Rekrutacja trwa

Psychologia sądowo-penitencjarna

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Specjalność Psychologia sądowo –penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiarem sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i opiniowaniem w sprawach sądowych) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Na studiach psychologii sądowej studenci poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Program studiów pozwala nabyć umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczym niezbędna do pracy zawodowej.

Psychologia sądowo-penitencjarna

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • psychologii dzieci i młodzieży, dorosłych i rodziny
 • psychologii, diagnozy i psychoterapii klinicznej
 • psychotraumatologii
 • badań zjawisk patologii społecznej, przyczyn zachowań antyspołecznych (np. określonych typów przestępstw); psychologicznym aspektem przestępczości
 • rehanilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem,
 • metodami resocjalizacji
 • podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym
 • zadań biegłego sądowego
 • uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw
 • konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy
 • czynników wpływających na zeznania świadków
 • opiniowania zeznań dorosłych oraz dzieci
 • opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • organizacji pracy placówek wymiaru sprawiedliwości, opracowania strategii ich działania, diagnozą i organizacją reżimu więziennego; problematyki izolacji więziennej; pracy z personelem więziennym
 • wyjaśniania problemów psychologicznych, które mogą się pojawić przed i w trakcie rozpraw kryminalnych i cywilnych (np. oceną poczytalności oskarżonego, wiarygodności świadków)
 • profilowaniem nieznanych sprawców niektórych przestępstw, zwłaszcza zabójstw, gwałtów i podpaleń
 • psychologii i komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Diagnozowanie sądowe i penitencjarne
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
 • Opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
 • Opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
 • Resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
 • Patologie społeczne i zaburzenia zachowania
 •  Negocjacje i mediacje
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartymi zamkniętym
 • Profilowanie domniemanego sprawcy przestępstwa
 • Psychologia i diagnoza kliniczno-sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia zeznań i wiarygodności świadków
 • Psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania
 • Psychologiczno-penitencjarna diagnoza skazanych
 • Psychoterapia
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Policja
 • Sądy i więziennictwo
 • Oddziałach psychiatrii sądowej
 • Kuratorska służba sądowa
 • Zakłady karne
 • Areszty śledcze
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • Schroniska i zakłady poprawcze
 • Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • Świetlice socjoterapeutyczne
 • Ośrodkach profilaktyki zachowań ryzykownych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie