Rekrutacja trwa

STUDIA II STOPNIA

Kryminologia

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę pozwalającą na profesjonalne prowadzenie działalność i detektywistycznej jak również wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości. Szczegółowo zapozna się z wiedzą na temat detektywistyki, pozna rolę detektywistyki w prywatnym sektorze bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działalności detektywistycznej, znajomości uprawnień detektywów i podstaw prawnych ich działania, rozumienia roli detektywa w postępowaniu w sprawach cywilnych i karnych i stosowania zasad etyki przy wykonywaniu zawodu detektyw. Wsparciem uzyskanych kompetencji będzie również nabyta wiedza i umiejętności na temat kryminalistyki w zakresie znajomości ewolucji pojęcia kryminalistyka, jej działów, funkcji i zasad, poznania podstawowych pojęć w kryminalistyce (zdarzenie, miejsce zdarzenia, informacja, ekspertyza, identyfikacja kryminalistyczna itd.), znajomości zasad przeprowadzania czynności procesowych na miejscu zdarzenia, stosowania podstawowych badań technicznych w kryminalistyce, rozumienia determinantów i kierunków rozwoju kryminalistyki.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność wyposażająca absolwenta w pełny zakres wiedzy umiejętności z wykorzystaniem szerokiego spektrum kryminalistyki, kryminologii, socjologii kryminalistycznej, psychologii kryminalistycznej, wiktymologii w celu sprawnego i praktycznego pozyskiwania poszukiwanych informacji, ustalania faktów, dokonywania ich selekcji i analizy oraz rzetelnego przekazywania opinii publicznej m.in. poprzez szczegółową wiedzę z zakresu techniki pozyskiwania informacji, prawa dziennikarza śledczego, zagrożeń w zawodzie dziennikarza śledczego, źródeł i metody weryfikacji informacji. Niewątpliwe nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi stać się czynnym zawodowo jako osoba przygotowana do realizacji działalności dziennikarstwa śledczego i sądowego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności posiada rozszerzoną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością, zna metody i zasady kryminalistyki, kryminologii i polityki kryminalnej. W szczególności zna sposoby popełniania przestępstw, jak i metody ścigania sprawców przestępstw z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu chemii, fizyki i biologii. Potrafi zastosować różnorodne systemy i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących między innymi techniki i taktyki kryminalistycznej. Ma umiejętności pozwalające dokonywać samodzielnej analizy uwarunkowań psychologicznych, społecznych oraz biologicznych przestępczości. Potrafi identyfikować i proponować rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania nauk penalnych. Absolwent ma również umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem metod i technik kryminalistycznych, a także zna i rozumie specyfikę pracy biegłych oraz metodykę badań w laboratoriach kryminalistycznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności kryminologii i kryminalistyki uzyska niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw, a także skutecznych metod walki z nimi, praktyczne umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym. Pozna zasady procesowo-wykrywcze wykorzystywane podczas realizacji czynności kryminalistycznych. Posiądzie umiejętność oceny zjawisk przestępczych, ich pomiaru oraz analizy, a także znajomość ich występowania pozwalające podjąć pracę zawodową w sposób profesjonalny zarówno w instytucjach państwowych jak i w sektorze prywatnym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent zdobędzie rozszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych. Będzie także przygotowany do pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji. Uzyskuje kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich. Zdobyta wiedza i umiejętności w pełni predysponują go do pracy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych i aresztach śledczych jak również w służbach mundurowych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Ukończona specjalność pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności poznaje przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych, prowadzących do przestępstw (kryminologia), poznaje też cele i funkcje kary (penologia), zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych (penitencjarystyka), a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie (psychologia penitencjarna). Studia w pełni przygotowują wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności Kryminologia policyjna potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jako poszczególne rodzaje. Jest przygotowany do analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, a także posiada umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych pozostających w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa policyjnego, pragmatyki służbowej jako całościowych kompetencji służb policyjnych w Polsce, która pozwala mu na profesjonalne przygotowanie do zawodu jako funkcjonariusza Policji i innych służb państwowych (ŻW, SG, ABW, CBA).

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności uzyskuje cały zakres wiedzy i umiejętności w obszarze optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Zapoznaje się z strukturą i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych oraz specyfikę prawa karnego wykonawczego. Student poznaje i rozumie również uwarunkowania funkcjonowania człowieka znajdującego się w izolacji więziennej oraz przyczyn występowania zachowań przestępczych i patologicznych. Wykształcenie uzyskane w ramach powyższej ścieżki kształcenia predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent nabywa pełną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i problematyki przestępstwa a przestępcy, w tym w szczególności przyczyn popełniania przestępstw, ich symptomatologii oraz zapobiegania przestępstwom, z problematyką ofiary przestępstwa i innych zjawisk patologicznych, w tym w szczególności osoby wiktymnej, czynników wiktymogennych oraz zachowań antywiktymizacyjnych, a także pomocy ofiarom oraz profilaktyce antywiktymizacyjnej, problematyką psychologii kryminalistycznej, w tym w szczególności psychologii sprawców i ofiar przestępstw, a także psychologicznych aspektów wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb policji, służby więziennej, straży granicznej, kurateli sądowej, pracowników ośrodków socjoteraupetycznych, zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych. Nabyta wiedza i umiejętności przez absolwenta predysponują do pracy zawodowej w organach ścigania, służbach państwowych oraz w sektorze prywatnym zajmującym się szerokopojętym bezpieczeństwem.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwenci specjalności będą profesjonalnie przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności ochrony osób i mienia, organizacji i zabezpieczania imprez masowych, w tym we współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Rozpoznaje również zagrożenia wobec państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu strategii i taktyki przeciwdziałania zagrożeń przestępczych jak również znają specyfikę zagadnień proceduralno – prawnych, etycznych, socjologicznych i psychologicznej różnych środowisk społecznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności ma rozszerzoną wiedzę o patologiach społecznych jako zjawiskach społecznych oraz o ich indywidualnych i środowiskowo społecznych przyczynach i konsekwencjach. Ponadto potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i praktycznej analizy zjawisk patologii społecznej; dokonuje analizy uwarunkowań, określa przebieg, rozmiar skalę zjawisk patologii społecznej. Posiadana wiedza pozwala mu na identyfikacje i charakterystykę poszczególnych grupach ofiar przestępstwa (kobiety, mężczyźni, dzieci, seniorzy) oraz uwarunkowaniach psycho-społecznych procesu stawania się ofiarą. Posiada wiedzę z zakresu problematyki ofiar przestępstwa w dokumentach krajowych i międzynarodowych oraz działaniach wymiaru sprawiedliwości w RP w zakresie ochrony ofiar przestępstwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada wiedzę z zakresu kryminologii, wiktymologii, postępowania sądowo-kryminalnego, specyfiki pracy służb mundurowych, posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności, dotyczące metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami oraz przeciwdziałania demoralizacji i zachowaniom przestępczym. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Korzystając z posiadanych narzędzi, analizuje mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozuje patologie społeczne oraz rozpoznaje potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych. Rozumie specyfikę związaną z profilaktyką społeczną z prewencją kryminalną, gdzie występuje szereg uwarunkowań zarówno prawnych, jak i środowiskowych, dotyczących konieczności uwzględnienia aspektów związanych z profilaktyką i prewencją kryminalną w środowisku społecznym. Zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności związaną z właściwą profilaktyką i prewencją w szeroko rozumianym środowisku resocjalizacyjnym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności nabywa gruntowną wiedzę na temat przestępczości i polityki socjalnej jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Zdobywa także umiejętności pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz umiejętności praktyczne pozwalające podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne. Ukończenie przedmiotowej specjalności daje kompetencje pracy w służbach mundurowych m.in. w instytucjach organów ścigania (zakładach karnych, aresztach śledczych, wydziałach prewencyjnych policji) i jednostkach resortu sprawiedliwości (sądach, ośrodkach interwencji kryzysowej), w Straży Miejskiej oraz organizacjach pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia).

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość w zakresie wszystkich form przestępczych ich struktury oraz czynników kryminogennych jak także praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Posiada wiedzę z zakresu przejawów współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z przestępczością, czynnikami determinującymi zachowania patologiczne w społeczeństwie oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Potrafi dokonać analizy informacji o stanie patologii społecznych, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań patologicznych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom. W właściwy sposób potrafi scharakteryzować etiologię skutków psychospołecznych zachowań patologicznych wraz z ich konsekwencjami społeczno-prawnymi. Ukończona specjalność pozwala na profesjonalne podajcie pracy służbach państwowych oraz organach wymiaru sprawiedliwości.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent zdobywa umiejętności, które pozwalają im poznać przyczyny popełniania przestępstw, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom, a także sposoby zapobiegania powrotu skazanych do przestępczego stylu życia. Absolwent poznaje psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Zdobyte w trakcie studiów wykształcenie z zakresu psychokryminalistyki pozwala absolwentom poznać i zrozumieć kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem. Psychokryminalistyka to specjalność, która łączy w sobie elementy psychologii i kryminologii w celu zrozumienia i analizy przestępstw oraz zachowań przestępców. Psychokryminalistyka bada psychologiczne motywacje, cechy i procesy poznawcze, które wpływają na popełnianie przestępstwa oraz pomaga w profilowaniu przestępstw.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Psychokrymnologia ma charakter interdyscyplinarny, która łączy wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, studia przybliżają specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, która pozwala na wykrywanie sprawców przestępstw oraz na przeprowadzenie sprawnego postępowania dowodowego w sprawie. Psychokryminolog interesuje się nie tylko sprawcami, ale również ofiarami przestępstw. Zna specyfikę funkcjonowania osób wykluczonych, nieprzystosowanych: tych, które uprawiają przemoc, ale również tych, które przemocy doświadczają. Sprawnie porusza się na sali sądowej, w sytuacji składania zeznań i wyjaśnień, gdzie istotne jest posiadanie przez specjalistę ugruntowanych umiejętności rozpoznawania kłamstwa i manipulacji u zeznającego. Kolejny obszar zainteresowań psychokryminologa to funkcjonowanie osób przebywających w izolacji oraz osób, które weszły w konflikt z prawem lub tych, które znajdują się w społecznych grupach ryzyka.