Kadra dydaktyczna

Wykładowcy akademiccy Collegium Humanum Warsaw Management University to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Otwarci na interdyscyplinarność edukacji i badań, międzynarodowi specjaliści z misją przekazywania studentom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Nasi wykładowcy to ludzie z różnych krajów, których łączy kultura wartości Collegium Humanum: edukacja dla sukcesu.

Alexander J. Belohlavek – profesor doktor habilitowany, urodzony w 1968 w Republice Czeskiej. Absolwent prawa i handlu międzynarodowego. Jest prawnikiem i sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy ICC w Paryżu oraz od 2001 roku Prezesem Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Association of Lawyers) z siedzibą w Nowym Jorku w USA, członek wielu organizacji prawniczych o zasięgu międzynarodowym, min: ASIL (American Society of International Law), ILA (International Law Association), ASA (Swiss Arbitration Association), ArbAut (austriacki Arbitration Association), DIS (Niemiecki Instytut Arbitrażowy), Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, ICC.

Profesor nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kierownik Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych. W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle, był głównym księgowym w spółkach akcyjnych, prezesem zarządu, w firmie konsultingowej B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o., której był współzałożycielem (1989-1998). Jest konsultantem w zakresie zarządzania finansami i projektów inwestycyjnych.

Paweł Czarnecki – nauczyciel akademicki i menedżer, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych (prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.). W latach 2012-1018 prorektor i rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Członek Komisji ds. marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i rad nadzorczych spółek: Sygnity Business Solutions S.A. oraz Advance World Transport a.s. w Pradze. Profesor na Wydziale Lotnictwa Technical University w Koszycach oraz Newton College w Pradze.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Zdravotníctvo a sociálna práca w Bratysławie, Clinical Social Work wydawanego przez International Scientific Group of Applied Preventive Medicine I - GAP w Wiedniu w Austrii, Magazine of Aviation Development w Pradze.

Ekspert naukowy w Czech Science Foundation (GACR) w Pradze w Republice Czeskiej oraz w Slovak Research and Development Agency (APVV) w Bratysławie w Republice Słowackiej, oraz w: Human Resource Management Research, Journal of Logistics Management, International Journal of Arts, Education wydawanych przez Scientific & Academic Publishing Co. w USA. Doctor honoris causa Uniwersytetów: Czernichowski Technologiczny Uniwersytet w Czernichowie (Ukraina), Krasnodarski Uniwersytet Kultury i Sztuki w Krasnodarze (Rosja) i Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Słowacja). Członek Rad Naukowych Uniwersytetów: St. Elizabeth University of Public Health and Social Work in Bratislava (Słowacja) oraz Czech Technical University in Prague (Czechy), Członek Rady Programowej Polskiego Klubu Biznesu oraz Laureat Akademii Polskiego Sukcesu uhonorowany Złotym Medalem za "osiągnięcia we współpracy z zagranicą i promocję nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego i kultury".

Duchowny Kościoła Greckokatolickiego, tytularny dziekan, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof i teolog. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a także na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Prešov na Słowacji. Autor wielu książek i artykułów naukowych . Obecnie kierownik Katedry Filozofii i Religioznawstwa na Wydziale Teologii Grekokatolickiej na Uniwersytecie w Prešov na Słowacji.

Uczony Słowacki i Węgierski, duchowny, tytularny opat, redaktor naczelny katolickiego-węgierskiego tygodnika Remeny. Teolog, filozof menedżer edukacji i nauki.

Mária Gažiová, doktor  habilitowany nauk społecznych, jest ekspertem z zakresu psychologii społecznej i klinicznej oraz psychologii pracy. Organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Pracuje jako wykładowca akademicki na wydziałach nauk o zdrowiu i nauk społecznych w Czechach, Słowacji i Polsce.

Urodził się w 1959 roku i jest słowackim filozofem, profesorem filozofii i etyki.
Obecnie (od roku 2011) pracuje w Instytucie Etyki i Bioetyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Prešovskiego w Preszowie na Słowacki. Jest dziekanem FF PU, garanetem programów studiów nad etyką i wykłada różne przedmioty w ramach swojej specjalizacji. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych w kraju i zagranicą, min.:
· Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť (1994)
· Etika konzekvencializmu (1995)
· Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996)
· Človek a morálka (1997 a 2005)
· Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999)
· Etika a reflexie morálky (2008)
· Etika na Slovensku – minulosť a prítomnosť (2008)
· Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences (2003)
· Slovak Lutheran Social Ethics (1997)
· Etyka konsekwencji społecznych (2011)
· Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century(2007)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Prorektor Newton College w Pradze, naukowiec i czeski przedsiębiorca. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i marketingu. Autor wielu publikacji naukowych. Miłośnik żeglarstwa.

Jest profesorem nauk medycznych i Założycielem Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej św. Elżbiety Bratysławie oraz uznanym na świecie specjalistą z zakresu medycyny tropikalnej i onkologii, a także:

Szef Międzynarodowego Laboratorium Medycyny Tropikalnej WHO w Bratysławie
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Scranton (USA)
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
Doctor honoris causai Uniwersytetu w Warnie (Bułgaria)
Stały Doradca ministra zdrowia Słowacji
Członek brytyjskiego Royal College of Medicine
Członek amerykańskiego American College of Physicians
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii
Skarbnik Europejskiego Towarzystwa Chemioterapii.

Lekarz, profesor doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Studiował nauki przyrodnicze w biologii i chemii (USA), Badania nad człowiekiem i biologią i chemią (USA, Niemcy, Malezja), medycynę tropikalną na Bernhard Nocht Institute Hamburg (Niemcy). Uzyskał stopień naukowy doktora z FU w Berlinie (Niemcy)  na temat medycyny infekcyjnej oraz medycyny środowiskowej

Dr hab. inż. Stanisław Szabo rozpoczął studia w Wojskowej Wyższej Szkole Lotniczej w Koszycach, którą ukończył w 1993 roku z tytułem inżyniera lotnictwa. Równolegle realizował uzupełniające studia pedagogiczne. W roku 2002 uzyskał stopień doktora w Wojskowej Akademii Lotniczej w Koszycach w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk o obronności (operacyjne i bojowe wykorzystania lotnictwa). W roku 2004 rozpoczął proces postępowania habilitacyjnego w wyżej wymienionym obszarze. W roku 2011 ukończył Studia MBA, Sales Manager Akademie, w Wiedniu, Austria, realizując Program Executive Sales Management MBA. W roku 2015 został uhonorowany tytułem Doctor honoris causa, nadany przez Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Czerniowce, Ukraina.

Studiował prawo w Niemczech.  Jest doktorem nauk prawnych i nauk społecznych. Od 2010 roku jest nauczycielem akademickim w akademiach oraz uniwersytetach w Europie. Jest praktykującym adwokatem specjalizującym się zakresie prawa gospodarczego oraz mediacji.  W 2017 roku otrzymał tytuł profesora honorowego w Niemczech w dziedzinie prawa gospodarczego. Jest zaangażowany w różne projekty naukowe.

Profesor Uniwersytetu w w Princeton w USA. Autor wielu nagradzanych książek min: The Rehumanization of Art and Literature (MIT/October Books, 2012) nagroda: Modern Language Association’s Aldo and Jeanne Scaglione Prize, All the Graphs: Soviet Factography and the Emergence of Avant-Garde Documentary przez University of Chicago. Stypendysta The Fulbright, Humboldt and Whiting Foundations, and Cornell University’s Society for the Humanitie oraz The John Simon Guggenheim Foundation i The American Council of Learned Societies.

Studiował stomatologię w Niemczech i Finlandii oraz otrzymał nagrodę Dotorate (PhD) od State University Munich Germany. Obecnie jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanowym w Arad (Rumunia) i jest prezesem IGMZI International Society w zakresie bezmetalowej stomatologii i implantologii, a także założycielem bezmetalowego systemu dentystycznego (NAM). Jest kierownikiem instytutu badawczego Uniwersytetu Stawropol (RU) oraz współpracuje z oddziałem szwajcarskim Uniwersytetu św. Elżbiety w Bratysławie (Gesundheits Campus). Jest członkiem rady naukowej Międzynarodowej Grupy Badawczej Stosowanej Medycyny Prewencyjnej (I-GAP).

Dyrektor i wykładowca w Apsley Business School of London w Wielkiej Brytanii. Sebastian Fuller posiada bogatą międzynarodowa karierę zawodową jako menedżer w obszarze zarządzania jakością i marketingu. Spędził 14 lat jako wykładowca w Japonii. Prof. Fuller jest aktywnym konsultantem w dziedzinie marketingu i edukacji oraz bezpieczeństwa informacji. Zaangażowany w projekty dla Europolu im na Słowacji. Biegle włada min. Językiem japońskim.

Studiował psychospołeczne nauki o zdrowiu, psychoanalizę i uzyskał tytuł magistra w Interuniversity College w Grazie, tytuł magistra w Międzynarodowym Programie Uniwersytetu Azteca w Chalco / Innsbruck (A), stopień doktora (dr. sc. Med) na Uniwersytecie Księstwa Liechtensteinu oraz Venia docendi z Nauk o Zdrowiu i Psychologii (Uniwersytet Azteca, International Network System). Jest dyrektorem Instytutu STI ds. Zdrowia i Rozwoju na Uniwersytecie Steinbeis w Berlinie, Complemetary Medicine Office w Szwajcarii i współdyrektorem szwajcarskiego oddziału Uniwersytetu St. Elisabeth w Bratysławie (Gesundheits Campus).

Studiował medycynę na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen, gdzie w 1992 r. w Instytucie Chemii Klinicznej i Genetyki Człowieka, specjalizując się w mikrobiologii i biologii molekularnej, ukończył swoją pracę doktorską. Jest dyrektorem naczelnym firmy Biological Medical Diagnostic Lab, zatrudniającej ponad 160 pracowników. Od 2004 roku zaangażowany jest w innowacyjne studia podyplomowe w dziedzinie mikrobiologii w zakresie Medycyny Prewencyjnej. Jest także członkiem komitetu zarządzającego i współtwórcą Międzynarodowej Grupy Badawczej Medycyny Prewencyjnej.

Założyciel ÖTZ-NLP&NLPT – DIE COACHING UND PSYCHOTHERAPIEAKADEMIE w Wiedniu (Austria).

Doktor nauk społecznych, wykładowca uniwersytecki, psycholog zdrowia i ekonomii, pedagog, psychoterapeuta (NL, DG, ECP), prawnik, zaprzysiężony ekspert, kierownik i trener w ÖAGG, instruktor EMDR, konsultant zarządzania CMC, coach / LSB, członek sekcji LSB, mediator nauczania. Kształcenie i szkolenie NLP w USA i Wielkiej Brytanii, coach i trener nauczania BÖP, dyrektor zarządzający Arthur Schütz & Co KG, członek komitetu szkoleniowego ÖTZ-NLP i NLPt, sekretarz generalny EANLPt.

Daniel West jest profesorem i dziekanem Department of Health Administration and Human Resources, University of Scranton w USA. Specjalizuje się w międzynarodowej opiece zdrowotnej, globalizacji, wielokulturowości i zarządzania różnorodnością. Jest profesorem wizytującym wielu uczelni zagranicznych m.in: University of Matej Bel na Słowacji Slovakia oraz Tbilisi State Medical University w Gruzji. Pełni także funkcję Prezydenta HTC Consulting Group, Inc. w USA.

Kiyokazu Nakatomi urodził się 10 sierpnia 1955 w Hakodate w Japonii. Studiował ekonomię oraz politolgię na Meiji University w Tokio. Obecnie pracujew Chiba Togane w Liceum Handlowym. W swoich badaniach naukowych zajmuje sie etyką społeczną oraz deontologią zawodu nauczyciela. Jestt autorem książek: Filozofia Nicości i Miłości. (2002). Nakatomi jest członkiem Philosophical Society of Japan, Japońskiego Stowarzyszenia Filozofii Porównawczej, Société francusko-de Philosophie, Światowego Kongres Filozofii i Międzynarodowego Towarzystwa Powszechnej Dialogu. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad siedem języków i opublikowane w ponad dziesięciu krajach.

Dziedzina, dyscyplina, specjalność:
Psychologia, psychopedagogika

Nota biograficzna:
Absolwentka:
– Liceum Medyczne w Chełmie (1991)
– Psychologia UMCS w Lublinie (mgr 1996; doktorat 2001)
– studia podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami, Zarządzanie Oświatą,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
– kursy: Turystyka rekreacyjna i specjalistyczna w Unii Europejskiej,
Profesjonalny trener, Trainer in Elderly Care

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), a także ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Lotnictwem w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Akademii Obrony Narodowej. Autor licznych publikacji w dziedzinie nowych mediów, strategii konkurencji oraz innowacji wartości. Autor książki pt. „Strategie konkurencji. Rynek telewizyjny w Polsce”. Laureat Nagrody im. Pawła Stępki, przyznawanej przez Uniwersytet warszawski i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych w 2014 r. Specjalizuje się w obszarze innowacji, strategii i zarządzania w nowej gospodarce. Naukowo inspiruje się wpływem najnowszych technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstw, co prezentuje w swoim najnowszym cyklu wykładów – Przemysł 4.0 oraz Internet Rzeczy. Jest twórcą pierwszego w Polsce programu Strategii Błękitnego Oceanu oraz Przemiany Błękitnego Oceanu. Prowadzi wykłady w Polsce i za granicą, także na studiach MBA we współpracy z uczelniami zagranicznymi (m.in. USA, Indie, Francja). Wykłady prowadzi w języku polskim, angielskim i francuskim.

Doktor z zakresu nauk społecznych. Absolwent i stypendysta m.in. Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent studiów podyplomowych z administracji publicznej i przygotowania pedagogicznego, wykładowca akademicki, prowadzący szkolenia z zakresu kreowania wizerunku w przestrzeni internetowej, komunikacji społecznej oraz wystąpień publicznych i autoprezentacji. Zainteresowania badawcze: socjał media, przestrzeń internetowa, komunikacja, dezinformacja, wojna informacyjna.

Peter Skotnický – nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych, praktyk z obszaru zarządzania finansami przedsiębiorstw. W działalności naukowej specjalizuje się finansach i księgowości, zarządzaniu i marketingu. 
Jest dyrektorem generalnym Uniwersyteckiego Instytutu Ekonomii i Prawa w Żylinie (Słowacja).

Filozof, antropolog, dziennikarz. Dziekan, a następnie prorektor ds. nauki w Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa / 2013 -2014/, dyrektor studiów dziennikarskich w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie/2014 – 2017/. Obszary zainteresowania: filozofia religii, wielokulturowość, komunikacja interpersonalna, klasyczny reportaż, kulturowe konteksty internetu.

Doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (rozprawa doktorska nt. oceny jakości działalności marketingowej organizacji).
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania.
Od 10 lat pracuje na stanowisku nauczyciela akademickiego na wielu polskich uczelniach (m. in. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej).
Trener i praktyk w zakresie szeroko rozumianego zarządzania (strategicznego, wiedzą, zmianą, kryzysowego, biznesem, kadrami) i marketingu (tradycyjnego i on-line).
Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące łączenia wiedzy teoretycznej z biznesem.

AMBASSADOR PIERRE CLIVE AGIUS is the current ambassador of the Republic of Malta to the Republic of Poland. He presented his credentials to President Bronisław Komorowski on the 31 of October 2013.

Ambassador Agius is a career diplomat. He was born in Malta on October 21st, 1965 to Joseph AGIUS and Josephine neé ZAMMIT. Mr. Agius joined the Ministry of Foreign Affairs in 1993 as a First Secretary. In 1995 he served his first posting as a First Secretary at the Embassy of Malta in Paris. In 1999 he was posted to Geneva, Switzerland, at the Permanent Mission of Malta to the United Nations Office and other International Organisations. During this term, he served also as Consul General of Malta with jurisdiction over the Swiss Cantons of Bern, Fribourg, Vaud, and Jura. In 2000 he was appointed Counselor.

On his return to Valletta in summer of 2002, Mr. AGIUS took up duties as Diplomatic Counsellor to H.E. the President of Malta Prof. Guide de Marco where he remained until the summer of 2004 when he moved to the Embassy of Malta in Vienna, Austria. There he served as Deputy Head of Mission at the Permanent Mission of Malta to the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the United Nations Organisation (UNO), the International Atomic Energy Agency (IAEA) and other International Organisations.

In December 2007, he was appointed Special Envoy of Malta to the Slovenian Presidency of the European Union in Ljubljana, Slovenia. He was appointed Ambassador of Malta to the Kingdom of Belgium in December 2008 and to the Grand Duchy of Luxembourg in March 2009. During this same period Mr. Agius, was also appointed as Ambassador of Malta to the North Atlantic Treaty Organization. In March 2012 Mr. Agius was appointed Ambassador to the France and to the Principality of Monaco.

Mr. AGIUS read his Masters in Diplomatic Studies (M.Dip) at the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies in Malta during 1994 and 1995. His dissertation is entitled ‘In search of Peace and Security in Europe – the OSCE’. Mr. AGIUS obtained also a Post-Graduate Diploma in Environmental Management in 1994 and graduated from the University of Malta in 1992 with honours after completion of the course of Bachelor in Education (B.Ed. Hons). Mr. Agius did his secondary schooling at the Archbishops Minor Seminary in Malta.

Mr. Pierre Clive AGIUS is married to Mrs. Irena JAGER who is Slovene. They have two daughters.

Mr. AGIUS is fluent in Maltese, English, Italian and French and has good knowledge of Slovene and Arabic.

In January of 2004 Mr. AGIUS was decorated by the President of the Republic of Italy Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017. Na co dzień pracuje jako External Communication, CSR, Senior Manager w Jeronimo Martins Dystrybucja Warszawa.

Ekspertka w dziedzinie CSR i szeroko rozumianej komunikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu branżach pełniąc różnorodne funkcje. Pracowała m in. na UW, w TVP SA, Fundacji Kultury, Polskim Radiu SA, Wytwórni Fonograficznej „Pomaton EMI”, Telewizji Polsat SA, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi czy Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Przez kilka lat była członkiem Rady Programowej Festiwalu Kultury Europejskiej – Kraków 2000, a także pełniła funkcję I Sekretarza ds. kultury, nauki i technologii w Ambasadzie Polskiej w New Delhi w Indiach. Od 2005 roku pracuje dla Jeronimo Martins Polska SA, tworząc podwaliny działu komunikacji i CSR, a także realizując zadania w globalnych strukturach komunikacyjnych koncernu. W ramach swojej funkcji zarządza działaniami w zakresie biznesu odpowiedzialnego firmy. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie muzykologii.

Dwukrotnie wyróżniona nagrodą Ubi Caritas. Odznaczona medalem w kategorii – „Przyjaciel”.   Otrzymała dyplom Honorowy Jury na Festiwalu Mediów w Łodzi. „Człowiek w zagrożeniu” za dokument poświęcony Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Jest autorką pierwszego w Polsce opracowania zbioru pieśni folkloru litewskiego pochodzących z terenów północnowschodniej Polski, z okolic Puńska.

Radca Prawny Paweł Jasiński

Wykształcenie: 1993-1998 Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego

Magister Prawa (z wyróżnieniem) 1996-1997 Dyplom Brytyjskiego Centrum Prawa Angielskiego i  Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim

Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Warszawie

2001-2002 Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – „Rachunkowość zarządcza i controlling”

Egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym

2008-2010 MBA – Imperial College w Londynie

Doświadczenie zawodowe i praktyczne:

praktyka w zespole adwokackim w Londynie – 4 Breams Buildings

doradca prawny  firmy „ASiP” S.A.

członek zarządu firmy „ASiP” S.A.

2000-2002 Prezes Zarządu Studium Europejskiego Sp. z o.o.

2005 – 2006 Członek Rady Nadzorczej PKS S.A. w Nowym Sączu

2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

2007 – 2008 Prawnik w spółce Unipetrol, a.s.

2005 – 2010 Radca Prawny w PKN ORLEN S.A.

2003 – 2014 Wykładowca zajęć dla studentów oraz aplikantów radcowskich

Dziennikarka telewizyjna i radiowa, specjalizująca się w tematyce ekonomicznej, trener wystąpień publicznych, doradca wizerunkowy.

Od 9 lat pracuje w TVN. Obecnie jako wydawca anteny kieruje pasmem porannym w TVN24 BiS. Wcześniej prowadziła program „Bilans” oraz serwisy ekonomiczne w TVN24. W TVN CNBC wydawała programy ekonomiczne i prowadziła wywiady z najważniejszymi ludźmi polskiego i światowego biznesu. Była także współautorką i prowadzącą magazyn o nowych technologiach „Progr@m” w TVN24. Wcześniej przez kilka lat pracowała w stacjach radiowych jako prowadząca i wydawca serwisów informacyjnych.

Jest specjalistą ds. public relations w zakresie zarządzania marką i kształtowania wizerunku. Prowadzi własne agencje PR i content marketing. Współpracuje z największymi firmami z wielu branż, m.in. spożywczej, motoryzacyjnej, energetycznej czy nieruchomości. Doradza firmom i instytucjom, szkoli z wystąpień publicznych, wykłada na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w budowaniu strategii content marketingowych i media relations. Jest trenerem Polskiej Akademii Public Relations. Jako ekspert od marketingu politycznego z sukcesem prowadził kampanię wyborczą jednego z kandydatów do Sejmu RP.

Ma doświadczenie dziennikarskie – przez kilka lat był dziennikarzem informacyjnym, wydawcą radiowym i telewizyjnym, reporterem politycznym i sprawozdawcą sejmowym.

Adam Marciniak jest związany z PKO Bankiem Polskim od 2011 roku. Jako Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji odpowiedzialny za zarządzanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu.

W latach 2011 – 2014, jako wiceprezes Inteligo Financial Services SA, odpowiadał także za rozwój systemów informatycznych, reorganizację, optymalizację i inkorporację spółki do struktur Banku. Wcześniej pracował w banku Pekao SA jako Dyrektor Operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi oraz Dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA.

Jest członkiem prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz ekspertem Zespołu zadaniowego ds. oceny projektów informatycznych przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Zasiada w radzie nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. Laureat licznych branżowych nagród i wyróżnień, m.in. tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej na X Kongresie Gospodarki Elektronicznej, Medalu Mikołaja Kopernika przyznanego przez Związek Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego oraz nagrody specjalnej „Innowator rynku bankowego 2015 roku” w rankingu „50 największych banków w Polsce”.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Sańpruch – wizjoner, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Specjalizuje się w zarządzaniu wizerunkiem i zarządzaniu kryzysowym. Jest także ekspertem ds. mediów, digital i content marketingu.

Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych z blisko 16-letnim stażem. Specjalizuje się w tematach finansowych, inwestycjach oraz start-upach.

Wcześniej związany z TVP, gdzie był m.in. szefem Redakcji Biznesowej TVP Info. Jego felietony i materiały wideo ukazywały się także w Rzeczpospolitej, Wprost, Pulsie Biznesu i Obserwatorze Finansowym – portalu NBP.

Absolwent Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych: HRM na Uniwersytecie Jagiellońskim i Bankowości Centralnej na Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikowany lektor języka angielskiego, tłumacz. Ukończył studia prawnicze pierwszego i drugiego stopnia o specjalizacji prawo brytyjskie i prawo finansów międzynarodowych. Absolwent King’s College w Londynie. Od kilku lat tworzy i wdraża szkolenia językowe dla klientów korporacyjnych w Warszawie. W swojej pracy łączy zainteresowania językiem angielskim, psychologią przekazywania wiedzy oraz tematyką rozwoju osobistego. Jest laureatem stypendium językowego w Parlamencie Europejskim.

Dziennikarz z ponad 15-letnim doświadczeniem, aktualnie pracuje w Discovery TVN Polska. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Swoje zawodowe życie rozpoczął od pracy w agencjach PR, a następnie przeszedł do mediów, gdzie jako dziennikarz i prezenter realizował głównie tematy gospodarcze, polityczne i ekologiczne. Pracę dziennikarską zaczynał od Akademickiego Radia Kampus. W powstającej wówczas rozgłośni współtworzył pierwsze serwisy informacyjne i programy publicystyczne. Później już jako reporter pracował w Radiostacji, Antyradiu i radiowej Trójce, skąd przeszedł do Telewizji Polskiej. Tam najpierw związał się z redakcją Wiadomości TVP1, a później Panoramy TVP2. Kolejne zawodowe wyzwania, to praca w charakterze prowadzącego w TVN24 BIS i Polskim Radiu 24 oraz autora reportaży w programie „Czarno na Białym” (TVN24).

Bartosz Straszak – prawnik, wykładowca akademicki, dziennikarz i doświadczony samorządowiec. Dyrektor ds. rozwoju Szpitala Wielospecjalistycznego w Katowicach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, gdzie ukończył Executive Master of Business Administration. Człowiek o wielu zainteresowaniach: absolwent Szkoły Aktorskiej „Art-Play” Doroty Pomykały, Międzynarodowy Mistrz Florystyki (EFSA), asystent kynologiczny Związku Kynologicznego w Polsce.

Bartosz Straszak – prawnik, wykładowca akademicki, dziennikarz i doświadczony samorządowiec. Dyrektor ds. rozwoju Szpitala Wielospecjalistycznego w Katowicach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, gdzie ukończył Executive Master of Business Administration. Człowiek o wielu zainteresowaniach: absolwent Szkoły Aktorskiej „Art-Play” Doroty Pomykały, Międzynarodowy Mistrz Florystyki (EFSA), asystent kynologiczny Związku Kynologicznego w Polsce.

Antonino de Gregorio – dyrektor zarządzający agencji love to talk, działającej w obszarze mediów społecznościowych oraz PR, którą budował od zera. Ekspert w zakresie w mediów społecznościowych, Digitalu, budowania strategii, komunikacji oraz marketingu. Ponadto, specjalizuje się w budowaniu
wizerunku marek osobistych oraz komercyjnych.


Wcześniej, swoje doświadczenie zbierał u największego operatora kablowego w Polsce - UPC Polska, odpowiadając za wszystkie kanały mediów społecznościowych, PR zewnętrzny i produktowy. Ekspert w branży Social Media, potwierdzony wieloma wystąpieniami na konferencjach w Polsce. Nagradzany wyróżnieniami za projekty PR w prestiżowym konkursie „Złote Spinacze”. W UPC Polska wprowadził również autorskie wideo wywiady ze znanymi gwiazdami oraz sportowcami, cieszącymi się dużą popularnością.


Absolwent brytyjskiej uczelni Leeds Metropolitan University (obecnie Leeds Beckett University) o kierunku Public Relations, magister dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z kierunku Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.