STUDIA I STOPNIA

Bezpieczeństwo

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca wykfalifikowanych specjalistów z obszaru przeciwdziałania i likwidowania skutków zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia obywateli i majątku ogólnonarodowego. Absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę w szczególności z zakresu metod i technik wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ocenę stanu zagrożeń i jego monitorowania w ujęciu społecznym, politycznym i ekonomicznym, zagrożenia terroryzmem, czynności operacyjno-rozpoznawczych, techniki operacyjnej, zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje specjalistów posiadających merytoryczną wiedzę oraz umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego oraz zdrowia. Profesjonalnie identyfikują i diagnozują problemy współczesnego świata oraz dynamiczny rozwój cywilizacyjny jak również zagrożenia z niego wynikające związane z podstawowymi wskazaniami wyrażanymi poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, edukację i profilaktykę zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne diagnozowanie, skuteczne leczenie jak i potencjalne zagrożenia epidemiologiczne.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność kształcąca specjalistów z obszarów strategii stosowanej w krajowej i międzynarodowej polityce energetycznej, sposobów planowania inwestycji w energetyce, regulacji prawnych w sektorze energetycznym, rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie energetyki.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje specjalistów z obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową oraz negocjacji kryzysowych bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje specjalistów zajmujących się profesjonalną ochroną przedsiębiorstw i podmiotów administracji państwowej przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak; cyberataki, utrata informacji, korupcja czy naruszenie mienia oraz monitoringu i audytu bezpieczeństwa. Zdobyta praktyczna wiedza pozwala na sprawne z zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, koordynacją i wdrażaniem kluczowych dokumentów oraz narzędzi w zakresie bezpieczeństwa oraz analizą i oceną ryzyka związanego z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie i administracji publicznej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność wyposaża absolwenta w kompleksową wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, a także podstaw prawnych funkcjonowania instytucji z nim związanych, znajdujących się w obszarze przygranicznym, jak również najważniejszych problemów – ochrony granicy państwowej, nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca wykfalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie obrony i bezpieczeństwa państwa, którzy będą wyposażeni w wiedzę i kompetencje, niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian w obszarze współczesnego bezpieczeństwa militarnego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje wykfalifikowanych specjalistów do pracy i służby jako funkcjonariusz od zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa jako istotny elementem polityki wewnętrznej państwa. Absolwenci specjalności nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, w kontekście regulowania obszarów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca profesjonalnych specjalistów w zakresie organizacji, zarządzania podmiotami w tym zasobami ludzkimi przy realizacji zadań z zakresu humanitarnego, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca wykfalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej koncentrującej się na bezpieczeństwie państwa w obszarze ochrony potrzeb i wartości państwa tj. terytorium, ludności i władzy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność nadaje kompetencje przyszłej kadrze zarządzającej i kierującej bezpieczeństwem wewnętrznym, polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej jak również identyfikowania oraz proponowania rozwiązań dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowująca specjalistów w tym do pełnienia funkcji inspektorów, menedżerów i konsultantów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje wykwalikowanych specjalistów dla sektora transportu z wiedzą i kompetencjami do organizacji oraz zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenia firm transportowych, wykonywania zadań w zakresie spedycji z zapewnieniem wysokiej efektywności procesów i bezpieczeństwa w sektorze prywatnym jak i państwowym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność kształci specjalistów, którzy nabywają kompetencję do sprawnego zarządzania w zespołach kryzysowych, systemami ratowniczymi i ochroną ludności. Absolwenci specjalności uzyskają kompetencje wynikające z połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do przygotowania się na potencjalne kryzysy i zarządzania nimi.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność nadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie realizacji usług i zadań z zakresu bezpieczeństwa firm, osób, obiektów, a także posiadających praktyczne umiejętności taktyki i techniki ochrony. Absolwent zdobywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę związaną z pracą na wszystkich szczeblach zarządzania, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.