Art - Science - Business Institute

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Celem Instytutu jest ożywianie relacji pomiędzy wykwalifikowaną kadrą zawodową, a badaczami naukowymi i artystami. Interdyscyplinarną współpracę w ramach Instytutu podejmują twórcy i badacze z takich dziedzin jak: neuronauki poznawcze, filozofia, sztuki wizualne i wiele innych, w celu badania wpływu pracy z ciałem na rozwój kreatywności oraz myślenia krytycznego. Taka współpraca redefiniuje rolę i znaczenie sztuki w społeczeństwie. Nasza działalność ma szansę przynieść korzystne efekty – na przykład ożywienie relacji pomiędzy środowiskami wykwalifikowanej kadry managerskiej, branży finansów i usług, a artystami i badaczami naukowymi. Poszerzamy zdobyte dotychczas umiejętności i kompetencje o pracę z ciałem i elementy coachingu, by łatwiej osiągać zamierzony efekt, nie tracąc przy tym poczucia harmonii.

W naszej pracy wychodzimy z paradygmatu poznania ucieleśnionego w psychologii i neuronaukach. Jest to nurt badań skupiający się na człowieku jako istocie nie złożonej z osobna z umysłu i ciała. Badacze poznania ucieleśnionego traktują te dwie sfery łącznie – myślimy również przez nasze ciała, ich stan, dobrobyt a nasza samoświadomość ciała jest kluczowa dla rozwoju osobistego, poprawy jakości życia i pracy. Pojęciem kluczowym, w pracy z ciałem w sztukach wizualnych jest instynkt. Wczucie się we własne instynkty rozwija wyobraźnie i pozwala człowiekowi rozwijać się, poszukiwać zmian i przekształcać swoje własne otoczenie.

W ten sposób uczymy się przekraczać granicę myślenia i twórczo pokonywać przeszkody. Nasza działalność jest efektem połączenia doświadczenia twórczego z badaniami naukowymi, o które opieramy przygotowany przez nas program rozwoju osobistego i szkoleń. Poprzez szeroką współpracę z partnerami dążymy do działań o charakterze pionierskim. Pracownicy Instytutu utrzymują szeroką współpracę badawczą i twórczą na polu międzynarodowym.

Misja

Świadomi znaczenia sztuki w procesach modernizacyjnych, zachęcamy ludzi do niekonwencjonalnego, kreatywnego myślenia. Aktywna forma korzystania z możliwości cielesnych oraz instynktu ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego funkcjonowania zawodowego w obecnych czasach; obejmuje nieskończone możliwości ludzkiej ekspresji i ogrom potencjału twórczego. Cielesność i sztuka są jednym z najtrwalszych systemów społecznej spójności. Inspirujemy przemiany i tworzymy nowe wartości, a tym samym wspieramy rozwój jednostki, całych grup i społeczności.

Dyrektor Instytutu

Tobiasz Sebastian Berg
Tel. 514 817 848
tobiasz.sebastian.berg@humanum.pl

Kierownik ds. organizacyjnych

Sara Gamrot
Tel. 535 563 180​
sara.gamrot@humanum.pl

Eksperci:

  • Rasmus Tchering, Dania, założyciel m.in. Creative Business Cup.
  • Ragnar Siil, Estonia, założyciel agencji Creativity Lab, były wiceminister kultury Estoni
  • Signe Adamovica, Łotwa, Design Thinking warsztatowo,
  • Helen Sildna, Estonia, założycielka Tallin Music Week ,Creativity England, zajmuje się finansowaniem i oceną potencjału komercyjnego projektów z branż kreatywnych-filmu, gier wideo, animacji, etc. łączy rynek finansowy z kreatywnym.
  • prof. Dorota Ilczuk, Polska, badaczka sektorów kreatywnych
  • Anna Ceynowa, Polska, twórczyni i operator programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój sektorów kreatywnych”
  • dr Beata Lubos, Polska, Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Oraz: prof. Krystyna Duniec, prof. Agnieszka Jelewska, dr hab. Jakub Wróblewski, dr Magdalena Fres-Organ, dr Anna Anzulewicz, Pola Borkiewicz, dr Jacek Łumiński, Agata Kurdziel, Paweł Gwiaździński, Tobiasz Sebastian Berg, Tomasz Kireńczuk, Dana Bień, Łukasz Błażejewski, Daniel Leżoń.

Obszar działalności

Studia podyplomowe

Szkolenia

Warsztaty

Ożywiamy relację pomiędzy środowiskami biznesu, usług, nauki, artystami a ogółem społeczeństwa. Kreatywność i wyobraźnie przekształcamy w rzeczywistość. Rozwijamy moc człowieka poszukującego zmian, nowatorstwa oraz innowacji. Uczymy myśleć przekraczając granice i twórczo pokonywać przeszkody.

 

Nasz obszar działalności kładzie nacisk na ćwiczenie wyobraźni, która stanowi najistotniejszy składnik przemian o charakterze twórczym i postępowym. W centrum przemian jest rozwój człowieka – a bezpośredni efekt rozwoju osobistego przekłada się na przemianę zewnętrznej. Mobilizujemy do zastanawiania się; prowokujemy do ustawicznego redefiniowania postaw i konfigurowania przynależności kulturowej – dzięki temu warunkujemy rozwoj personalny. Dostarczamy umiejętności samooceny i samodzielnego poszukiwania, pozwalamy zrozumieć samych siebie i ocenić naszą przydatność społeczną. Innymi słowy – uświadomienie sobie własnego potencjału twórczego i dążeń może stać się zapowiedzią działań, które uznane za pionierskie doprowadzą do przemian o znaczeniu historycznym.

 

Uczymy, że to my sami jesteśmy źródłem innowacji; wykorzystując wszystko to w czym jesteśmy najlepsi przyczyniamy się do podnoszenia poziomu i jakości życia. Praca z ciałem to czynnik kompleksowo jednoczący wartości artystyczne, edukacyjne i społeczne w uniwersalne medium poznawania świata i doskonalenie umiejętności personalnych. Służy szeroko rozumianym przemianom społecznym oraz gospodarczym; stymulując innowacyjność współtworzy nowy wizerunek społeczeństwa. Dynamizuje przebiegi budowania tożsamości. Opiera się na synergii i nieliniowości. Tworzy wartościowy model uczestnictwa w życiu zawodowym.

Nasza działalność służy szeroko rozumianym transformacjom gospodarczym, inwestuje w kapitał ludzki, społeczny i twórczy w duchu gospodarki innowacyjnej, która będzie wyznacza współczesne trendy w zarządzaniu. Odwołując się do wyobraźni ludzi i stymulowania drzemiącego w niej potencjału innowacyjnego myślenia i działania, służy złożonym procesom kreowania nowego wizerunku kreatywnego pracownika, kadry zarządzającej i managerów.

 

Kompleksowy charakter projektu uruchamia dynamiczne procesy kształtowania tożsamości w oparciu o synergię i nieliniowość. Projekt traktuje cielesność i fizyczność kompleksowo spajając jej wartości edukacyjne i społeczne w uniwersalne, wszechogarniające medium poznawania świata. Cielesność i fizyczność człowieka dostarczając instynktownych przykładów ludzkiej wyobraźni, którą eksperci różnych dziedzin przekształcają w rzeczywistość stanowi najistotniejszy składnik przemian o charakterze twórczym i postępowym. W centrum tych przemian jest rozwój naszego odbiorcy, uczestnika specjalnie przygotowanych studiów podyplomowych i programów rozwoju.

Partnerzy

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.