Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum w uczelnię dostępną dla wszystkich

Projekt: Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum w uczelnię dostępną dla wszystkich

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20

Okres realizacji projektu: od: 2020-11-01 do: 2023-10-31

Wartość projektu: 4.709.643,09 PLN, w tym:

  • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3.969.287,20 PLN
  • wkład Budżetu Państwa: 599.066,60 PLN
  • wkład własny Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej: 141.289,29 PLN
 

Celem projektu jest transformacja Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w uczelnię dostępną dla osób z niepełnosprawnościami w okresie do 31.10.2023 r. poprzez realizację w II etapach dostosowań w obszarze: struktury organizacyjnej, architektury i komunikacji, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego oraz podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności wśród pracowników uczelni.

 

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań, wpisujących się w ww. obszary

  1. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i procedur postępowania
  2. Zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej
  3. Rozwój narzędzi i technologii wspierających naukę
  4. Wsparcie w procesie rekrutacji i dydaktyki
  5. Podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.
 

Każde z tych zadań będzie realizowane w ramach II etapów, umożliwiających Collegium Humanum osiągnięcie założeń opisanych w opracowaniu przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”:

  • dla I etapu (do 31.07.2021 r.) właściwych dla ścieżki mini tj. przeprowadzenie podstawowych działań zmierzających do stworzenia uczelni dostępnej,
  • dla II etapu (do 31.10.2023 r.) właściwych dla ścieżki midi tj. osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, zapewniającego trwałość i spójność rozwiązań.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN