Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Detektywistyka i kryminalistyka

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów Kryminologia
 • Specjalność Detektywistyka i kryminalistyka
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Absolwent zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę pozwalającą na profesjonalne prowadzenie działalność i detektywistycznej jak również wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości. Szczegółowo zapozna się z wiedzą na temat detektywistyki, pozna rolę detektywistyki w prywatnym sektorze bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działalności detektywistycznej, znajomości uprawnień detektywów i podstaw prawnych ich działania, rozumienia roli detektywa w postępowaniu w sprawach cywilnych i karnych i stosowania zasad etyki przy wykonywaniu zawodu detektyw.
Detektywistyka i kryminalistyka

Wsparciem uzyskanych kompetencji będzie również nabyta wiedza i umiejętności na temat kryminalistyki w zakresie znajomości ewolucji pojęcia kryminalistyka, jej działów, funkcji i zasad, poznania podstawowych pojęć w kryminalistyce (zdarzenie, miejsce zdarzenia, informacja, ekspertyza, identyfikacja kryminalistyczna itd.), znajomości zasad przeprowadzania czynności procesowych na miejscu zdarzenia, stosowania podstawowych badań technicznych w kryminalistyce, rozumienia determinantów i kierunków rozwoju kryminalistyki.

Przedmioty specjalnościowe:

Prawne uwarunkowania detektywistyki i zawodu detektywa

Eksperyment procesowo – kryminalistyczny

Ekspertyza kryminalistyczna

Prawo dowodowe

Obserwacja miejsc, osób i rzeczy

Kryminalistyczna charakterystyka wybranych rodzajów śladów i ich badań

Detektyw w postepowaniach przed sądowych i sądowych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Prawo karne
 • Postępowanie karne
 • Kryminologia
 • Współczesne teorie kryminologiczne
 • Wiktymologia
 • Etiologia przestępczości
 • Metody badań kryminologicznych
 • Prewencja przestępczości
 • Patologie społeczne
 • Resocjalizacja
 • Psychologia w kryminalistyce
 • Technika kryminalistyczna
 • Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Działania wywiadowcze
 • Przestępczość zorganizowana
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Polityki społecznej
 • Kształtowania umiejętności wychowawczych,
 • Kształtowania umiejętności psychologicznych,
 • Socjoterapii
 • Systemu pomocy ofiarom przestępstw
 • Negocjacji i mediacji
 • Postępowania w sprawach nieletnich
 • Metodyki pracy kuratora sądowego

Perspektywy zatrudnienia

 • w służbach mundurowych (np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa (SOP), Straż Graniczna (SG), Państwowa Straż Pożarna (PSP), Straż Ochrony Kolei (SOK), Służba Więzienna (SW), Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
 • w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary oraz sprawowania w tych instytucjach funkcji kierowniczych (studia umożliwiają odbywanie aplikacji kuratora sądowego)
 • w międzynarodowych instytucjach takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International
 • w instytucjach prywatnych (usługi detektywistyczne, ochroniarskie- ochrona osób i mienia, poszukiwanie zaginionych osób i mienia), a także do samodzielnego realizowania różnego rodzaju zaawansowanych analiz kryminalistycznych prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu kryminologii w tym cyberbezpieczeństw
 • w Centrach Interwencji Kryzysowej, Centra Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie