Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Studia I stopnia

Pedagogika

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Andragogika, mentoring i coaching koncentruje się na obszarze andragogiki i zarządzania w dziedzinie edukacji dorosłych. Przygotowuje do bycia fachowcem z dziedziny edukacji dorosłych i zarządzania edukacją dorosłych. Na studiach na tej specjalności student nauczy się diagnozować aktualne i potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób dorosłych oraz projektować i prowadzić zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i wspierania rozwoju osobistego. Andragogika to nauka społeczna oparta w głównej mierze na pedagogice i filozofii wychowania. Ta dziedzina zawiązana jest również z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, socjologią kultury i innymi elementami etyczno – pedagogicznymi. Studenci zdobywają wiedzę m.in. na temat rozwiązywania problemów zawodowych ludzi dorosłych, rozwijania możliwości umysłowych, samokształcenia, stymulowania rozwoju osobowości dorosłych w różnym wieku.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Doradztwo zawodowe i HR koncentruje się na obszarze usług doradczych, których celem jest pomoc osobom w każdym wieku w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji, przygotowaniu zawodowym, wyboru pracy i rozwoju kariery na dowolnym etapie ich życia. Specjalność Doradztwo zawodowe i HR przygotowuje fachowców do działań doradczych z ukierunkowaniem na wybór kariery edukacyjnej i zawodowej, wybór pierwszej pracy, zmianę pracy, kształcenie ustawiczne, powrót do pracy lub zmiana pierwotnej kwalifikacji i pierwotnego zawodu. Specjalność przygotowuje do bycia fachowcem na niższych i średnich stanowiskach kierowniczych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Partner merytoryczny

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Edukacja medialna jest nie tyle wiedzą o mediach, co sztuką mądrego, świadomego oraz aktywnego korzystania z przekazu medialnego. Nowe i coraz bardziej zaawansowane techniki przekazywania informacji wkraczają w praktycznie każdą dziedzinę ludzkiego życia w tym w edukację. Specjalność pozwoli studentom poznać stosowane w mediach mechanizmy tworzenia i selekcji informacji, skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów tzn. krytycznie ocenić odbieraną treść, w tym reklamy i inne przekazy, ale także twórczo używać środków przekazu w codziennym życiu. W ramach zajęć studenci zdobędą praktyczna wiedzę z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi , aby rozwiązywać problemy z codziennego życia oraz aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Obecny system edukacyjny charakteryzuje się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w pracy z dzieckiem, które umożliwiają całkowite wykorzystanie jego potencjału. Jedną z metod, która stwarza wiele sytuacji edukacyjnych sprzyjających działaniu, podejmowaniu zadań, inspirowaniu, stawianiu wyzwań, jest grywalizacja. Grywalizacja jest świadomym i celowym zastosowaniem różnych narzędzi, mechanizmów i technik, które spowodują zwiększenie zaangażowania, motywacji, lojalności oraz zmodyfikują pewne nawyki. Metoda grywalizacji łączy w sobie elementy nauczania, szkolenia, komunikacji, informacji i rozrywki, a jej narzędzia służą do poszerzania wiedzy i rozwijania kompetencji. Z powodzeniem, może być stosowana na każdym poziomie szkolnym. Na studiach na tej specjalności student nauczy się możliwości wykorzystania grywalizacji jako innowacyjnej metody nauczania w edukacji szkolnej. Zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne przydatne w zdobywaniu wiedzy oraz przełożenia mechanizmów z gier komputerowych, na rzeczywistość szkolną.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Głównym wyzwaniem, przed jakim stoi współczesna szkoła, jest kształcenie jednostki permanentnie uczącej się, gotowej na podjęcie nowych wyzwań, elastycznej, z łatwością dostosowującej się do zmieniających się warunków i oczekiwań. Szkoła powinna być przede wszystkim otwarta na innowacje – nie tylko w świecie technologii ale też w odniesieniu do procesu nauczania-uczenia się. Jednym z fundamentalnych wyzwań współczesnej edukacji jest ewolucja metod nauczania. Związane jest to z priorytetami współczesnego, nowoczesnego modelu edukacji mającego na celu dążenie do aktywizacji uczniów. Aktywizacja ma na celu zachęcenie ucznia do operowania zdobytą wiedzą, pracę w grupie, rywalizację, a także integrację z otoczeniem.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność kryminologia i resocjalizacja realizowana jest na profilu praktycznym i umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej, praktycznej ora umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych i ich uwarunkowań oraz prowadzenia systemowych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i prewencji kryminalnej. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Interdyscyplinarna wiedza zdobyta w czasie studiów zapewnia absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach mundurowych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych koncentruje się w dziedzinie opieki i wsparcia osób, które są długoterminowo społecznie, medycznie lub chronicznie upośledzone, w celu poprawy ich statusu w społeczeństwie i poprawy ich życia. Podstawa koncentruje się na pedagogice, psychologii, filozofii, socjologii oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Specjalność Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych przygotowuje fachowców do działań prowadzących do zapewnienia godnego i szczęśliwego życia osobom niepełnosprawnym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Opieka żłobkowa i przedszkolna koncentruje się na obszarze pedagogiki, dydaktyki i edukacji dzieci do wieku przedszkolnego. Podstawa kształcenia koncentruje się na pedagogice, psychologii, dydaktyce zorientowanej na dzieciach, filozofii i socjologii. Specjalność Opieka żłobkowa i przedszkolna koncentruje się na obszarze pedagogiki przedszkolnej, na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji przedszkolnej oraz ich kreatywnym wykorzystaniu w praktyce.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury koncentruje się na dziedzinie pedagogiki w dziedzinie kultury i mediów. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje z zakresu pedagogiki, mediacji artystycznej, edukacji medialnej, filozofii i socjologii. Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia a także rozwinięcie umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Pedagogika opiekuńcza osób starszych koncentruje się na obszarze wsparcia i edukacji seniorów. Studia rozwijają kompetencje w zakresie pedagogiki, gerontogogiki, psychologii, filozofii i socjologii. Przygotowuje do edukacji i reedukacji seniorów, łącznie z opieką nad nimi, z naciskiem na nowoczesne metody edukacyjne i formy pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W obliczu pojawiających się trudności egzystencjalnych, kryzysu wartości coraz większego znaczenia nabiera dziś praca opiekuńczo-wychowawcza i interwencja kryzysowe szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Trudne sytuacje życiowe doświadczane przez dzieci i młodzież wywołują u nich silny stres i napięcie. Zetknięcie się ze zdarzeniem krytycznym może wywołać kryzys psychologiczny czyli przejściowy stan zaburzeń równowagi psychicznej powiązany z sensem życia, systemem wartości, obrazem własnej osoby. Dzieci i młodzież częściej niż dorośli, nie potrafią sobie z tymi trudnościami sami radzić. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Pedagogika społeczna z psychopedagogiką koncentruje się na obszarze usług łączących pracę pedagogiczną, społeczną i doradczą według potrzeb różnych grup docelowych klientów. Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie kwalifikacji oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w zakresie działań edukacyjnych, profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w różnego rodzaju instytucjach.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza koncentruje się na obszarze pedagogiki, edukacji dorosłych, opieki i wychowania. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Pedagogika szkolna oraz diagnoza i terapia pedagogiczna koncentruje się na pedagogice, terapii pedagogicznej oraz terapeutyce w procesie edukacji. Specjalność koncentruje się również na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń, które blokują lub ograniczają rozwój psychosomatyczny dziecka, w tym specyficznych zaburzeń uczenia się i zachowania lub ich ryzyka. Studia na tej specjalności mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów posiadających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej. Rozwija umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu pedagoga, a także prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Pedagogika turystyki i rekreacji pogłębia wiedzę potrzebną do wspomagania rozwoju jednostki w budowaniu odporności na czynniki ryzyka. Wpływa ona na kompetencje społeczne, umiejętności społeczne oraz poczucie autonomii, umożliwia budowanie adekwatnej samooceny wychowanka oraz zmianę wewnętrznego systemu wartości. Pozwala jednocześnie zachować zasady współcześnie rozumianej profilaktyki, gdzie oprócz wspierania odporności jednostkowej, oddala się zmienne sprzyjające niepożądanym postawom. Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności oddziaływania człowieka na otoczenie.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność pedagogika zdrowia oraz psychodietetyka koncentruje się w dziedzinie opieki zdrowotnej. Specjalność ta porusza zakres tematyczny w której zawodowi wychowawcy i pedagodzy zajmują się kwestią zdrowia, racjonalnego zarządzania życiem i możliwościami poprawy stanu psychicznego. Łączą pracę pedagogiczną, społeczną, medyczną i doradczą na potrzeby różnych grup docelowych klientów. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności, które pozwalają na inspirowanie, a także informowanie, promowanie i doradzanie o możliwościach zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym, którym towarzyszą pozytywne skutki zdrowotne.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Profilaktyka a interwencją kryzysowa dotyczy interdyscyplinarnej pomocy osobom w kryzysie, profesjonalnym planowaniu, organizacji działań interwencyjnych, pomocowych oraz resocjalizacyjnych nakierowanych na jednostki, grupy zagrożone marginalizacją bądź przestępczością. Specjalność ta ma za zadanie wyposażenie studentów w kompetencje oraz umiejętności niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania problemom jednostek na różnych etapach rozwojowych oraz grup społecznych, a także ich negatywnym konsekwencjom prowadzącym do kryzysów, patologii, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz kompetencje do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na zajęciach student zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu działań interwencyjnych oraz postinterwencyjnych w tym diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania, a także ewaluacji programów profilaktycznych oraz pracy w obszarze interwencji kryzysowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności Resocjalizacja oraz socjoterapia przygotowują do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej związanej z problematyką przestępczości oraz różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcjami rodziny.