Ważne dokumenty

Najważniejszą ustawą regulującą pracę wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni w Polsce jest ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Innymi ważnymi dokumentami są przepisy zawarte w „Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, „Ustawy o zasadach finansowania nauki” oraz inne akty prawne rady ministrów i ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Collegium Humanum jako instytucja publiczna musi przestrzegać ustaw o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, prawa zamówień publicznych i przepisów podatkowych. Jesteśmy zobowiązani do śledzenia zmian w prawie, tj. nowelizacji ustaw, ministerialnych rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń. Wszystkie te akty prawne mają duży wpływ na funkcjonowanie uczelni.

 

Wewnętrzne przepisy naszej uczelni regulują np. strukturę uczelni, sprawy związane z dydaktyką czy też podział kompetencji władz.