Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Profilaktyka i interwencja kryzysowa

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaMGR
 • Specjalność Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Profilaktyka a interwencją kryzysowa dotyczy interdyscyplinarnej pomocy osobom w kryzysie, profesjonalnym planowaniu, organizacji działań interwencyjnych, pomocowych oraz resocjalizacyjnych nakierowanych na jednostki, grupy zagrożone marginalizacją bądź przestępczością. Specjalność ta ma za zadanie wyposażenie studentów w kompetencje oraz umiejętności niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania problemom jednostek na różnych etapach rozwojowych oraz grup społecznych, a także ich negatywnym konsekwencjom prowadzącym do kryzysów, patologii, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz kompetencje do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na zajęciach student zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu działań interwencyjnych oraz postinterwencyjnych w tym diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania, a także ewaluacji programów profilaktycznych oraz pracy w obszarze interwencji kryzysowej.
Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Podstawy profilaktyki i interwencji kryzysowej
 • Interwencja kryzysowa i profilaktyka w szkole i instytucji resocjalizacyjnej.
 • Streetworking
 • Diagnoza sytuacji kryzysowych
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby i śmierci
 • Interwencja kryzysowa w rodzinie

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy:

 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych,
 • w interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w szkołach oraz świetlicach różnego typu, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych

Perspektywy zatrudnienia

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji powoływane w instytucjach takich jak np.:

 • instytucje wczesnego wspomagania,
 • ośrodki wczesnej interwencji,
 • przedszkola, szkoły
 • w instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu w rodzinie,
 • w schroniskach, hostelach, centrach i ośrodkach interwencji kryzysowej (wraz z telefonami zaufania)
 • w innych instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach

Kandydaci, którzy nie posiadają  uprawnień  do pracy  w placówkach oświatowych   muszą je uzupełnić ( istnieje możliwość  nabycia takich uprawnień  w czasie studiów na preferencyjnych warunkach).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 6 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie