Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Psychologia międzykulturowa Szczecin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia międzykulturowa Szczecin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Dzięki zaawansowanym technologiom, nawet ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane pandemią, nie stanowią przeszkody, abyśmy o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, mogli zobaczyć po drugiej stronie ekranu przyjaciół zamieszkujących najbardziej odległe krańce świata. Żyjemy bowiem w świecie, który w przeciągu pokolenia skurczył się do postaci, w której dystansem nie jest już szerokość geograficzna, lecz obawa przed otwarciem się na drugiego człowieka.
Psychologia międzykulturowa, będąc młodą subdyscypliną psychologiczną, wychodzi naprzeciw palącym potrzebom zacierania granic – poprzez sposoby lepszego rozumienia odmienności. Dzięki badaniom z tego zakresu, możemy w pierwszej kolejności zdiagnozować ograniczające filtry, poprzez które spoglądamy na inne kultury, a następnie rezygnując z niezweryfikowanych założeń, zrobić pierwszy krok ku zrozumieniu i nawiązaniu relacji.
Psychologia międzykulturowa w swoim dążeniu do lepszego poznawania zachowań i procesów umysłowych przedstawicieli różnorodnych kultur, czerpie z szeregu nauk społecznych, w tym przede wszystkim z antropologii kulturowej, socjologii, językoznawstwa, religioznawstwa, komparatystyki, geografii czy historii.
Psychologia międzykulturowa

Psychologowie międzykulturowi badają konstrukty psychologiczne w obrębie poszczególnych kultur, dociekając, jak przez daną grupę postrzegana jest ludzka psychika, jej zdrowie, afekt, procesy poznawczy, uczucia czy elementy uznawane w kulturze zachodniej za znamiona psychopatologii, tj. stany depresyjne, maniakalne czy lękowe.

 

Dysponując szeroką wiedzą psychologiczną połączoną ze znajomością różnorodnych kultur można w sposób pewny poruszać się po zglobalizowanej rzeczywistości, pełniąc kluczowe funkcje w środowiskach międzykulturowych – jako nowocześni liderzy i facylitatorzy.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Zarządzania i facylitowania zespołów wielokulturowych

Rozumienia roli różnic międzykulturowych w komunikacji

Wykorzystywania narzędzi psychologicznych w stymulowaniu procesów integracji kulturowej

Przebiegu procesu akulturacji w środowiskach pogranicza kultur

Wykorzystywania metod interdyscyplinarnych w projektowaniu rozwiązań uwzględniających multikulturowość

Prowadzenia treningów komunikacji w zespołach wielokulturowych

Realizacji badań nad kulturami z wykorzystaniem metodologii nauk społecznych

Polityki migracyjnej i rozwiązań społecznych związanych z asymilacją

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Porównawcze studium wybranych kultur Azji
 • Słowiańszczyzna w cywilizacji europejskiej
 • Kultury Bliskiego Wschodu
 • Porównawcze studium kultur Afryki: Afryka Północna i Subsaharyjska
 • Ameryka Łacińska – wybrane zagadnienia psychologiczno-kulturowe
 • Islam w ujęciu religioznawczym i politycznym
 • Wielkie tradycje buddyzmu i ich zasięg
 • Kulturowe uwarunkowania psychiki człowieka
 • Wywiad i diagnoza akulturacji
 • Statystyka w badaniach interkulturowych
 • Zarządzanie i facylitacja w środowiskach międzykulturowych
 • Konflikty etniczne i migracje
 • Integracja europejska a procesy globalizacji

Perspektywy zatrudnienia

 • działy HR firm i instytucji międzynarodowych
 • urzędy i instytucje publiczne
 • departamenty szkoleń i rozwoju pracowników
 • organizacje międzynarodowe
 • ośrodki i centra kultury
 • agencje i firmy doradcze
 • agendy zajmujące się wsparciem migrantów
 • firmy szkoleniowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie