fbpx

Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Lublinie

Psychologia sądowo-penitencjarna Lublin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • Kierunek studiów Psychologia
  • Specjalność Psychologia sądowo-penitencjarna Lublin
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Specjalność Psychologia sądowo –penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiarem sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i opiniowaniem w sprawach sądowych) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.
Na studiach psychologii sądowej studenci poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Program studiów pozwala nabyć umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczym niezbędna do pracy zawodowej.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

psychologii dzieci i młodzieży, dorosłych i rodziny

psychologii, diagnozy i psychoterapii klinicznej

psychotraumatologii

rehanilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem,

podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym

zadań biegłego sądowego

uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw

konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy

Zagadnienia omawiane podczas studiów

  • Diagnozowanie sądowe i penitencjarne
  • Psychologiczne metody badania sądowego
  • Opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
  • Opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
  • Opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
  • Resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
  • Patologie społeczne i zaburzenia zachowania
  • Negocjacje i mediacje
  • Psychoprofilaktyka społeczna
  • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartymi zamkniętym
  • Profilowanie domniemanego sprawcy przestępstwa
  • Psychologia i diagnoza kliniczno-sądowa
  • Psychologia sądowo-penitencjarna
  • Psychologia zeznań i wiarygodności świadków
  • Psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania
  • Psychologiczno-penitencjarna diagnoza skazanych
  • Psychoterapia
  • Trening interpersonalny
  • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

  • Policja
  • Sądy i więziennictwo
  • Oddziałach psychiatrii sądowej
  • Kuratorska służba sądowa
  • Zakłady karne
  • Areszty śledcze

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Schroniska i zakłady poprawcze
Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
Świetlice socjoterapeutyczne
Ośrodkach profilaktyki zachowań ryzykownych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Akredytacje MNiSW