Psychologia sądowo-penitencjarna

Studia Jednolite Magisterskie

Rekrutacja na rok 2020/2021

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Specjalność Psychologia sądowo –penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiaru sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Studenci poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Zdobędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczych.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • psychologii dzieci i młodzieży, dorosłych i rodziny
 • psychologii, diagnozy i psychoterapii klinicznej
 • psychotraumatologii
 • badań zjawisk patologii społecznej, przyczyn zachowań antyspołecznych (np. określonych typów przestępstw); psychologicznym aspektem przestępczości
 • rehanilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem,
 • metodami resocjalizacji
 • podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym
 • zadań biegłego sądowego
 • uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw
 • konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy
 • czynników wpływających na zeznania świadków
 • opiniowania zeznań dorosłych oraz dzieci
 • opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • organizacji pracy placówek wymiaru sprawiedliwości, opracowania strategii ich działania, diagnozą i organizacją reżimu więziennego; problematyki izolacji więziennej; pracy z personelem więziennym
 • wyjaśniania problemów psychologicznych, które mogą się pojawić przed i w trakcie rozpraw kryminalnych i cywilnych (np. oceną poczytalności oskarżonego, wiarygodności świadków)
 • profilowaniem nieznanych sprawców niektórych przestępstw, zwłaszcza zabójstw, gwałtów i podpaleń
 • psychologii i komunikacji interpersonalnej

Program specjalności

 • Diagnozowanie sądowe i penitencjarne
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
 • Opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
 • Opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
 • Resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
 • Patologie społeczne i zaburzenia zachowania
 •  Negocjacje i mediacje
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartymi zamkniętym
 • Profilowanie domniemanego sprawcy przestępstwa
 • Psychologia i diagnoza kliniczno-sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia zeznań i wiarygodności świadków
 • Psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania
 • Psychologiczno-penitencjarna diagnoza skazanych
 • Psychoterapia
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Policja
 • Sądy i więziennictwo
 • Oddziałach psychiatrii sądowej
 • Kuratorska służba sądowa
 • Zakłady karne
 • Areszty śledcze
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • Schroniska i zakłady poprawcze
 • Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • Świetlice socjoterapeutyczne
 • Ośrodkach profilaktyki zachowań ryzykownych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

WPISOWE 0 ZŁ DO KOŃCA CZERWCA

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)  
 • Kserokopię dyplomu oraz suplementu ukończenia studiów wyższych (w przypadku II stopnia) (oryginał na miejscu do wglądu)
 • Dowód wniesienia wymaganych opłat na konto Uczelni

Oferta przeznaczona dla obcokrajowców posiadających inne prawo pobytu na terenie RP niż wiza studencka.

 

 1. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 2. Tłumaczenia świadectwa oraz dyplomu (w przypadku II stopnia) dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 3. Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka (w przypadku studiów w języku innym niż ojczysty)
 4. Kserokopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski)
 5. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 6. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej)
 7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej
 8. Dowód wniesienia opłaty czesnego (z góry za rok lub jeden semestr nauki)

 

Sposoby dostarczenia dokumentów:

 • W oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta
 • Za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • W oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Centrum Obsługi Studenta
 • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja@humanum.pl
 • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska - z dopiskiem Rekrutacja

 

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

Dostarczenie decyzji o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

KROK 3

DOKONAJ OPŁAT ZA STUDIA:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa* – 200 zł

*opłata wpisowa nie obowiązuje:

– przy złożeniu dokumentów rekrutacyjnych do końca czerwca
– przy wpłacie czesnego za cały rok z góry

*pakiet premium zawiera:

opłata wpisowa

0 zł

opłata rekrutacyjna

0 zł

opłata za legitymację

0 zł

zniżki na studia na równoległym kierunku
(dodatkowy dyplom)

30%

zniżki za drugą specjalność
(dodatkowy dyplom)

30%

zniżki na równoległe studia podyplomowe
(dodatkowy dyplom)

30%

zniżki za dyplom i tytuł studiów Executive MBA

50%

zniżki za dyplom i tytuł studiów Executive MBA

50%

możliwość korzystania z e-booków

nielimitowany dostęp do platformy elearningowej

powiadomienia SMS

zestaw upominkowy
(kubek termiczny, pendrive, plecak, notes)

Rachunek bankowy
Warszawa (
PLN)

03 1020 1169 0000 8802 0278 2274

PKO Bank Polski S A

Poznań(PLN)

16 1020 5561 0000 3002 3003 0993

PKO Bank Polski S A


Rzeszów (
PLN)

02 1020 1013 0000 0502 0401 7455

PKO Bank Polski S A


Rachunek Bankowy (EURO)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 08 1020 1169 0000 8602 0278 2282
SWIFT: BPKOPLPW


Rachunek Bankowy (
USD)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 13 1020 1169 0000 8402 0278 2290
SWIFT: BPKOPLPW


Bank account holder

Collegium Humanum- Warsaw Management University 
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Uwagi:

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, opłata wpisowa, opłata semestralna, opłata roczna, nazwa kierunku studiów

KROK 4

Przyjdź do Biura Obsługi Studentów z kompletem wyżej wymienionych dokumentów

Biura Obsługi Studenta

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Poznaj inne specjalności

Previous
Next

REKRUTACJA

+48 608 800 591

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.