diagnostyczne i obraz kliniczny
 • Diagnoza uzależnienia i współuzależnienia
 • Profilaktyka uzależnień
 • Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 • Specyfika problemów i psychoterapii DDA
 • Trening interpersonalny i intrapsychiczny
 • Zaburzenia behawioralne
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
 • Interwencja kryzysowa – przemoc w rodzinie
 • Standardy etyczne terapeuty uzależnień
 • Prowadzenie terapii grupowej u osób uzależnionych
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Orzecznictwo w sprawach uzależnień
 • Teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Master of Science (MSc.) – Psychologia uzależnień są studiami doskonalącymi, dzięki którym Absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności, które są fundamentalne w ramach tworzenia i realizacji efektywnych programów profilaktycznych, które w efekcie mają wspierać osoby uzależnione oraz narażone na uzależnienia.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom z tytułem Master of Science w języku angielskim – Addiction Psychology – opłata: 900 zł
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji psychologa uzależnień – opłata 200 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW