Najczęściej zadawane pytania

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

FAQ

Rekrutacja na większość kierunków prowadzona jest przez cały rok. Co oznacza, że prawie w każdym miesiącu rozpoczynają się zajęcia. Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych udziela informacji na bieżąco.

Dodatkowe uprawnienia zawodowe, które można wybrać przy dokonaniu rejestracji kosztują 1900 zł

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z danego kierunku oraz certfikaty uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych.

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim,
 • dyplom MBA w języku angielskim z akredytacją Apsley Business School w Londynie,
 • potwierdzenie uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • dodatkowo można fakultatywnie otrzymać świadectwo ukończenia studiów w języku angielskim – za dodatkową opłatą 100 zł.

Na każdym kierunku obowiązuje określone zaliczenie końcowe. W trakcie studiów co do zasady nie ma zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Może tak jednak być w uzgodnieniu z wykładowcą. Na zakończenie studiów MBA, LL.M. oraz Psychotraumatologia jest do zrealizowania test końcowy (online) składający się 30 pytań tzw. jednokrotnego wyboru. Czas na zrealizowanie testu to 90 min.

 

Na niektórych kierunkach studiów szczególnie w formule IOS  (Indywidulana Organizacja Studiów) zaliczeniem jest przygotowanie prezentacji w formule case study.

Na stronie www.humanum.pl w sekcji studia podyplomowe znajdują się opisy poszczególnych kierunków studiów wraz z podanym programem.    W razie dodatkowych pytań uprzejmie proszę o napisanie wiadomości na adres bosp@humanum.pl – pracownicy biura prześlą program studiów określonego kierunku.

Każdy kierunek może być realizowany w czterech trybach:

 • stacjonarnie – w siedzibie Uczelni lub Filiach. Studia realizowane są raz w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach 9:00- 15:30;
 • on-line na żywo zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym a Państwo łączycie się na wykłady poprzez platformę Microsoft Teams – zajęcia realizowane są na platformie, raz w miesiącu w soboty i niedzielę w godzinach 9:00- 15:30;
 • system hybrydowy tzw. system mieszany. Zajęcia odbywają się naprzemiennie, jeden zjazd stacjonarnie w siedzibie Uczelni i Filiach, kolejny na platformie M. TEAMS. Zajęcia realizowane są raz w miesiącu w soboty i niedzielę w godzinach 9:00- 15:30,
 • w trybie IOS – słuchacz realizuje studia w Indywidualnej Organizacji Studiów. Po dokonaniu zapisu na studia przesyłany jest dostęp do platformy e-learningowej www.ios.humanum.pl na której zamieszczone są materiały dydaktyczne tj.:  video oraz prezentacje wynikające z programu studiów. Nauka realizowana jest bez konsultacji z wykładowcą, ale w dogodnym czasie i miejscu słuchacz może realizować materiał.

Studia realizowane są w indywidualnej organizacji studiów. Otrzymuje Pan/Pani dostęp do platformy, gdzie umieszczone są wszystkie materiały dotyczące danego kierunku. Nie ma tu przewidzianej konsultacji z wykładowcą, ale materiał można realizować w dogodnym czasie, dzięki temu również naukę można ukończyć dużo wcześniej. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami należy przystąpić do zaliczenia – test lub prezentacja (w zależności od kierunku).

 • Pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365
 • Nielimitowany dostęp do programu LEX
 • Nielimitowany dostęp do platformy elearningowej z nagraniami video modułów studiów
 • Dostęp do wirtualnej uczelni eHumanum
 • Możliwość korzystania z ebooków (biblioteka internetowa)
 • Praktyczny zestaw upominkowy
 • Powiadomienia SMS
 • Dostęp do debat ON-LINE live z ekspertami
 • 50% zniżki za równoległy dyplom Doctor of Business Administration (DBA) lub LL.D., DPH, DPA
 • 50% zniżki za równoległy dyplom MBA lub MPA, MPHA, MSc.
 • 50% zniżki za równoległy dyplom LL.M (Master of Laws)
 • 2900 zł za każdy dodatkowy dyplom wybranych studiów podyplomowych i uprawnień zawodowych (również dla członków rodziny)
 • Koszt pakietu to 950 zł

Na studia MBA mogą zapisać się wszystkie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, tj. min. studia licencjackie. Dodatkowo wymagamy doświadczenia zawodowego (min. 1 rok). Jeżeli jest to osoba, która stara się o pracę na wyższe stanowisko a nie ma doświadczenia zawodowego składa oświadczenie albo zaświadczenie od pracodawcy.

Studia na kierunku Psychotraumatologia są studiami kwalifikacyjnymi. Ich ukończenie nadaje prawo do wykonywania zawodu Psychotraumatologa. Dodatkowo na zakończenie studiów absolwent otrzymuje certyfikat, który to potwierdza.

Polecamy dokonanie zakupu pakietu premium, który upoważnia do otrzymania zniżek na kolejne kierunki studiów. Sprawy ewentualnych zniżek Biuro rozpatruje indywidualnie. Możliwe są zniżki za udokumentowane polecenie innych osób.

Uczelnia jest zobowiązana wydać dokumenty ukończenia studiów w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia studiów (tj. zakończenia semestru, lub uzyskania oceny z prezentacji lub testu). Absolwent może wybrać sposób odbioru dokumentów, tj.: potwierdzających ukończenie studiów:

osobiście po uprzednim umówieniu wizyty poprzez: bosp@humanum.pl

osobiście z wykonaniem zdjęcia z JM Rektorem w todze i birecie w siedzibie

Uczelni po uprzednim umówieniu wizyty poprzez: bosp@humanum.pl

– osobiście na uroczystej gali „Graduacji Absolwentów” organizowanej w lutym i

czerwcu każdego roku (termin i miejsce są upubliczniane w ogłoszeniach);

pocztą – opłata za wysyłkę wynosi 25 zł;

kurierem – opłata za wysyłkę wynosi 60 zł.

 

Wpłat za wysyłkę dyplom w pocztą lub kurierem należy dokonywać na:

Collegium Humanum, ul. Moniuszki 1a, 00-014

Warszawa, Numer rachunku: 54 1020 1013 0000 0102 0414 9217

Po dokonania wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres

mailowy: bosp@humanum.pl z podaniem nr tel. kontaktowego oraz adresu do wysyłki.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.