Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA)
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów MBA - Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

 

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

 

MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków i kandydatów na członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, kierowników lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze w podmiotach branży wodociągowo – kanalizacyjnej, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Absolwenci MBA po zakończeniu studiów podyplomowych MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci  MBA w Collegium Humanum  to renomowani specjaliści osiągający sukces zawodowy.

Moduły programu MBA  wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study. MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym dołącza tym samym do renomowanej grupy programowej Collegium Humanum.

 

MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym pozwolą słuchaczowi na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i ich otoczenia prawnego. Pozwolą na zdobycie wiedzy o zasadach obowiązujących w realizacji zadań publicznych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, a także niezbędnych działaniach, pozwalających prawidłowo je realizować. Zdobędą także wiedzę o tym, jak uchronić się przed odpowiedzialnością osobistą członków zarządu, menedżerów i kadry kierowniczej, wynikającą z realizowanych osobiście i przez podległych pracowników procesów.

MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym to studia wyjątkowe. Zajęcia ze słuchaczami prowadzili będą uznani w branży, wysoko wykwalifikowani i doświadczeni praktycy, prawnicy oraz właściciele firm ściśle z branżą współpracujących. Na słuchaczy czekali będą także goście specjalni, którzy na bieżąco komentowali będą wydarzenia około branżowe.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Program studiów

 1. Kodeks Spółek Handlowych – zastosowanie praktyczne w branży wod-kan
 2. Ustawa o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 3. Ochrona przeciwpożarowa a obowiązki gminy (vide: przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego)
 4. Budowanie wniosków taryfowych – problemy praktyczne
 5. Bezpieczeństwo i zagrożenia dla infrastruktury krytycznej
 6. Elementy komunikacji kryzysowej
 7. Praktyka gospodarki wodno-ściekowej
 8. Windykacja należności Spółki w świetle specyfiki branży regulowanej
 9. Z życia branży wodociągowo – kanalizacyjnej
 10. Bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków w rozumieniu Art. 5 ustawy
 11. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan
 12. Zamówienia publiczne w przedsiębiorstwie wod-kan
 13. Praktyczne wykorzystanie analizy finansowej i księgowości zarządczej 
 14. Rola laboratorium w przedsiębiorstwie wod-kan
 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy a odpowiedzialność zarządu, dyrekcji i kierownictwa
 16. Odpowiedzialność prawna członków zarządów(CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł
 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA