fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Suicydologia
- Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Suicydologia
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 180
 • ECTS 30

Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z zakresu profilaktyki i interwencji kryzysowej zachowań samobójczych. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku oraz będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia praktyczne z zakresu psychologii, prewencji i pedagogiki Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku.

Suicydologia

Ogromnym potencjałem studiów jest fakt, że wiele zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku, co pozwala łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, a zajęcia prowadzone są przez specjalistów/praktyków w poszczególnych dziedzinach.

 

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Suicidology

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Samobójstwo – socjologiczna analiza zjawiska
 • Prewencja i interwencja kryzysowa
 • Samobójstwo jako fakt kulturowy
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Rola szkoły w zapobieganiu samobójstwom
 • Problem samobójstw w grupie seniorów
 • Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 • Pracownik socjalny w kontakcie z osobą w kryzysie suicydalnym
 • Profilaktyka samobójstw w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i   socjoterapeutycznych
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Postwencja
 • Cybersuicydologia
 • Listy pożegnalne

Adresaci

 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (Prokuratura, Policja),
 • funkcjonariusze służb mundurowych
 • osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego,
 • osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci),
 • pedagodzy, osoby pracujące z trudną młodzieżą oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownicy socjalni,
 • duchowni.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom Master of Science (MSc.)- Suicidology

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Kierownik merytoryczny

dr Dorota Zawadzka

Specjalizacja zawodowa:
 • psycholog kliniczny
 • suicydolog (praca z osobami zagrożonymi samobójstwem i ich rodzinami) – certyfikat nr 24 wydany przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne w  Warszawie
 • pedagog
 • psychoterapeuta
 • interwent kryzysowy – certyfikat nr 30 wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia i Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie
  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych: kryzysie utraty zdrowia i choroby (Hospicjum), chorób somatycznych (Instytut Matki i Dziecka) oraz  zaburzeniami psychicznymi (dzienny oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczno – rehabilitacyjny, poradnia zdrowia psychicznego, ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodki interwencji kryzysowej) łączy z holistycznym (całościowym) podejściem do człowieka

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 9 czerwca 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1400,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW