Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Psychologia sądowo-penitencjarna Szczecin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia sądowo-penitencjarna Szczecin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Specjalność Psychologia sądowo –penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiarem sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i opiniowaniem w sprawach sądowych) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.
Na studiach psychologii sądowej studenci poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Program studiów pozwala nabyć umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczym niezbędna do pracy zawodowej.
Psychologia sądowo-penitencjarna

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

psychologii dzieci i młodzieży, dorosłych i rodziny

psychologii, diagnozy i psychoterapii klinicznej

psychotraumatologii

rehanilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem,

podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym

zadań biegłego sądowego

uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw

konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Diagnozowanie sądowe i penitencjarne
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
 • Opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
 • Opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
 • Resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
 • Patologie społeczne i zaburzenia zachowania
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartymi zamkniętym
 • Profilowanie domniemanego sprawcy przestępstwa
 • Psychologia i diagnoza kliniczno-sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia zeznań i wiarygodności świadków
 • Psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania
 • Psychologiczno-penitencjarna diagnoza skazanych
 • Psychoterapia
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Policja
 • Sądy i więziennictwo
 • Oddziałach psychiatrii sądowej
 • Kuratorska służba sądowa
 • Zakłady karne
 • Areszty śledcze

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Schroniska i zakłady poprawcze
Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
Świetlice socjoterapeutyczne
Ośrodkach profilaktyki zachowań ryzykownych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie