Rekrutacja trwa

Psychologia uzależnień

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 25 LUTEGO 2024 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia uzależnień
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia uzależnień skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności do pracowników poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. areszty śledcze, zakłady karne, punkty konsultacyjne działających na terenach gmin i powiatów, psycholodzy, pedagodzy. Oferta dedykowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu problematyki uzależnień oraz do nauczycieli, rodziców, którzy pragną pogłębić wiedzę z zakresu terapii uzależnień.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Psychologia uzależnień  otrzymuje niezbędną i najbardziej aktualną wiedzy z zakresu uzależnień oraz wiedzę i kompetencje, niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie studiów zostaną przekazane metody i techniki oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych jak również współuzależnionych. Dodatkowo zapoznają się z problematyką przemocy domowej oraz specyfiką funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie terapii uzależnień.

Psychologia uzależnień

Ukończenie studiów podyplomowych Psychologia uzależnień   daje wiedzę w zakresie rozpoznawania rodzaju uzależnień, umożliwia nabycia umiejętności współpracy z osobą uzależnioną lub współuzależnioną. Daje możliwość wybrania metod, narzędzi i technik wykorzystywanych we współpracy z osobą uzależnioną i jej rodziną oraz pozwala zdobyć kompleksową wiedzę o substancjach psychoaktywnych

 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Psychologia uzależnień będą przygotowani do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie diagnozowania i profilaktyki uzależnień. Absolwenci tego kierunku z wykształceniem pedagogicznym nabywają uprawnień do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Psychologia uzależnień nabywają rozległą wiedzę z zakresu tematyki używania, nadużywania oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych) w ramach świadomego i kompetentnego zapobiegania. Absolwenci nabywają także uprawnień do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychopatologia zaburzeń
 • Uzależnienie od alkoholu, narkotyków i leków
 • Metody diagnostyczne i obraz kliniczny
 • Diagnoza uzależnienia i współuzależnienia
 • Profilaktyka uzależnień
 • Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 • Specyfika problemów i psychoterapii DDA
 • Trening interpersonalny i intrapsychiczny
 • Zaburzenia behawioralne
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
 • Interwencja kryzysowa – przemoc w rodzinie
 • Standardy etyczne terapeuty uzależnień
 • Prowadzenie terapii grupowej u osób uzależnionych
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Orzecznictwo w sprawach uzależnień
 • Teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Psychologia uzależnień są studiami doskonalącymi, dzięki którym Absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności, które są fundamentalne w ramach tworzenia i realizacji efektywnych programów profilaktycznych, które w efekcie mają wspierać osoby uzależnione oraz narażone na uzależnienia.

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za rozszerzoną nazwę studiów o Master of Science (MSc.) – 900 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Programy dofinansowujące skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy. Więcej informacji na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

 

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/

urzędy pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA