Psychologia zdrowia

Studia Jednolite Magisterskie

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Psychologia zdrowia
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Studia o specjalności psychologia zdrowia dotyczą wpływu zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstały na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię. Zapoznają się z zagadnieniami z zakresu psychopatologii oraz neuropsychologii. Zgłębiają tematykę relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Analizują różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Neuropsychologii dzieci i młodzieży

Psychologii klinicznej

Psychoterapii

Psychotraumatologii

Zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne)

Diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych

Terapii neuropsychologicznej

Psychologii i komunikacji interpersonalnej

Program specjalności

 • Organizacja i prowadzenie grup wsparcia

 • Psychologia choroby, śmierci i żałoby

 • Psychologia stresu

 • Psychologia uzależnień

 • Psychoonkologia

 • Psychotraumatologia

 • Psychologia kliniczna dzieci imłodzieży

 • Psychologia kliniczna dorosłych

 • Neuropsychologia kliniczna

 • Psychoterapia

 • Psychofarmakologia

 • Psychosomatyka

 • Neuropsychologia kliniczna

 • Zaburzenia zachowania i osobowości

 • Lęk i zaburzenia nerwicowe

 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych

 • Psychologiczna diagnoza kliniczna

 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna

 • Psychologia pediatryczna

 • Zaburzenia odżywiania

 • Psychotraumatologia i psychopatologia

 • Psychologia małżeństwa i rodziny

 • Seksualność człowieka w cyklu życia

 • Psychologia sądowo-penitencjarna

 • Psychologia osób niepełnosprawnych

 • Trening interpersonalny

 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)

placówki edukacyjne

prywatne, poradnie kliniki i gabinety psychoterapii

fundacje i stowarzyszenia

poradnie pedagogiczno-psychologiczne

placówki dla osób nietypowo rozwijających się

domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne

poradnie prywatne

Opłaty

W języku Polskim
W języku Angielskim

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
2450 
w dwóch ratach – za semestr z góry

490 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

200

Studia w języku Angielskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
1300
w dwóch ratach – za semestr z góry

290

w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Dostarcz komplet dokumentów do:

Biura Obsługi Studenta

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Kontakt

Zabierz ze sobą:

 • Wypełniony formularz rekrutacyjny
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów (tylko dla studiów I stopnia)
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości
 • Kserokopię dyplomu oraz suplementu dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
 • (nr rachunku bankowego PKO BP SA 42 1020 5561 0000 3802 3003 1006)

Kandydaci cudzoziemcy spoza Polski

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem
 3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 4. Świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów (tylko dla studiów I stopnia)
 6. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą ( do wglądu) oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski(w przypadku II stopnia)
 7. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.
 8. Dowód wniesienia opłolaty rejestracyjnej i wpisowej.
 9. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za rok nauki lub - dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy za jeden semestr nauki).
 10. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski).
 11. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.
 12. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji.
 13. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

 

Sposoby dostarczenia dokumentów:

 • W oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta
 • Za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • W oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Centrum Obsługi Studenta
 • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja@humanum.pl
 • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska - z dopiskiem Rekrutacja

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

Dostarczenie decyzji o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

Rachunek bankowy (PLN)

03 1020 1169 0000 8802 0278 2274

PKO Bank Polski S A


Rachunek Bankowy (EURO)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 08 1020 1169 0000 8602 0278 2282
SWIFT: BPKOPLPW


Rachunek Bankowy (
USD)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 13 1020 1169 0000 8402 0278 2290
SWIFT: BPKOPLPW


Bank account holder

Collegium Humanum- Warsaw Management University 
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Uwagi:

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, opłata wpisowa, opłata semestralna, opłata roczna, nazwa kierunku studiów