Master of Business Administration (MBA)
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 17 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów MBA - Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Uczelnia należy do CEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

 

MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków i kandydatów na członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, kierowników lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze w podmiotach branży wodociągowo – kanalizacyjnej, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

 

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Absolwenci MBA po zakończeniu studiów podyplomowych MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci  MBA w Collegium Humanum  to renomowani specjaliści osiągający sukces zawodowy.

Moduły programu MBA  wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study. MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym dołącza tym samym do renomowanej grupy programowej Collegium Humanum.

 

MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym pozwolą słuchaczowi na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i ich otoczenia prawnego. Pozwolą na zdobycie wiedzy o zasadach obowiązujących w realizacji zadań publicznych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, a także niezbędnych działaniach, pozwalających prawidłowo je realizować. Zdobędą także wiedzę o tym, jak uchronić się przed odpowiedzialnością osobistą członków zarządu, menedżerów i kadry kierowniczej, wynikającą z realizowanych osobiście i przez podległych pracowników procesów.

MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym to studia wyjątkowe. Zajęcia ze słuchaczami prowadzili będą uznani w branży, wysoko wykwalifikowani i doświadczeni praktycy, prawnicy oraz właściciele firm ściśle z branżą współpracujących. Na słuchaczy czekali będą także goście specjalni, którzy na bieżąco komentowali będą wydarzenia około branżowe.

Partnerstwa i rejestry

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
The European Council
of Leading Business Schools

Program studiów

 1. Kodeks Spółek Handlowych – zastosowanie praktyczne w branży wod-kan
 2. Ustawa o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 3. Ochrona przeciwpożarowa a obowiązki gminy (vide: przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego)
 4. Budowanie wniosków taryfowych – problemy praktyczne
 5. Bezpieczeństwo i zagrożenia dla infrastruktury krytycznej
 6. Elementy komunikacji kryzysowej
 7. Praktyka gospodarki wodno-ściekowej
 8. Windykacja należności Spółki w świetle specyfiki branży regulowanej
 9. Z życia branży wodociągowo – kanalizacyjnej
 10. Bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków w rozumieniu Art. 5 ustawy
 11. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan
 12. Zamówienia publiczne w przedsiębiorstwie wod-kan
 13. Praktyczne wykorzystanie analizy finansowej i księgowości zarządczej 
 14. Rola laboratorium w przedsiębiorstwie wod-kan
 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy a odpowiedzialność zarządu, dyrekcji i kierownictwa
 16. Odpowiedzialność prawna członków zarządów(CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 17 marca 2024 

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Programy dofinansowujące skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy. Więcej informacji na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia, dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego – najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

 

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/

urzędy pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA