Psychologia sądowo-penitencjarna

Studia Jednolite Magisterskie

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Specjalność Psychologia sądowo –penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiaru sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Studenci poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Zdobędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczych.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • psychologii dzieci i młodzieży, dorosłych i rodziny
 • psychologii, diagnozy i psychoterapii klinicznej
 • psychotraumatologii
 • badań zjawisk patologii społecznej, przyczyn zachowań antyspołecznych (np. określonych typów przestępstw); psychologicznym aspektem przestępczości
 • rehanilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem,
 • metodami resocjalizacji
 • podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym
 • zadań biegłego sądowego
 • uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw
 • konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy
 • czynników wpływających na zeznania świadków
 • opiniowania zeznań dorosłych oraz dzieci
 • opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • organizacji pracy placówek wymiaru sprawiedliwości, opracowania strategii ich działania, diagnozą i organizacją reżimu więziennego; problematyki izolacji więziennej; pracy z personelem więziennym
 • wyjaśniania problemów psychologicznych, które mogą się pojawić przed i w trakcie rozpraw kryminalnych i cywilnych (np. oceną poczytalności oskarżonego, wiarygodności świadków)
 • profilowaniem nieznanych sprawców niektórych przestępstw, zwłaszcza zabójstw, gwałtów i podpaleń
 • psychologii i komunikacji interpersonalnej

Program specjalności

 • Diagnozowanie sądowe i penitencjarne
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
 • Opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
 • Opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
 • Resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
 • Patologie społeczne i zaburzenia zachowania
 •  Negocjacje i mediacje
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartymi zamkniętym
 • Profilowanie domniemanego sprawcy przestępstwa
 • Psychologia i diagnoza kliniczno-sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia zeznań i wiarygodności świadków
 • Psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania
 • Psychologiczno-penitencjarna diagnoza skazanych
 • Psychoterapia
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

Policja

Sądy i więziennictwo

Oddziałach psychiatrii sądowej

Kuratorska służba sądowa

Zakłady karne

Areszty śledcze

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Schroniska i zakłady poprawcze

Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne

Świetlice socjoterapeutyczne

Ośrodkach profilaktyki zachowań ryzykownych

Opłaty

W języku Polskim
W języku Angielskim

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
2450 
w dwóch ratach – za semestr z góry

490 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

200

Studia w języku Angielskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
1300
w dwóch ratach – za semestr z góry

290

w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Dostarcz komplet dokumentów do:

Biura Obsługi Studenta

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Kontakt

Zabierz ze sobą:

 • Wypełniony formularz rekrutacyjny
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm oraz wyślij jeszcze jedno zdjęcie na adres mailowy bos@humanum.pl
 • Świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą (do wglądu) (w przypadku II stopnia)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu (w przypadku II stopnia)   
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy spoza Polski

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem
 3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 4. Świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów (tylko dla studiów I stopnia)
 6. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą ( do wglądu) oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski(w przypadku II stopnia)
 7. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.
 8. Dowód wniesienia opłolaty rejestracyjnej i wpisowej.
 9. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za rok nauki lub - dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy za jeden semestr nauki).
 10. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski).
 11. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.
 12. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji.
 13. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

 

Sposoby dostarczenia dokumentów:

 • W oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta
 • Za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • W oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Centrum Obsługi Studenta
 • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja@humanum.pl
 • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska - z dopiskiem Rekrutacja

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

Dostarczenie decyzji o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

Rachunek bankowy (PLN)

03 1020 1169 0000 8802 0278 2274

PKO Bank Polski S A


Rachunek Bankowy (EURO)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 08 1020 1169 0000 8602 0278 2282
SWIFT: BPKOPLPW


Rachunek Bankowy (
USD)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 13 1020 1169 0000 8402 0278 2290
SWIFT: BPKOPLPW


Bank account holder

Collegium Humanum- Warsaw Management University 
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Uwagi:

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, opłata wpisowa, opłata semestralna, opłata roczna, nazwa kierunku studiów

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW