Uczelniany Klub AZS – Wrocław

Klub powstał z inicjatywy studentów i pracowników Collegium Humanum we Wrocławiu.

Założycielami klubu byli: dr Artur Machlarz – pracownik Collegium Humanum, dr Krzysztof Kałużny – pracownik Collegium Humanum, dr Jan Supiński  – pracownik Collegium Humanum oraz studenci Collegium Humanum: Michalina Musiał, Maja Skrzypek, Bartłomiej Cieplik, Emilia Drozdowska, Wiktoria Perucka, Oliwia Bodziany, Oliwia Detla, Nikodem Skoczylas, Miłosz Mróz, Julia Łakomiak, Filip Szewczykowski, Wiktoria Stefaniszyn, Wiktoria Grądzka, Eliza Jagielska, Wiktoria Jabłońska, Ewelina Lach, Jakub Darłak

 

W odpowiedzi na wniosek  z dnia 4 kwietnia 2023 roku dotyczący powołania Klubu Uczelnianego AZS Collegium Humanum we Wrocławiu Prezydium Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie uchwałą z dnia 19 maja 2023 roku na podstawie & 18 ust. 3 pkt. 3.5  w zw. z & 19 ust. 2  Statutu Akademickiego Związku Sportowego powołało Klub Uczelniany AZS Collegium Humanum we Wrocławiu.

 

Dzień 19 maja 2023 roku stanowi zatem formalne powołanie Klubu Uczelnianego AZS Collegium Humanum Filia Wrocław

Klub działa w oparciu i zgodnie ze statutem ZG AZS opublikowanym na stronie internetowej www.azs.pl oraz Regulaminem Klubu Uczelnianego AZS nieposiadającym osobowości prawnej  w ramach Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej we Wrocławiu.

W swych działaniach Zarząd Klubu Uczelnianego kieruje się realizacją celów i zadań statutowych. W szczególności:

 1. W porozumieniu z Władzami Uczelni i ich finansowym wsparciu dążyć do stworzenia w Fili Collegium Humanum we Wrocławiu bazy do rozwoju sekcji sportowych i rekreacyjnych a także biura Klubu Uczelnianego AZS.
 2. Dokonać diagnozy potrzeb studentów odnośnie uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki
 3. Powołać sekcje sportowe i rekreacyjne funkcjonujące w ramach Klubu Uczelnianego AZS w celu stworzenia oferty dla studentów i pracowników.
 4. Tworzyć wewnątrzuczelniany system oraz włączyć się w system rozgrywek studenckich organizowanych w ramach Akademickiego Związku Sportowego.
 5. Aktywnie włączyć się w działalność Organizacji Środowiskowej AZS we Wrocławiu.
 6. Ściśle współpracować z Samorządem Studenckim i organizacjami studenckimi działającymi w Filii Collegium Humanum we Wrocławiu.
 7. Podejmować działania mające na celu zwiększenie liczby członków AZS
 8. Otaczać opieką i promować  uczelniane talenty sportowe.
 9. Nawiązywać współpracę z Klubami Uczelnianymi AZS istniejących w Filiach Collegium Humanum w Polsce i za granicą.
 10. Popularyzować wśród studentów i pracowników zdrowy styl życia i kształtować nawyki aktywności fizycznej i uprawiania sportu.
 11. Promować sport akademicki na Uczelni i Uczelnię poprzez sport

Dnia 29.05.2023 roku  Zebranie założycielskie dokonało wyboru władz KU AZS Collegium Humanum we Wrocławiu, które ukonstytuowało się w następującym składzie:

Skład zarządu:

 • Dr Jan Supiński – Prezes Klubu

 • Bartłomiej Cieplik – Wiceprezes Klubu

 • Wiktoria Perucka – Sekretarz

 • Maja Skrzypek – Skarbnik,

 • Hugo Gierdal – Członek Zarządu

AZS Poznań
AZS Poznań

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.