Psychologia zwierząt

Studia Jednolite Magisterskie

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Specjalność jest połączeniem dorobku tzw. behavioral science (biologia, psychologia, nauki społeczne, rolnictwo i weterynaria). Charakter interdyscyplinarny studiów pozwala na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho i neurofizjologiczną zwierząt, umożliwi podjęcie środków bezpieczeństwa i zapobieganie zjawiskom, reakcjom niepożądanym wpływających na prawidłowe funkcjonowanie organizmów.
Dzięki studiom zdobędziesz kompetencje w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

psychologii zwierząt

neurologii i neuropsychologii

anatomii zwierząt

doradztwa i terapii behavioralnej

potrzeb emocjonalnych (psychicznych) zwierząt

związków pomiędzy bodźcami a reakcjami u zwierząt

metod oceny dobrostanu zwierząt

metod pracy psychologa zwierząt

Program specjalności

 • Anatomia zwierząt
 • Neurologia i neuropsychologia
 • Biologia zwierząt i wszystkich grup użytkowych
 • Interakcje człowiek – zwierzę, zwierzę – zwierzę
 • Terapia i sporty z udziałem zwierząt
 • Symptomatologia i fizjoterapia zwierząt
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • Psychologia uczenia, treningu i modyfikacji zachowań zwierząt
 • Genetyka ogólna i behawioralna
 • Behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska
 • Metodologia badań behawioralnych
 • Neuroetologia
 • Doradztwo behawioralne
 • Etyczne i prawne aspekty badań na zwierzętach
 • Fizjoterapia zwierząt
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • Behawiorystka zwierząt
 • Metody oceny dobrostanu zwierząt
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

ogrody zoologiczne

schroniska i zakłady opieki dla zwierząt

hotele i pensjonaty dla zwierząt

kliniki, poradnie i gabinety terapii zwierząt

ośrodki szkolenia zwierząt

hodowle zamknięte

fermy hodowlane

hodowle terapeutyczne i rezerwaty

Opłaty

W języku Polskim
W języku Angielskim

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
2450 
w dwóch ratach – za semestr z góry

490 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

200

Studia w języku Angielskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
1300
w dwóch ratach – za semestr z góry

290

w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Dostarcz komplet dokumentów do:

Biura Obsługi Studenta

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Kontakt

Zabierz ze sobą:

 • Wypełniony formularz rekrutacyjny
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów (tylko dla studiów I stopnia)
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości
 • Kserokopię dyplomu oraz suplementu dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
 • (nr rachunku bankowego PKO BP SA 42 1020 5561 0000 3802 3003 1006)

Kandydaci cudzoziemcy spoza Polski

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem
 3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 4. Świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów (tylko dla studiów I stopnia)
 6. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą ( do wglądu) oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski(w przypadku II stopnia)
 7. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.
 8. Dowód wniesienia opłolaty rejestracyjnej i wpisowej.
 9. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za rok nauki lub - dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy za jeden semestr nauki).
 10. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski).
 11. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.
 12. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji.
 13. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

 

Sposoby dostarczenia dokumentów:

 • W oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta
 • Za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • W oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Centrum Obsługi Studenta
 • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja@humanum.pl
 • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska - z dopiskiem Rekrutacja

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

Dostarczenie decyzji o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

Rachunek bankowy (PLN)

03 1020 1169 0000 8802 0278 2274

PKO Bank Polski S A


Rachunek Bankowy (EURO)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 08 1020 1169 0000 8602 0278 2282
SWIFT: BPKOPLPW


Rachunek Bankowy (
USD)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 13 1020 1169 0000 8402 0278 2290
SWIFT: BPKOPLPW


Bank account holder

Collegium Humanum- Warsaw Management University 
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Uwagi:

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, opłata wpisowa, opłata semestralna, opłata roczna, nazwa kierunku studiów