Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Kryminologia wiktymologiczna

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów Kryminologia
 • Specjalność Kryminologia wiktymologiczna
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Absolwent nabywa pełną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i problematyki przestępstwa a przestępcy, w tym w szczególności przyczyn popełniania przestępstw, ich symptomatologii oraz zapobiegania przestępstwom, z problematyką ofiary przestępstwa i innych zjawisk patologicznych, w tym w szczególności osoby wiktymnej, czynników wiktymogennych oraz zachowań antywiktymizacyjnych, a także pomocy ofiarom oraz profilaktyce antywiktymizacyjnej, problematyką psychologii kryminalistycznej, w tym w szczególności psychologii sprawców i ofiar przestępstw, a także psychologicznych aspektów wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb policji, służby więziennej, straży granicznej, kurateli sądowej, pracowników ośrodków socjoteraupetycznych, zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych. Nabyta wiedza i umiejętności przez absolwenta predysponują do pracy zawodowej w organach ścigania, służbach państwowych oraz w sektorze prywatnym zajmującym się szerokopojętym bezpieczeństwem.
Kryminologia wiktymologiczna

Przedmioty specjalnościowe:

Psychologia sprawców i ofiar przestępstw

Wiktymologia

Suicydologia

Czynniki ryzyka wiktymogennego

Współczesne zagrożenia

Edukacja wiktymologiczna

Problematyka kryminogenezy

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Prawo karne
 • Postępowanie karne
 • Kryminologia
 • Współczesne teorie kryminologiczne
 • Wiktymologia
 • Etiologia przestępczości
 • Metody badań kryminologicznych
 • Prewencja przestępczości
 • Patologie społeczne
 • Resocjalizacja
 • Psychologia w kryminalistyce
 • Technika kryminalistyczna
 • Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Działania wywiadowcze
 • Przestępczość zorganizowana
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Polityki społecznej
 • Kształtowania umiejętności wychowawczych,
 • Kształtowania umiejętności psychologicznych,
 • Socjoterapii
 • Systemu pomocy ofiarom przestępstw
 • Negocjacji i mediacji
 • Postępowania w sprawach nieletnich
 • Metodyki pracy kuratora sądowego

Perspektywy zatrudnienia

 • w służbach mundurowych (np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa (SOP), Straż Graniczna (SG), Państwowa Straż Pożarna (PSP), Straż Ochrony Kolei (SOK), Służba Więzienna (SW), Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
 • w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary oraz sprawowania w tych instytucjach funkcji kierowniczych (studia umożliwiają odbywanie aplikacji kuratora sądowego)
 • w międzynarodowych instytucjach takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International
 • w instytucjach prywatnych (usługi detektywistyczne, ochroniarskie- ochrona osób i mienia, poszukiwanie zaginionych osób i mienia), a także do samodzielnego realizowania różnego rodzaju zaawansowanych analiz kryminalistycznych prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu kryminologii w tym cyberbezpieczeństw
 • w Centrach Interwencji Kryzysowej, Centra Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie