Centrum Analiz Prawnych

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Celem działalności Centrum Analiz Prawnych Collegium Humanum jest propagowanie idei praworządności, prawa, a także wspieranie życia publicznego oraz akademickiego poprzez prowadzenie działań o charakterze:

 1. Niezależnego centrum eksperckiego w obszarze prawa, demokracji oraz rządów prawa, w szczególności poprzez opiniowanie procedowanych oraz obowiązujących aktów normatywnych, przygotowywanie projektów legislacyjnych i rozwiązań w zakresie prawodawstwa, a także poprzez udział członków Centrum w pracach podmiotów publicznych i prywatnych w roli ekspertów.
 2. Badawczym w zakresie nauk prawnych, w szczególności poprzez prowadzenie działalności naukowej, aplikowania o granty i ich realizowania, tworzenia glos, artykułów naukowych, komentarzy i monografii prawniczych oraz organizowania konferencji naukowych.
 3. Rozwojowym pod kątem propagowania i badania narzędzi LegalTech oraz wpływu tychże na zmianę paradygmatu wykonywania zawodu prawnika w przyszłości.
 4. Kontrolnym poprzez monitorowanie jakości stanowionego prawa, czego rezultatem są raporty i analizy dostępne publicznie.
 5. Dydaktycznym poprzez umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia w powyżej wymienionych obszarach, ze szczególną nauką poszanowania etyki i etosu pracy prawnika, oraz zasad wykonywania zawodu.

Obszar działalności CAP:

Dokonywanie społecznej kontroli konstytucyjności prawa

Wydawanie opinii prawnych dotyczących prawa obowiązującego oraz stanowionego

Tworzenie analiz i raportów dot. problematyki prawnej

Badanie działalności organów państwowych

Prowadzenie działań naukowych i badawczo-rozwojowych

Przygotowywanie projektów aktów normatywnych

Analiza przebiegu procesu legislacyjnego

Propagowanie idei demokratycznego państwa prawa

Badanie możliwości wykorzystywania narzędzi LegalTech oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych w przyszłości

Usługi Centrum Analiz Prawnych:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte
 • Przygotowywanie zleconych analiz i opinii z zakresu prawodawstwa
 • Opracowywanie raportów na zlecenie klienta
 • Działalność consultingowa
 • Audyt wdrażanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem
 • Doradztwo w zakresie wdrażania narzędzi LegalTech

Współpraca

Centrum Analiz Prawnych w celu wykonywania swoich działań statutowych podejmuje współpracę z jednostkami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, a także z ośrodkami akademickimi z całej Polski. Wartością nadrzędną CAP jest zachowanie neutralności i obiektywności w pełnionych zadaniach. Dlatego też prowadzimy działania mające na celu koncyliacyjne podejście do problematyki prawnej poprzez  uwzględnianie zróżnicowanych stanowisk stron biorących udział w obrocie normatywnym.