fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Najczęściej zadawane pytania

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

FAQ

Na podstawie podania o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) student otrzymuje zgodę na realizację studiów (wykłady, ćwiczenia) praktyki, efekty uczenia się zaplanowane dla całego programu studiów tj. z 10 semestrów. Student po porównaniu efektów uczenia się uzyskanych w toku kształcenia na innej uczelni może zostać przeniesiony na wyższy semestr, a tym samym studia mogą zostać zrealizowane szybciej.

Tak, po ukończeniu studiów Absolwent otrzymuje tytuł magistra psychologii, który według aktualnego stanu prawnego uprawnia do wykonywania zawodu psychologa.

Psychologia dla lic. i mgr. to studia jednolite magisterskie, na które może być przyjęty każdy niezależnie od ukończonego kierunku. Ta specjalność dedykowana jest dla osób posiadających studia wyższe, jednak zasady rekrutacyjne są takie same jak dla osób bez wykształcenia wyższego.

Na tej specjalności Studenci realizują program studiów jednolitych magisterskich tj. 10 semestrów oraz wszystkich efektów uczenia się w tzw. Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), studia organizowane są także z wykorzystaniem technik kształcenia online i zaprogramowane tak aby umożliwiły realizację programu studiów.

Tak, Student otrzymuje od Biura Obsługi Studiów Decyzję o uznaniu ocen za osiągnięte efekty kształcenia uzyskane w innej uczelni, w której znajduje się informacja o przedmiotach uznanych za zaliczone na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów.

Tak, aby spełnić wszystkie wymogi rekrutacyjne należy dostarczyć świadectwo maturalne.

Tabela opłat dostępna jest w zakładce dla kandydata, możliwym jest uiszczania opłat w ratach miesięcznych, semestralnych oraz rocznych. Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego w umowie wraz z podaniem wysokości rat za studia. Dodatkowo każdy opis programu zawiera informacje o wysokości opłat. Tabela opłat na dany rok znajduje się w www.bip.humanum.pl

Na dyplomie ukończenia studiów nie umieszcza się takiej informacji.

Dokonywanie zaliczeń oraz przystąpienie do obrony pracy dyplomowej będzie realizowane w uzgodnionej formie pozwalającej na jej skuteczną realizację, także z wykorzystaniem formuły online.

Tak, po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra prawa w Collegium Humanum, Absolwent ma możliwość przystąpienia do aplikacji.

Tak, Studentom Collegium Humanum, po spełnieniu wymagań regulaminowych, przysługuje stypendium JM Rektora, stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, stypendium sportowe, stypendia socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.

Tak, Studenci otrzymują wsparcie w realizowaniu praktyk studenckich. Opiekę nad przebiegiem tego procesu pełnią Koordynatorzy ds. praktyk.

Przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia nauczycielskie uzyskiwane są podczas trwania studiów i dokumentowane dyplomem ich ukończenia. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Pakiet Premium Student to następujące benefity:
 • opłata wpisowa: 0 zł
 • opłata rekrutacyjna: 0 zł
 • opłata za legitymację: 0 zł
 • 25%zniżki na egzamin I certyfikat językowy
 • 50%zniżki za drugą specjalność (dodatkowy dyplom)
 • 50%zniżki na studia na równoległym kierunku (dodatkowy dyplom)
 • 30%zniżki na równoległe studia podyplomowe (dodatkowy dyplom)
 • 30%zniżki za dyplom i tytuł studiów Executive MBA
 • nielimitowany dostęp do e-booków (biblioteka internetowa)
 • nielimitowany dostęp do platformy elearningowej z nagraniami video modułów studiów
 • powiadomienia SMS
 • zestaw upominkowy
 • pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365
 • nielimitowany dostęp do programu LEX
 • dostęp do debat ON-LINE live z ekspertami

W przypadku decyzji o nieuruchamianiu danej specjalności z powodu za małej liczby chętnych, Collegium Humanum udostępnia swoim Studentom możliwość realizowania przedmiotów specjalnościowych w Indywidualnej Organizacji Studiów, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online.

Każdy Student po wniesieniu wymaganej opłaty otrzymuje legitymację studencką. Po zalogowaniu się do systemu wirtualnej uczelni eHumanum i wklejeniu zdjęcia następuje jej zamówienie. Student decyduje także, jaką drogą odbierze legitymacje. Jej ważność przedłużana jest w każdym nowym semestrze. Przedłużyć ważność dokumentu (nowy hologram) można w siedzibie głównej lub filii Collegium Humanum. Legitymację można dostarczyć osobiście bądź drogą tradycyjnej poczty.

W Collegium Humanum zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Tryb stacjonarny charakteryzuje się zajęciami zaplanowanymi od poniedziałku do środy, tryb niestacjonarny natomiast, zajęcia ma zaplanowane na kilka weekendów zjazdowych (sobota oraz niedziela) w semestrze. Zajęcia online realizowane są wykorzystaniem technik kształcenia na odległość i odbywają się w trybie weekandowym w czasie rzeczywistym.

Wystarczy zdać egzamin maturalny, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydat powinien dokonać zapisu poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie głównej Uczelni (www.rekrutacja.humanum.pl). W odpowiedzi przesyłany jest komplet dokumentów do podpisania, w tym umowa o świadczeniu usług edukacyjnych, ślubowanie, tabelę opłat, a także szczegółową instrukcję o kolejnych etapach rekrutacji. Podpisane dokumenty można przesłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

Uczelnia oferuje pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania.

Tak, Kandydat może dokonać zapisu na studia przed otrzymaniem wyników egzaminu. Należy pamiętać o tym, że spełnienie warunków procesu rekrutacji i wydanie Decyzji o przyjęciu na studia nastąpi po dostarczeniu tego dokumentu.

Kandydat nie musi dostarczać fotografii. Po przyjęciu na studia będzie miał on możliwość wgrania fotografii do legitymacji studenckiej w formacie .jpg po zalogowaniu do wirtualnej uczelni eHumanum.

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu, to podczas rekrutacji może posługiwać się zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW