Rekrutacja trwa

Studia MBA

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
Program studiów Executive MBA realizowanych w 100% poprzez wykorzystanie technik kształcenia zdalnego pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w dowolnym miejscu oraz czasie. Wykłady w formie najlepszej jakości materiałów video w ramach modułów studiów Executive MBA prowadzą wybitni wykładowcy praktycy. Materiały dydaktyczne (video, prezentacje, testy i zadania) są dostępne na nowoczesnej platformie e-learningowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nasz kierunek jest przeznaczony dla człowieka poszukującego inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze. W efekcie gwarantujemy rozwój poznania ucieleśnionego oraz instynktu i zmysłów, dzięki którym życie zawodowe i podejmowane decyzje stają się kreatywne i ugruntowane. Jednocześnie walczymy ze stresem, zmęczeniem i wypaleniem zawodowym. W zdrowy i harmonijny sposób otwieramy drogę do osiągnięcia sukcesu zawodowego
MBA w badaniach klinicznych Collegium Humanum jest realizowane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opracowywania produktów leczniczych i badań klinicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: drug discovery/badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management, monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.
Kierunek MBA Biznesowe oraz Prawne Aspekty Restrukturyzacji i Upadłości dostarczy absolwentom narzędzi, które pozwolą im skutecznie zarządzać sytuacjami kryzysowymi, wybierać optymalne ścieżki restrukturyzacji, oraz zabezpieczać interesy zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników. Program oparty jest na aktualnych wyzwaniach i case studies, co pozwala słuchaczom na natychmiastową implementację zdobytej wiedzy
Master of Business Administration (MBA) – Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacja paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych. Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z pozyskiwaniem nie tylko paliw kopalnych czy metali szlachetnych ale także pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji.
Studia mają charakter doskonalający, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury, jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze. MBA „MENEDŻER KULTURY” COLLEGIUM HUMANUM to 180 godzin inspirujących zajęć prowadzonych przez praktyków i wielkie autorytety różnych obszarów kultury. Nasi studenci studiów MBA „MENEDŻER KULTURY” poznają różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych dyscyplin, związanych z szeroko rozumianą kulturą, będą także uczestniczyć w wielu projektach i warsztatach. Dzięki temu zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, które pozwolą na realizowanie lub powiększenie skali własnych projektów kulturalnych.
Studia EMBA Menedżer Sportu i Kultury przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, zarządzania ośrodkami sportowym czy kulturalnymi,  którzy chcą uczyć się jak rozumieć biznes sportowy, analizować kierunki rozwoju ośrodków sportowych czy kulturalnych i realizować działania odpowiadające potrzebom organizacji sportowych i kulturalnych.
Collegium Humanum to jedyna w tej części świata jednostka edukacyjna szkoląca wysokiej klasy specjalistów w zakresie digital&mobile marketingu, najszybciej rozwijającego się obszaru marketingu.
  • Oferujemy prestiżowy Certyfikat Mobile&Digital Specialist
  • Studia MBA Mobile &Digital Marketing są autorskim programem Grupy AFA MEDIA, Adhello
  • Studia oparte są o najbardziej aktualną, zaawansowaną wiedzę technologiczną
Studia MBA – Pharmaceutical Management zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą całego rynku farmaceutycznego oraz specyfiki obrotu produktami leczniczymi. Absolwent MBA Pharm. pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejszymi obszarami rynku farmaceutycznego. Zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem, relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.
Studia adresowane są do osób zarządzających oraz służb finansowych. Adresatem studiów są także osoby zajmujące się zawodowo postępowaniem restukturyzacyjnym (w szczególności dla doradców restrukturyzacyjnych oraz osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego), prawników oraz doradców wspierających swoich klientów w przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w czasie tego postępowania.
Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. Program studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.
Executive MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków i kandydatów na członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, kierowników lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze w podmiotach branży wodociągowo – kanalizacyjnej, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.
Studia MBA ukierunkowane na Technologie Wodorowe zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą całego łańcucha wartości Gospodarki Wodorowej. Student zapozna się ze strategiami europejskimi, regulacjami i najważniejszymi aspektami technicznymi wybranych technologii. Otrzyma wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii, pracy z nimi i ich wpływu na otoczenie.
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną. Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z logistyką, przetwórstwem pasz i produktów spożywczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw od płodu rolnego do produktu gotowego.
Studia MBA ukierunkowane na zarządzanie w branży automotive zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą zagadnień przemysłu motoryzacyjnego. Student zapozna się z najważniejszymi standardami, regulacjami i metodykami zarządzania w branży automotive. Otrzyma wiedzę związaną z podejściem procesowym oraz narzędziami wspierającymi systemy zarządzania dedykowane branży automotive.
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.
Studia Executive MBA Zarządzanie w turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki uwzględniające najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców- praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.

Studia Master of Business Administration w Collegium Humanum to dwusemestralne studia podyplomowe dla wszystkich osób, aspirujących do piastowania kierowniczych stanowisk, menedżerów biznesu, czy zarządzających firmami. Wysokie kwalifikacje, jakie otrzymują absolwenci naszych studiów MBA, pozwalają z powodzeniem zaistnieć i odnaleźć się w realiach biznesowych krajowych, jak i międzynarodowych.

 

Studia MBA – Master of Business Administration na naszej uczelni to gwarancja osiągnięcia sukcesu na różnym polu zarządzania. Program studiów podyplomowych pozwala przyswoić wiedzę i umiejętności, pozwalające osiągnąć uprawnienia menedżerskie i przewagę nad konkurencją na rynku pracy. Absolwenci studiów MBA w Collegium Humanum są renomowanymi specjalistami i ekspertami w swojej dziedzinie, a dyplom ukończenia kształcenia (w języku polskim i angielskim) staje się przepustką do osiągnięcia zawodowego sukcesu i zwiększenia możliwości biznesowych.

Programy podyplomowych studiów MBA jest przystępny dla słuchaczy, a zajęcia prowadzone są przez jedną z najlepszych w kraju kadrę dydaktyczną. MBA Studia na naszej uczelni to inwestycja na drodze do kariery.