fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

W dniu 8 lutego br. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. Rektor Collegium Humanum i Pan Aleksander Kornatowski, EMBA Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy.

 

Podpisane pomiędzy Collegium Humanum a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej porozumienie dotyczy możliwych wspólnych działaniach w zakresie edukacji, warsztatów, wykładów i konferencji związanych z problematyką ekonomii społecznej. Ważnym elementem umowy jest możliwość realizacji praktyk studenckich przez studentów Collegium Humanum w PES (podmiotach ekonomii społecznej)

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu województwa mazowieckiego, co oznacza, że w imieniu samorządu województwa, najczęściej na bazie budżetu województwa zajmuje się polityką społeczną regionu.

 

Formalnie MCPS jest regionalnym ośrodkiem polityki społecznej (tak tego typu instytucje określa ustawa). Nazwa podkreśla przynależność do województwa mazowieckiego, a słowo „Centrum” oddaje charakter instytucji: to miejsce, z którego płyną idee (zawarte w strategiach i programach dotyczących różnych obszarów polityki społecznej), inspiracje, wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń i publikacji oraz finansowe – w postaci udzielanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom dotacji.

 

Obszary działania: profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami, polityka senioralna, wspieranie rodziny, w tym w zakresie zdrowia psychicznego, wspieranie systemu pieczy zastępczej, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych na terenie województwa, koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej, organizowanie kształcenia oraz szkoleń m. in. dla kadr pomocy społecznej i centrów usług społecznych.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW